У НО­МЕ­РІ ЗА 8 ЛЮ­ТО­ГО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

”Уже неможливо прикривати війною те, що державний апарат прогнив” Єв­ген ДИКИЙ, пу­блі­цист, ко­ли­шній ко­ман­дир взво­ду ба­таль­йо­ну ”Ай­дар” ”Путінський режим не може існувати без вій­ни. Во­на йо­му по­трі­бна хо­ча б як пояснення, чо­му росіяни жи­вуть по­га­но і чо­му не змінюється вла­да” Ігор ЯКОВЕНКО, жур­на­ліст ”Слово ”неможливо” тре­ба назавжди ви­ки­ну­ти зі словника. Можливо все, але не кожен здатен цьо­го досягнути” Інґвар КАМПРАД, бі­зне­смен, за­снов­ник кор­по­ра­ції IKEA ”За період першого приходу ”совітів” у Західну Україну в 1939–1941 ро­ків завербували май­же 150 ти­сяч аген­тів” Ігор КУЛИК, ар­хі­віст ”Мор­ські чай­ки лі­та­ють над по­лем бою, хар­чу­ю­ться тру­па­ми — і від кро­ві ста­ють ро­же­ви­ми” Бо­рис ГУ­МЕ­НЮК, по­ет ”На остро­ві Но­ва Гвінея жін­ку можна ку­пи­ти за п’ять льох” Ми­ко­ла НЕ­СПРА­ВА, ман­дрів­ник ”Українці вже не ве­дуть із нами переговори, а ди­кту­ють умо­ви” От­то­кар ЧЕР­НІН, ко­ли­шній мі­ністр закордонних справ Ав­стро-Угор­щи­ни

Пе­ред­пла­тний ін­декс 37278 Вар­тість пе­ред­пла­ти — 47 гривень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.