Бан­ду­рис­тка зма­га­ла­ся з ар­фі­ста­ми й гі­та­ри­ста­ми

Gazeta po-ukrainsky - - ДІТИ - На­та­лія ЛУЦЕНКО

Ки­їв­ська шко­ляр­ка 11-рі­чна Со­фія КАРАМІА пе­ре­мо­гла в між­на­ро­дно­му му­зи­чно­му кон­кур­сі ”Валь Ті­до­не” в Іта­лії. Гра­ла на бан­ду­рі.

— В Іта­лію по­їха­ли пі­сля пе­ре­мог у все­укра­їн­ських ми­сте­цьких і хо­ро­вих кон­кур­сах, — роз­по­від­ає ма­ти дів­чин­ки Ка­те­ри­на Ма­ла­фє­є­ва, 40 ро­ків. — На між­на­ро­дно­му за­хо­ді Со­фія ви­сту­па­ла впер­ше. У фі­на­лі за пе­ре­мо­гу бо­ро­ли­ся 30 му­зи­кан­тів з усьо­го сві­ту. Ли­ше донь­ка гра­ла на бан­ду­рі. Зма­га­ла­ся з ар­фі­ста­ми й гі­та­ри­ста­ми. За пе­ре­мо­гу отри­ма­ла мар­му­ро­вий ку­бок, гра­мо­ту, ме­даль і мо­жли­вість від­кри­ти за­клю­чний га­ла-кон­церт.

По­їзд­ку в Іта­лію опла­чу­ва­ли са­мі. Со­фія по­ле­ті­ла з ба­бою. Бра­ла з со­бою ін­стру­мент. Ви­вез­ти йо­го за кор­дон бу­ло скла­дно. До­звіль­ні до­ку­мен­ти оформ­лю­ва­ли дов­го. На­віть сум­ні­ва­ли­ся, що по­тра­пи­мо на кон­курс.

Со­фія Караміа із 5 ро­ків спів­ає в хо­рі Укра­їн­сько­го ра­діо. Із 7 — від­ві­дує му­зи­чну шко­лу. Вчи­ться гра­ти на бан­ду­рі й фор­те­пі­а­но.

— У шко­лі донь­ка на­вча­є­ться до­бре, але основ­ні зу­си­л­ля від­дає му­зи­ці, — ка­же Ка­те­ри­на. — Три-чо­ти­ри ра­зи на ти­ждень від­ві­дує за­ня­т­тя. Со­фія пе­ре­ко­на­на, що бан­ду­ра мо­же бу­ти су­ча­сною і за­хо­плю­ва­ти мо­лодь. Ка­же, що це — най­ме­ло­дій­ні­ший з усіх ін­стру­мен­тів. Ко­ли роз­у­чує чер­го­вий твір, го­во­рить: ”По­слу­хай, як гар­но зву­чить”. Со­фія ча­сто ви­сту­пає на кон­цер­тах, бе­ре участь у кон­кур­сах і фе­сти­ва­лях. Взір­цем вва­жає гурт ”Шпи­ля­сті ко­бза­рі”. Мріє на­вча­ти ді­тей му­зи­ки.

Ки­ян­ка Со­фія Караміа з п’яти ро­ків спів­ає в хо­рі Укра­їн­сько­го ра­діо. Із семи — від­ві­дує му­зи­чну шко­лу. Грає на бан­ду­рі та фор­те­пі­а­но

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.