УКРА­ЇН­КА КУПИЛА МАЄТОК АМЕРИКАНСЬКОЇ ЗІРКИ ЗА 17,8 МІЛЬЙОНА ДО­ЛА­РІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ВИГРАВАЙ - Ві­кто­рія ТОПАЛА

— Ко­ли по­ку­пці огля­да­ють бу­ди­нок, вла­сни­ків за­зви­чай не бу­ває. Для ме­не ста­ло ве­ли­ким сюр­при­зом, що Кім при­йшла й по­ясни­ла ко­жну де­таль у бу­дів­лі, — ка­же 34-рі­чна Ма­ри­на ЕКТОН. Во­на при- дба­ла маєток американської зір­ко­вої па­ри — мо­де­лі 37-рі­чної Кім КАРДАШ’ЯН та ре­пе­ра Ка­ньє ВЕСТА, 40 ро­ків.

За віл­лу в Лос-Ан­дже­ле­сі за­пла­ти­ла $17,8 млн — май­же 473 млн грн. Її пло­ща — 9 тис. кв. м. Має шість спа­лень, ві­сім ван­них кім­нат. На за­дньо­му по­двір’ї є ба­сейн та спа-са­лон.

— Ми ку­пи­ли бу­ди­нок 2013-го за 9 міль­йо­нів до­ла­рів. Два ро­ки пов­ні­стю пе­ре­бу­до­ву­ва­ли йо­го. Пе­ре­мі­сти­ли ба­сейн, — роз­по­ві­ла Кім.

Кардаш’ян кіль­ка ро­ків має зва­н­ня най­більш опла­чу­ва­ної ре­а­лі­ті-зірки Аме­ри­ки. За рік за­ро­би­ла $51 млн. Із чо­ло­ві­ком-спів­а­ком ма­ють си­на 2-рі­чно­го Сейн­та та донь­ку Норт, 4 ро­ки, че­ка­ють тре­тю ди­ти­ну. Для сво­єї ро­ди­ни при­дба­ли но­вий маєток за $20 млн.

Ма­ри­на Ектон ро­дом із мі­ста При­лу­ки на Чер­ні­гів­щи­ні. Її ді­во­че прі­зви­ще — Гринь. Нав­ча­лась у На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті дер­жав­ної по­да­тко­вої слу­жби в Ір­пе­ні.

— Ма­ри­на отри­ма­ла ма­гі­стра пра­ва в на­шо­му за­кла­ді. Во­на при­їжджа­ла сю­ди, вже ко­ли жи­ла в Аме­ри­ці, — про­ко­мен­ту­вав ко­ли­шній ре­ктор уні­вер­си­те­ту Пе­тро Мельник.

Пра­цю­ва­ла в Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі в 2005–2010 ро­ках. Ко­ли­шній ген­про­ку­рор Свя­то­слав Пі­скун під­твер­див, що мав та­ку по­мі­чни­цю, однак дав­но з нею не спіл­ку­вав­ся.

Ма­ри­на за­кін­чи­ла Ва­шинг­тон­ський уні­вер­си­тет і бу­ла адво­ка­том із па­тен­ту­ва­н­ня, за сло­ва­ми її ма­те­рі.

Цьо­го­річ у сер­пні ви­йшла за­між за аме­ри­кан­ця Брайя­на Екто­на. Він — комп’ютер­ний роз­ро­бник, спів­за­снов­ник по­пу­ляр­но­го мо- біль­но­го до­да­тку ”Во­тсАпп”. За­хі­дні ЗМІ оці­ню­ють йо­го ста­ток у $6,7 млрд. Брайян — дру­гий аме­ри­кан­ський чо­ло­вік укра­їн­ки.

Ко­ли бра­ли її на го­род ко­па­ти кар­то­плю, во­на тро­шки по­пра­цює, ля­же під ви­шню і спить

У ве­ре­сні Ектон за­сну­ва­ла бла­го­дій­ний фонд. У со­цме­ре­жах пу­блі­кує фо­то­гра­фії з від­по­чин­ку в до­ро­гих го­те­лях і на пля­жах. Про­жи­ває на бе­ре­зі за­то­ки в Сан-Фран­ци­ско. Роз­по­ча­ла кар’єру спів­а­чки.

Ба­тьки Ма­ри­ни Ектон жи­вуть в Укра­ї­ні. Три­ма­ють гу­сей і ку­рей. Ка­жуть, до­чка до­по­ма­гає гро­ши­ма.

— Ко­ли шко­ляр­кою бра­ли її на го­род ко­па­ти кар­то­плю, во­на тро­шки по­пра­цює, ля­же під ви­шню і спить. Ка­же: ”Я бу­ду зем­лю гриз­ти, але та­ким важ­ким тру­дом за­йма­тись не зби­ра­ю­ся”, — роз­по­від­ає ма­ти Ал­ла Ми­ко­ла­їв­на одно­му з укра­їн­ських ка­на­лів. — Ма­ри­на мрі­я­ла спів­а­ти і вчи­ти­ся в ін­сти­ту­ті куль­ту­ри. Але ба­тько вва­жав, що це не ро­бо­та, тре­ба йти на еко­но­мі­ста чи юри­ста. Ко­ли до­чка по­ча­ла лі­та­ти по всьо­му сві­ту, го­во­ри­ла: ”Ма­ма, я вже ба­га­та лю­ди­на”. Я пи­таю: ”А скіль­ки в те­бе гро­шей?” Ка­же: ”Ба­га­то”. Ми ні­ко­ли не до­пи­ту­ва­лись, скіль­ки са­ме.

— Із її чо­ло­ві­ком ми не ба­чи­ли­ся. По ”Вай­бе­ру” по­ма­ха­є­мо один одно­му ру­ка­ми, і все. Дві­чі ві­зу оформ­лю­ва­ли, але нам від­мов­ля­ли. На­віть на ве­сі­л­ля не при­ле­ті­ли, — до­дає ба­тько Ми­ко­ла Ми­ко­ла­йо­вич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.