Ілон Маск за­пу­стив у ко­смос вла­сний еле­ктро­мо­біль

ІЛОН МАСК ЗА­ПУ­СТИВ У КО­СМОС ВЛА­СНИЙ ЕЛЕ­КТРО­МО­БІЛЬ

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Дмитро МАЛИШКО

”Ме­ні по­до­ба­є­ться ду­ма­ти про ав­то­мо­біль, що не­скін­чен­но дрей­фує ко­смо­сом. Можливо, іно­пла­не­тна ра­са зна­йде його че­рез міль­йо­ни ро­ків”, — го­во­рить аме­ри­кан­ський мі­льяр­дер 46-рі­чний Ілон МАСК. 6 лю­то­го ра­ке­тою ”Фел­кон Ге­ві” від­пра­вив до Мар­са вла­сний спор­тив­ний еле­ктро­мо­біль ”Те­сла”.

Маск во­ло­діє обо­ма ком­па­ні­я­ми, що взя­ли участь в екс­пе­ри­мен­ті. Ви­ро­бни­цтво еле­ктро­мо­бі­лів ”Те­сла” за­сну­вав 2003-го. Ро­зро­бни­цю ко­смі­чних те­хно­ло­гій ”Спейс Ікс” — на рік ра­ні­ше.

70-ме­тро­ва ра­ке­та ”Фел­кон Ге­ві” (”Со­кіл-важ­ко­ва­го­вик”) — най­по­ту­жні­ша се­ред кон­ку­рен­тів. Зда­тна до­пра­ви­ти на нав­ко­ло­зем­ну ор­бі­ту до 64 т ван­та­жу. Пер­ший сту­пінь обла­дна­ний 27 дви­гу­на­ми. Ра­ке­та ва­жить по­над 14,2 тис. т. Во­на — це скрі­пле­ні ра­зом три ”Фел­кон 9”. Їхні пер­ші сту­пе­ні здатні по­вер­та­ти­ся пі­сля за­пу­ску й при­зем­ля­ти­ся на по­сад­ко­ві пла­тфор­ми. При­да­тні для по­втор­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

Про на­мір побудувати на­дваж­ку ра­ке­ту-но­сій ”Фел­кон Ге­ві” ого­ло­си­ли 2011-го. У бе­ре­зні то­рік Маск заявив: ”Від­прав­лю на ній у ко­смос най­бе­з­глу­зді­шу річ, яку ви мо­же­те собі уяви­ти”. У грудні ста­ло ві­до­мо — у ван­та­жній ка­псу­лі по­ле­тить ка­брі­о­лет ”Те­сла Ро­ад­стер” ко­льо­ру ”опів­ні­чна ви­шня” 2010 року.

Ра­ке­та стар­ту­ва­ла під пі­сню бри­тан­сько­го му­зи­кан­та Де­ві­да Бо­ві ”Життя на Мар­сі?” 6 лю­то­го о 12:54 за мі­сце­вим ча­сом із ко­смі­чно­го цен­тру іме­ні Джо­на Кен­не­ді у Фло­ри­ді, США. Звід­ти 16 ли­пня 1969-го під­ня­ла­ся ра­ке­та-но­сій ”Са­турн-5”. Не­сла ко­ра­бель ”Апо­лон-11” і пер­шу екс­пе­ди­цію на Мі­сяць.

Вар­тість за­пу­ску ”Фел­ко­на Ге­ві” оці­ню­ють у $80– 120 млн — 2,2–3,3 млрд грн.

Під час по­льо­ту дві бі­чні сту­пе­ні від­ді­ли­ли­ся. Успі­шно сі­ли на по­сад­ко­вий комплекс ба­зи Військово-по­ві­тря­них сил США. Цен­траль­на ви­ве­ла ав­то на ор­бі­ту. Під час при­зем­ле­н­ня не спра­цю­вав один із дви­гу­нів. Роз­би­ла­ся об во­ду по­ряд із пла­тфор­мою. По­шко­ди­ла її.

Ав­то ле­ті­ти­ме зі швид­кі­стю 11 км/с і від­да­ли­ться від Зем­лі на май­же 400 млн км, по­ві­до­мив Ілон Маск.

”Зро­бле­но на Зем­лі лю­дьми”. Це — по­сла­н­ня для іно­пла­не­тян

Від­ки­дний дах ”Те­сли” зня­ли. За кер­мом си­дить ма­не­кен на ім’я Стар­мен у ска­фан­дрі від ”Спейс Ікс”. На сто­рін­ці у со­цме­ре­жі транс­лю­ва­ли по­літ ав­тів­ки у пря­мо­му ефі­рі під музику ”Див­ний ви­па­док у ко­смо­сі” Де­ві­да Бо­ві. Роз­по­від­ає про ма­йо­ра То­ма, який за­гу­бив­ся між зір­ка­ми. На екра­ні бор­то­во­го комп’юте­ра на­пис ”Не па­ні­куй­те!”. Це фра­за з об­кла­дин­ки ”Пу­тів­ни­ка Га­ла­кти­кою” в одно­ймен­но­му ци­клі ро­ма­нів бри­тан­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ду­гла­са Адам­са. Маск го­во­рить, що це його улю­бле­на на­у­ко­ва фан­та­сти­ка.

На одній із еле­ктр­оплат ав­то ан­глій­ською на­пи­са­но: ”Зро­бле­но на Зем­лі лю­дьми”. Це — по­сла­н­ня для іно­пла­не­тян, якщо во­ни ра­птом ви­рі­шать ро­зі­бра­ти зна­хід­ку, по­я­снив мі­льяр­дер. Еле­ктри­чні при­ла­ди ви­мкну­ли­ся за 12 год. пі­сля за­пу­ску.

У ”Те­сла Ро­ад­стер” по­кла­ли комп’ютер­ний диск, на яко­му за­пи­са­на три­ло­гія ”Фун­да­ція” американського фан­та­ста Ай­зе­ка Азі­мо­ва. Роз­по­від­ає про те, як ін­фор­ма­ція може до­по­мог­ти змі­ни­ти й пе­ред­ба­чи­ти май­бу­тнє.

Ма­ши­на ма­ла ви­йти на ор­бі­ту й почати обер­та­ти­ся дов­ко­ла Сон­ця. В певний час — під­ле­ті­ти до Мар­са. Ві­кно для за­пу­ску — по­трі­бне роз­та­шу­ва­н­ня пла­нет — від­кри­ва­є­ться раз на два ро­ки.

План Ма­ска час­тко­во про­ва­лив­ся. Цен­траль­ний при­ско­рю­вач пра­цю­вав над­то дов­го і змі­нив на­прям по­льо­ту. Тепер ав­то ле­тить у бік по­ясу асте­ро­ї­дів — ко­смі­чних улам­ків і не­ве­ли­ких пла­нет між Мар­сом та Юпі­те­ром. Ви­пра­ви­ти курс неможливо.

До­пра­ви­ти ма­ши­ну на Марс було дру­го­ря­дним зав­да­н­ням, ка­жуть у ”Спейс Ікс”. Ком­па­нія пе­ре­ві­ря­ла, чи змо­же ”Фел­кон Ге­ві” до­став­ля­ти ван­та­жі на ор­бі­ти Зем­лі, Мі­ся­ця й Мар­са.

Маск по­обі­цяв зо­се­ре­ди­ти зу­си­л­ля на ство­рен­ні ще по­ту­жні­шої ра­ке­ти, аби до­пра­ви­ти лю­дей на Марс. Її роз­роб­ка триває. У ве­ре­сні то­рік ком­па­нія по­ка­за­ла дви­гу­ни до неї.

Ка­брі­о­лет ”Те­сла Ро­ад­стер” ко­льо­ру ”опів­ні­чна ви­шня” 2010 року на­ле­жить Іло­ну Ма­ску. Він за­пу­стив еле­ктро­кар до Мар­са на ”Фел­кон Ге­ві”. Так пе­ре­ві­ряв, чи може ра­ке­та-но­сій до­став­ля­ти ван­та­жі на ор­бі­ту Мі­ся­ця й Мар­са

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.