2

Gazeta po-ukrainsky - - ДІТИ -

ро­ки бу­ло оде­си­ту Дми­тру Ку­зьмі­но­ву, ко­ли він впер­ше ви­йшов на те­ні­сний корт. За рік став най­мо­лод­шим те­ні­си­стом кра­ї­ни. 4-рі­чний Дми­тро грає у те­ніс що­дня по го­ди­ні. На­при­кін­ці жов­тня Аме­ри­кан­ська те­ні­сна ака­де­мія за­про­си­ла хло­пця на на­вчаль­но-тре­ну­валь­ні збо­ри. Опла­тять пе­ре­літ, про­жи­ва­н­ня й хар­чу­ва­н­ня. Пла­ну­ють, що гра­ти­ме за на­вчаль­ний за­клад під час ди­тя­чих тур­ні­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.