60 де­пу­та­тів не при­йшли у Вер­хов­ну Раду в пер­ший день се­сії

60 ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ НЕ ПРИ­ЙШЛИ У ВЕР­ХОВ­НУ РАДУ В ПЕР­ШИЙ ДЕНЬ СЕ­СІЇ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ПАТЛАТЮК

— Кум ска­зав, як не зні­муть не­до­тор­кан­ність, то при­їде­мо сю­ди на­дов­го. Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд і без нас при­ймуть. Єв­ро­па їх до­ду­шить, — ка­же 60-рі­чний чо­ло­вік. Іде з то­ва­ри­шем у сто­ли­ці вул. Гру­шев­сько­го до Вер­хов­ної Ра­ди 6 лю­то­го. Цьо­го дня по­чи­на­є­ться її во­сьма се­сія.

Близь­ко 9:30 нав­ко­ло бу­дів­лі пар­ла­мен­ту чер­гу­ють нац­гвар­дій­ці й по­лі­цей­ські. Нав­про­ти — на­ме­то­ве мі­сте­чко. Із бур­жу­йок іде дим. Люди на­ма­га­ю­ться пе­ре­хо­пи­ти на­ро­дних де­пу­та­тів, які пря­му­ють на за­сі­да­н­ня. Ті їх об­хо­дять. На­ме­ти вста­но­ви­ли 17 жов­тня то­рік. Ви­ма­га­ють зня­ти де­пу­тат­ську не­до­тор­кан­ність, ухва­ли­ти за­ко­ни про ім­пі­чмент пре­зи­ден­ту, ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд і но­вий ви­бор­чий ко­декс.

У Вер­хов­ній Ра­ді ма­ють роз­гля­ну­ти по­ста­но­ву що­до поль­сько­го за­ко­ну про заборону ”бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії”, блок економічних пи­тань, за­ко­но­про­е­кти про Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд.

Де­пу­та­ти ре­є­стру­ю­ться і проходять у се­сій­ну за­лу. Ві­та­ю­ться між со­бою по­ти­ском ру­ки, жі­нок ці­лу­ють чи обні­ма­ють. Востан­нє пар­ла­мент зби­рав­ся на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні 26 сі­чня.

— Не тре­ба зно­си­ти пам’ятник Ка­те­ри­ні ІІ в Оде­сі. Цим хо­чуть роз’єд­на­ти су­спіль­ство. Якщо ко­пир­са­ти­ся в істо­рії, можна на­кли­ка­ти бі­ду, — го­во­рить журналістам нар­деп із ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка” 37-рі­чний Оле­ксій Гон­ча­рен­ко.

Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко під­ні­ма­є­ться до се­сій­ної за­ли з де­пу­та­тка­ми сво­єї фра­кції Оле­ною Ко­ше­ле­вою та Ва­ле­рі­єю За­руж­ко. Їх об­сту­па­ють ко­ре­спон­ден­ти.

— Склад Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії тре­ба було змі­ни­ти три ро­ки то­му. Весь цей час во­на діє не­за­кон­но. Ми звер­та­ли­ся у суд, і є рі­ше­н­ня про бездіяльність пре­зи­ден­та. Він мав за­пу­сти­ти онов­ле­н­ня ЦВК, — ка­же Ля­шко. — Дів­ча­та, я від вас че­кав це за­пи­та­н­ня. А ви мов­чи­те. Вчо­ра від­кри­ли ре­є­стри не­пла­тни­ків алі­мен­тів. Че­рез цих єв­ну­хів май­же міль­йон ді­тей жи­вуть без батьків. По­ба­чи­ли чи­ма­ло де­пу­та­тів у то­му ре­є­стрі. Той же Сер­гій Ка­плін (нар­деп із пре­зи­дент­ської фра­кції. — ГПУ). Та­кі ма­ють скла­сти ман­да­ти. Спо­ча­тку свою ди­ти­ну про­го­дуй, а то­ді бу­деш на­ро­ду щось обіцяти.

— Для ме­ня при­ори­тет на этой сес­сии, что­бы при­ня­ли за­кон о на­ших по­лит­за­клю­чен­ных. Он еще дол­жен прой­ти ко­ми­тет, а люди в это вре­мя си­дят, — ка­же 74-рі­чний Му­ста­фа Дже­мі­лєв.

У бу­фе­ті сні­да­ють кіль­ка по­мі­чни­ків на­ро­дних де­пу­та­тів і жур­на­лі­стів. Ка­ва з мо­ло­ком коштує 17 грн.

За­сі­да­н­ня по­чи­на­є­ться о 10:00. Ре­є­стру­ю­ться 363 народні де­пу­та­ти. Від­су­тні — 60. Се­сію від­кри­ває го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди 47-рі­чний Ан­дрій ПАРУБІЙ. При­їха­ли прем’єр-мі­ністр Володимир Грой­сман і чле­ни уряду. Спі­ва­ють гімн ра­зом із хо­ром.

— Для укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту пи­та­н­ням но­мер один має за­ли­ша­ти­ся без­пе­ка й оборона, — ка­же Парубій. — У нас на по­ряд­ку ден­но­му сто­їть, можливо, остан­ній із на­два­жли­вих за­ко­нів у су­до­вій си­сте­мі — про ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. І, зви­чай­но, ка­дро­ві пи­та­н­ня. Ма­є­мо при­зна­чи­ти чле­нів Цен­траль­ної ви­бор­чої ко­мі­сії, го­лів Нац­бан­ку й Ра­хун­ко­вої па­ла­ти, упов­но­ва­же­но­го з прав лю­ди­ни.

Де­пу­та­ти ухва­лю­ють по­ста­но- ву №7553. Це від­по­відь на поль­ський за­кон про заборону ”бан­де­рів­ської іде­о­ло­гії”.

— Ба­га­то ски­глять: не тре­ба на­жи­ва­ти во­ро­гів, кра­ще ні­як не реагувати на дії поль­ської влади. Але є честь і гі­дність, — ка­же на­ро­дний де­пу­тат 44-рі­чний Олег ПЕТРЕНКО в ку­лу­а­рах під час пе­ре­р­ви.

— З то­го, що вже у по­ряд­ку ден­но­му, за­кон про ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд — один із клю­чо­вих. Хо­ті­ло­ся би бачити на роз­гля­ді за­ко­но­про­ект про ім­пі­чмент пре­зи­ден­ту. Та­кож но­вий ко­декс про вибори й оста­то­чне зня­т­тя де­пу­тат­ської не­до­тор­кан­но­сті. Без по­лі­ти­чної ре­фор­ми жо­дна еко­но­мі­чна не пра­цю­ва­ти­ме. Все по­то­не під то­таль­ною ко­ру­пці­єю. Вчо­ра був у су­ді, де роз­гля­да­ли апе­ля­цію у спра­ві ар­хі­те­кто­рів (Оле­ксан­дра Гор­ба­ня й Оле­ксія Ше­мо­тю­ка пі­до­зрю­ють у спро­бі під­па­лу не­за­кон­ної ка­пли­ці УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту у Ки­є­ві бі­ля Де­ся­тин­ної цер­кви. — ГПУ). Ніхто не зби­ра­є­ться звіль­ня­ти від від­по­від­аль­но­сті хло­пців. Але три­ма­ти їх за ґра­та­ми, ко­ли во­дно­час від­пу­ска­ють топ-ко­ру­пціо­не­рів і вбивць — це пов­ний аб­сурд.

Нар­деп 28-рі­чний Ан­дрій Ло­зо­вий на роз­клад­ці ку­пує книж­ку ро­сій­сько­го пу­блі­ци­ста Ми­хай­ла Зи­га­ря ”Им­пе­рия дол­жна уме­реть. Исто­рия рус­ских ре­во­лю­ций в ли­цах. 1900–1917”.

— Пе­ре­чи­тав не­що­дав­но Ми­ко­лу Го­го­ля. Він — ру­со­фоб. Це часто про­ска­кує: ”ка­ца­пы да­же щи с та­ра­ка­на­ми ва­рят”, — го­во­рить Ло­зо­вий.

32-рі­чний Сер­гій Ви­со­цький із ”На­ро­дно­го фрон­ту” ви­хо­дить під час обі­дньої пе­ре­р­ви:

— Ве­ли­ка ча­сти­на Вер­хов­ної Ра­ди й Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та вже від­кри­то хо­чуть дружити з ро­сі­я­на­ми. У нас до­сі пра­цює бізнес Кур­чен­ка, Ме­двед­чу­ка. Во­ни вкла­да­ти­муть гро­ші у ло­яль­ні до них по­лі­ти­чні про­е­кти. На ви­бо­рах на­сту­пно­го року мо­же­мо по­ба­чи­ти таке, що 2014-й зда­сться кві­то­чка­ми.

Спо­ча­тку свою ди­ти­ну про­го­дуй, а то­ді бу­деш на­ро­ду щось обіцяти

Обі­дня пе­ре­р­ва за­вер­шу­є­ться о 12:30. За пів­то­ри го­ди­ни пар­ла­мен­та­рії ма­ють роз­гля­ну­ти чи вне­сти змі­ни до 12 за­ко­нів і ко­де­ксів.

— На­ше зав­да­н­ня — на всіх рів­нях фі­ксу­ва­ти, що Крим — це Укра­ї­на. І ви­ма­га­ти ві­зи­ту ту­ди між­на­ро­дної ко­мі­сії з прав лю­ди­ни. Та­кож ма­є­мо від­сте­жу­ва­ти, які між­на­ро­дні ком­па­нії ве­дуть бізнес там, — роз­по­від­ає го­ло­ва комітету із закордонних справ 35-рі­чна Ган­на Го­пко. — Будемо звер­та­ти­ся до всіх, аби вибори пре­зи­ден­та Росії на пів­остро­ві ви­зна­ли не­за­кон­ни­ми.

За­сі­да­н­ня за­кін­чу­є­ться о 14:00. Роз­гляд за­ко­но­про­е­кту про Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд пе­ре­но­сять.

— Де ти був ці­лий ти­ждень? — 40-рі­чна жін­ка в на­ме­то­во­му мі­сте­чку дає па­кет із пи­ріж­ка­ми кіль­ком чо­ло­ві­кам. Від мо­ро­зу в них чер­во­ні ру­ки й облич­чя. — На Маль­ді­вах, — від­по­від­ає чо­ло­вік. Люди нав­ко­ло смі­ю­ться.

Пред­став­ник пре­зи­ден­та, на­ро­дний де­пу­тат із ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка” Іри­на Лу­цен­ко го­во­рить з одно­пар­тій­цем Оле­ксан­дром Ба­ку­мен­ком у се­сій­ній за­лі під час за­сі­да­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди 6 лю­то­го. По­руч си­дить на­ро­дний де­пу­тат Ма­рія Іо­но­ва (на фо­то лі­во­руч)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.