Чем­піон­ка світу жи­ве в ава­рій­но­му бу­дин­ку

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Де­нис СКРИЛЬ

Дво­ра­зо­ва чем­піон­ка світу з бі­а­тло­ну се­ред юні­о­рів 20-рі­чна Ан­на КРИВОНОС ме­шкає в ава­рій­но­му бу­дин­ку в мі­сті Глу­хів на Сум­щи­ні. Ві­кна ве­ран­ди за­би­ті фа­не­рою, дах ґан­ку під­пер­тий ко­ло­да­ми, дір­ка в сте­лі кім­на­ти за­кри­та ков­дрою. Піч — ава­рій­на.

— Пі­сля роз­лу­че­н­ня батьків ві­сім ро­ків то­му ми з ма­мою жили в під­ва­лі спор­тив­ної ба­зи. Я спа­ла в гір­сько­ли­жно­му ко­стю­мі, зі сте­лі кра­па­ла во­да. Ми­ли­ся в зна­йо­мих. Ма­ма за­хво­рі­ла, пе­ре­не­сла опе­ра­цію. По­тім орен­ду­ва­ли квар­ти­ри. Вла­да тіль­ки обі­цяє жи­тло, — ка­же Ан­на Кривонос.

Про про­бле­ми спортс­мен­ки ді­зна­ли­ся в Мі­ні­стер­стві мо­ло­ді та спор­ту. Мі­ністр Ігор Жда­нов звер­нув­ся з про­ха­н­ням до­по­мог­ти Ан­ні до Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну, Сум­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції та обл­ра­ди.

— Во­се­ни обл­ра­да про­го­ло­су­ва­ла про ви­ді­ле­н­ня на квар­ти­ру Ан­ні 300 ти­сяч гривень. За ці гро­ші в Глу­хо­ві можна взя­ти 2-кім­на­тну. Гро­ші ма­ють на­да­ти з обла­сно­го бю­дже­ту, — ка­же 40-рі­чний Олег Бой­ко з обла­сної ор­га­ні­за­ції Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну України.

— Проблема існує із кві­тня 2015-го. Во­ни жи­вуть у бу­дин­ку ма­те­рі бі­а­тло­ніс­тки, який та успад­ку­ва­ла від своїх батьків, — ка­же мер Глу­хо­ва 63-рі­чний Мі­шель Те­ре­щен­ко. — Спор­тсмен­ці обі­ця­ли квар­ти­ру. Але ви­я­ви­ло­ся, що во­на про­пи­са­на в кім­на­ті мі­сько­го гур­то­жи­тку, то­му не ви­ді­ли­ли. Я не мо­жу до­по­мог­ти, бо все віль­не жи­тло мі­ста при­ва­ти­зо­ва­не. За мо­єю ін­фор­ма­ці­єю, Ан­на в нас не жи­ве, а ли­ше іно­ді при­їжджає. Її ба­тько ме­шкає в дво­по­вер­хо­во­му бу­дин­ку, до­по­ма­гає донь­ці.

Бу­ди­нок Ан­ни Кривонос на око­ли­ці Глу­хо­ва Сум­ської обла­сті. На но­ве жи­тло спор­тсмен­ці обла­сна вла­да має ви­ді­ли­ти 300 ти­сяч гривень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.