КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА -

Ре­жи­сер крим­сько­та­тар­сько­го по­хо­дже­н­ня 24-рі­чний На­рі­ман Алі­єв по­чав ро­бо­ту над філь­мом ”До­до­му”. — Стрі­чка роз­по­вість істо­рію сім’ї крим­ських та­тар і тру­дно­щі їхньо­го жи­т­тя че­рез ане­ксію. Ба­тько з мо­лод­шим си­ном їдуть до Ки­є­ва. Там по­мер стар­ший. Хо­чуть по­хо­ва­ти йо­го в Кри­му. На пів­острів їх не впу­ска­ють. До­во­ди­ться пе­ре­во­зи­ти ті­ло таємно, — роз­по­від­ає про­дю­сер Во­ло­ди­мир Яцен­ко, 39 ро­ків. Зні­ма­ти фільм по­чнуть влі­тку 2018-го на ма­те­ри­ко­вій Укра­ї­ні. В по­пе­ре­дніх кар­ти­нах Алі­є­ва ро­лі гра­ли пе­ре­ва­жно ро­ди­чі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.