Де­ни­су Лі­щин­сько­му зла­ма­ли хре­бет у ні­чно­му клу­бі

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Де­нис СКРИЛЬ

18-рі­чний Де­нис ЛІЩИНСЬКИЙ із рай­цен­тру Бер­ди­чів Жи­то­мир­ської обла­сті 4 лю­то­го ска­лі­чив­ся в мі­сце­во­му ні­чно­му клу­бі ”Зо­ді­ак”.

— До клу­бу пі­шов із дру­зя­ми. Ми тан­цю­ва­ли, по­тім ви­йшли на­двір. Ко­ли по­вер­нув­ся, охо­рон­ці ви­ма­га­ли зня­ти кур­тку, — зга­дує Де­нис. — Від­по­вів, що в за­лі пов­но лю­дей у верх­ньо­му одя­зі. Одразу отри­мав удар і ви­ле­тів за две­рі, упав на схо­ди.

У Де­ни­са ді­а­гно­сту­ва­ли пе­ре­лом хреб­ця. Про­тя­гом мі­ся­ця не вста­ва­ти­ме з ліж­ка, по­тім ще пів­ро­ку но­си­ти­ме спе­ці­аль­ний кор­сет.

У ні­чно­му клу­бі по­би­т­тя за­пе­ре­чу­ють.

— Ті­єї но­чі на вхо­ді чер­гу­ва­ли чо­ти­ри охо­рон­ці, — го­во­рить вла­сник за­кла­ду Ві­та­лій Ві­ту­се­вич, 46 ро­ків. — Не пу­сти­ли цьо­го хло­пця, бо був п’яний, сам па­дав. Ніхто його не бив. Як упав — від го­спі­та­лі­за­ції відмовився. Це за­фі­ксу­ва­ли в травм­пун­кті.

Де­та­лі бій­ки з’ясо­ву­ють по­лі­цей­ські. Ви­лу­чи­ли за­пи­си з ка­мер ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня за­кла­ду. Батьки Де­ни­са ви­ма­га­ють у вла­сни­ка клу­бу від­шко­ду­ва­ти лі­ку­ва­н­ня си­на.

У Дні­прі бі­ля се­ла Ве­ре­мі­їв­ка Се­ме­нів­сько­го ра­йо­ну Пол­тав­ської обла­сті під­во­дні ми­слив­ці спі­йма­ли со­ма зав­важ­ки 140 кг. Фо­то опу­блі­ку­ва­ли в со­цме­ре­жі. На сві­тли­ну від­ре­а­гу­ва­ли по­лі­цей­ські. Ви­я­сни­ли, що ми­слив­ці спі­йма­ли ри­бу на гли­би­ні 5 м у грудні то­рік. Пра­вил лю­би­тель­ської та спор­тив­ної ри­бо­лов­лі не по­ру­шу­ва­ли. Прі­звищ під­во­дних ми­слив­ців не роз­го­ло­шу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.