Фа­сад Бу­дин­ку проф­спі­лок від­кри­ють у бе­ре­зні

ГОЛОВНИЙ ГО­ДИН­НИК БУ­ДЕ МЕХАНІЧНИЙ

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Ві­дре­мон­то­ва­ний фа­сад Бу­дин­ку проф­спі­лок на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті в Ки­є­ві від­кри­ють у бе­ре­зні. Зараз його при­кри­ває ба­нер із зо­бра­же­н­ням ро­зір­ва­них лан­цю­гів та ан­глій­ським на­пи­сом ”Во­ля — на­ша ре­лі­гія”. Кі­птя­ву на сті­нах зрі­за­ли спе­ці­аль­ним при­стро­єм і за­шту­ка­ту­ри­ли.

Уран­ці 7 лю­то­го бі­ля в’їзду на бу­дмай­дан­чик при­пар­ко­ва­на ван­та­жів­ка. У ку­зо­ві ви­дно скло­па­ке­ти. Чу­ти, як пра­цює пер­фо­ра­тор.

— Ві­кна всю­ди встав­ля­є­мо, фа­сад шлі­фу­є­мо. Сті­ни й пе­ре­кри­т­тя вже мі­цно стоять. Не все всти­га­є­мо — ма­ло лю­дей. Хоч му­си­мо в бе­ре­зні зня­ти на­кид­ку, — роз­по­від­ає бу­ді­вель­ник.

З ти­лу ви­дно частину бу­дів­лі без ві­кон і две­рей. Че­тве­ро ро­бі­тни­ків в оран­же­вих жи­ле­тах мон­ту­ють механічний го­дин­ник на 24-ме­тро­вій ве­жі. Він бу­де по­ді­бний до Біг-Бе­на — го­лов­но­го го­дин­ни­ка Лон­до­на.

Тре­ти­ну пло­щі бу­дів­лі, 6 із 18 тис. кв. м, від­да­дуть ін­ве­сто­ру, що опла­чує ре­став­ра­цію. При­пу­ска­ють, тут бу­дуть офі­си ком­па­ній, які зво­дять не­ру­хо­мість. На дру­го­му по­вер­сі, де під час Ре­во­лю­ції гі­дно­сті ді­яв штаб Майдану, обла­шту­ють Му­зей пам’яті. Ма­ти­ме окремий вхід.

В офі­сних при­мі­ще­н­нях триває ре­монт. По­де­ку­ди сті­ни по­шту­ка­ту­ре­ні, в ка­бі­не­тах проф­спіл­ко­вих ор­га­ні­за­цій уві­мкне­не опа­ле­н­ня. Влітку тут пра­цю­ва­ти­муть люди, ка­жуть ре­мон­тни­ки.

Бу­ди­нок проф­спі­лок зго­рів 18 лю­то­го 2014-го під час штур­му Єв­ро­май­да­ну спе­цпі­дроз­ді­лом ”Аль­фа”. Тут роз­мі­щу­ва­ли­ся штаб і ла­за­рет.

Із во­гню по­же­жни­ки ви­тя­гли 41 лю­ди­ну. Зго­рі­ли двоє — жи­тель Львів­щи­ни Володимир То­пій і ки­я­нин Оле­ксандр Клі­тин­ський. Під час га­сі­н­ня за­ва­ли­ли­ся пе­ре­кри­т­тя п’ято­го та шо­сто­го по­вер­хів.

2014-го Фе­де­ра­ція проф­спі­лок України про­по­ну­ва­ла зне­сти дім, бо не ма­ла грошей на ре­кон­стру­кцію. Але це за­бо­ро­ни­ла Ки­їв­ра­да. За­лу­чи­ли ін­ве­сто­ра.

На дру­го­му по­вер­сі обла­шту­ють Му­зей пам’яті

За рік над зго­рі­лою бу­дів­лею не­за­кон­но звели два по­вер­хи пло­щею 800 кв. м. Пла­ну­ва­ли від­кри­ти готель, ре­сто­ран і квар­ти­ру на 420 кв. м. Жи­тло на дев’ято­му по­вер­сі Бу­дин­ку проф­спі­лок ма­ло чо­ти­ри спаль­ні, ві­таль­ню та два сан­ву­зли. Готель хо­ті­ли роз­та­шу­ва­ти по­вер­хом ви­ще, а на 11-му — ре­сто­ран. 23 ли­сто­па­да 2016-го на­дбу­до­ву де­мон­ту­ва­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.