ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПОЛЬ­ЩІ ПІДПИСАВ АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ЗА­КОН

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПОЛЬ­ЩІ ПІДПИСАВ АНТИУКРАЇНСЬКИЙ ЗА­КОН

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­ї­сія АЛЕКСЄЄВА, Сер­гій ДЕМЧУК

— Тре­ба по­пе­ре­джа­ти лю­дей. Якщо во­ни хо­чуть пра­цю­ва­ти в Поль­щі й не зби­ра­ю­ться ста­ва­ти са­краль­ни­ми жер­тва­ми, то не варто пу­блі­чно обго­во­рю­ва­ти певні пи­та­н­ня, — го­во­рить ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чно­го ана­лі­зу і міжнародних до­слі­джень 62-рі­чний Сер­гій ТОЛСТОВ.

— Володимир В’ятрович (го­ло­ва Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті України. — ГПУ) уже під­па­дає під но­вий поль­ський за­кон. Якби він по­тра­пив до Поль­щі, у ньо­го ві­ді­бра­ли б паспорт і по­ка­зо­во за­су­ди­ли б до трьох ро­ків в’язни­ці. А по­тім рі­ше­н­ням пре­зи­ден­та про умов­ний ви­рок депортували б до України. До ре­чі, кри­мі­наль­ний ви­рок в одній з єв­ро­пей­ських кра­їн може бу­ти під­ста­вою для за­бо­ро­ни в’їзду до всі­єї Шен­ген­ської зо­ни.

Пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да 6 лю­то­го підписав за­кон про заборону про­па­ган­ди ”іде­о­ло­гії укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів”. Його офі­цій­на на­зва — ”Про Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті”. До­ку­мент зна­чно роз­ши­рює пов­но­ва­же­н­ня ці­єї уста­но­ви у спра­вах, які в Поль­щі на­зи­ва­ють ”зло­чи­на­ми про­ти поль- сько­го на­ро­ду та його до­бро­го іме­ні”. За­кон за­про­ва­джує штраф і тю­рем­не ув’язне­н­ня тер­мі­ном до трьох ро­ків за за­пе­ре­че­н­ня зло­чи­нів укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів. А та­кож за­бо­ро­няє го­во­ри­ти про зло­ді­я­н­ня поль­сько­го на­се­ле­н­ня в період Дру­гої сві­то­вої вій­ни.

Нор­ми за­ко­ну про­пи­са­ні не­чі­тко. Не зро­зумі­ло, що ма-

Змо­жуть від­кри­ва­ти кри­мі­наль­ні спра­ви на­віть за ска­за­не в Укра­ї­ні

ється на ува­зі під зло­чи­на­ми укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів. Це ство­рює простір для зло­вжи­ва­н­ня. На українців змо­жуть від­кри­ва­ти кри­мі­наль­ні спра­ви на­віть за ска­за­не ни­ми в Укра­ї­ні, а не в Поль­щі. Можливі пе­ре­слі­ду­ва­н­ня за на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня, які до­во­ди­ти­муть, що поль­сько-український кон­флікт у ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни не був ге­но­ци­дом по­ля­ків.

Пі­сля під­пи­са­н­ня Ду­да пе­ре­дав за­кон до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду.

— По­лі­ти­чно Ки­їв був не­го­то­вий до такого по­во­ро­ту по­дій, — вважає Сер­гій Толстов. — Оста­н­ня зу­стріч пре­зи­ден­тів Ан­джея Ду­ди і Пе­тра По­ро­шен­ка в Хар­ко­ві (від­бу­ла­ся 13 гру­дня 2017-го. — ГПУ) на­кла­да­ла мо­ра­то­рій на істо­ри­чні су­пе­ре­чно­сті. Але Вар­ша­ва його по­ру­ши­ла.

Польська сторона під­твер­джує за­пла­но­ва­ні ра­ні­ше зу­стрі­чі на рівні мі­ні­стрів закордонних справ, ві­це-прем’єрів. Ки­їв не по­ви­нен їх ска­со­ву­ва­ти. Але тре­ба по­ста­ви­ти пи­та­н­ня про клі­мат, пер­спе­кти­ви і ха­ра­ктер дво­сто­рон­ніх від­но­син. На жаль, кон­стру­ктив­на спів­пра­ця за цих умов при­зу­пи­ни­ться.

Все це грає на ру­ку Росії.

Уран­ці 6 лю­то­го Вер­хов­на Ра­да за­кли­ка­ла пре­зи­ден­та Поль­щі не під­пи­су­ва­ти за­кон.

”Ві­двер­тий діа­лог, віль­ний обмін дум­ка­ми опи­ни­ли­ся під за­гро­зою кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, що є не­су­мі­сне з де­мо­кра­ти­чни­ми цін­но­стя­ми. Роз­па­лю­ва­н­ня кон­флі­ктів між дру­жні­ми укра­їн­ським і поль­ським на­ро­да­ми ле­жить в ін­те­ре­сах спіль­них во­ро­гів нашої дер­жав­но­сті і су­ве­ре­ні­те­ту, якими бу­ли на­цист­ський і ко­му­ні­сти­чний режим. А сьо­го­дні — ро­сій­ський агре­сор і оку­пант”, — іде­ться в за­яві.

Держ­се­кре­тар США Рекс Тіл­лер­сон за­су­див рі­ше­н­ня Ан­джея Ду­ди:

— Ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­ну не­га­тив­но впли­ває на сво­бо­ду сло­ва та на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня.

Но­во­вве­де­н­ня ви­кли­ка­ли обу­ре­н­ня в Ізра­ї­лі. Його по­сол у Поль­щі Ан­на Аза­ра за­зна­чи­ла: до­ку­мент до­зво­лить ка­ра­ти на­віть тих, хто пе­ре­жив Го­ло­кост, за їхні свід­че­н­ня. МЗС Ізра­ї­лю роз­ра­хо­вує, що до за­ко­ну вне­суть змі­ни під час роз­гля­ду в Кон­сти­ту­цій­но­му су­ді.

В Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки і спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі за­кон на­зва­ли ”обме­же­н­ням свободи ви­ра­же­н­ня по­гля­дів”.

Істо­ри­чна прав­да ви­ма­гає від­вер­тої роз­мо­ви та діа­ло­гу, а не за­бо­рон. Оцін­ки в до­ку­мен­ті не­об’єктив­ні й ка­те­го­ри­чно не­прийня­тні. Між кра­ї­на­ми є спіль­на історія бо­роть­би з то­та­лі­тар­ним ре­жи­мом, то­му жо­дне по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня не змі­нить істо­ри­чну прав­ду Пе­тро По­ро­шен­ко, пре­зи­дент України, із до­пи­су у ”Фейс­бу­ці” Не тре­ба ска­со­ву­ва­ти за­пла­но­ва­ні зу­стрі­чі Я — був, є і бу­ду бан­де­рів­цем. Цим гор­джусь! Ми, українці, мо­же­мо отри­ма­ти ща­сли­ву, за­мо­жну, силь­ну державу тіль­ки то­ді, ко­ли ре­а­лі­зу­є­мо ідеї Та­ра­са Шевченка та Сте­па­на Бан­де­ри Дмитро Ярош, на­ро­дний де­пу­тат

Пі­дроз­діл На­ціо­наль­ної гвар­дії охо­ро­няє по­соль­ство Поль­щі в Укра­ї­ні на ву­ли­ці Яро­сла­вів Вал, 12, у Ки­є­ві 5 лю­то­го. Се­нат про­го­ло­су­вав за за­кон про ”Ін­сти­тут на­ціо­наль­ної пам’яті”, що за­бо­ро­няє го­во­ри­ти про зло­ді­я­н­ня поль­сько­го на­ро­ду в ча­си Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Це ви­кли­ка­ло про­тест укра­їн­ських па­трі­о­ти­чних сил. Во­ни пі­ке­ту­ва­ли по­соль­ство, су­ти­чок із пра­во­охо­рон­ця­ми не було

Май­же 100 акти­ві­стів ви­ма­га­ли від Ан­джея Ду­ди не під­пи­су­ва­ти за­кон про заборону про­па­ган­ди ”іде­о­ло­гії укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів” бі­ля посольства Поль­щі в Ки­є­ві 5 лю­то­го. Де­я­кі уча­сни­ки акції ви­йшли на про­їжджу частину ву­ли­ці Яро­сла­вів Вал. Акція від­бу­ла­ся без по­ру­шень гро­мад­сько­го по­ряд­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.