Шко­ли за­кри­ва­ють на ка­ран­тин

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

На ка­ран­тин за­кри­ли шко­ли Рів­но­го, Він­ни­ці, Ми­ко­ла­є­ва, Жи­то­ми­ра, Во­ли­ні та За­кар­па­т­тя. Учні пі­шли на ви­му­ше­ні ка­ні­ку­ли че­рез зро­ста­н­ня кіль­ко­сті хво­рих на грип. У Ки­є­ві ска­су­ва­ли за­ня­т­тя в 19 на­вчаль­них за­кла­дах.

— Пов­ні­стю зу­пи­ни­ли на­вчаль­ний про­цес у трьох шко­лах. Ще в 16 у 119 кла­сах ого­ло­си­ли ви­му­ше­ні ка­ні­ку­ли, де чи­сло хво­рих ста­но­вить більш як 20 від­со­тків. Най­біль­ше учнів про­пу­ска­ють за­ня­т­тя че­рез хво­ро­бу в шко­лах Свя­то­шин­сько­го й Дар­ни­цько­го ра­йо­нів, — ка­же Ми­ко­ла По­во­ро­зник зі сто­ли­чної мі­ська­дмі­ні­стра­ції.

З осе­ні 2017 року в Укра­ї­ні за­хво­рі­ли на грип май­же 200 тис. осіб, тре­ти­на з них — ді­ти. Однак епі­де­мі­чний по­ріг по­ки що не пе­ре­тну­ла жо­дна з обла­стей. Епі­де­міо­ло­ги че­ка­ють пік за­хво­рю­ва­н­ня на­при­кін­ці лю­то­го — початку бе­ре­зня.

У цьо­му епід­се­зо­ні в Україну при­йшов ві­рус гру­пи А-H3N2. За­гро­зу та­кож не­суть ві­ру­си гру­пи В.

— Смер­тель­но небезпечний ві­рус H1N1, що на­ле­жить до гру­пи А, цьо­го ра­зу не бу­де актив­ний, — роз­по­від­ає Оль­га Го­лу­бов­ська, за­ві­ду­вач ка­фе­дри ін­фе­кцій­них хво­роб На­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. Оле­ксан­дра Бо­го­моль­ця. — До ньо­го най­більш вра­зли­ві ді­ти до 5 ро­ків, люди стар­ші 65 ро­ків. Та­кож осо­би з на­дмір­ною ва­гою, які стра­жда­ють на сер­це­во-су­дин­ні за­хво­рю­ва­н­ня і астму.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.