Мо­сков­ський па­трі­ар­хат зо­бов’яжуть зне­сти са­мо­буд

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

Міністерство культури по­дасть до су­ду на Українську пра­во­слав­ну цер­кву Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Ви­ма­га­ти­ме зне­сти не­за­кон­ний са­мо­буд на те­ри­то­рії Де­ся­тин­ної цер­кви в Ки­є­ві. Від­по­від­ну пе­ти­цію на сай­ті Ки­їв­ської мі­ської ра­ди під­три­ма­ли 25 тис. лю­дей.

25 сі­чня са­мо­буд на те­ри­то­рії Де­ся­тин­ної цер­кви спро­бу­ва­ли під­па­ли­ти сто­ли­чні ар­хі­те­кто­ри Оле­ксандр Гор­бань та Оле­ксій Ше­мо­тюк. По­лі­цей­ські за­три­ма­ли їх, до 5 лю­то­го про­три­ма­ли в слід­чо­му ізо­ля­то­рі. Чо­ло­ві­ків узя­ли на по­ру­ки 10 на­ро­дних де­пу­та­тів.

— Ми зро­би­ли те, що пла­ну­ва­ли — звер­ну­ли ува­гу лю­дей на про­бле­му, — ка­же Оле­ксандр Гор­бань, 34 ро­ки.

2004-го пред­став­ни­ки Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту вста­но­ви­ли на те­ри­то­рії На­ціо­наль­но­го му­зею істо­рії України тим­ча­со­вий на­мет для проведення свя­тко­вої слу­жби. По­тім не при­бра­ли його, за рік пе­ре­бу­ду­ва­ли в де­рев’яну спо­ру­ду, пі­зні­ше — бе­тон­ну.

Зем­ля му­зею має істо­ри­ко-куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня.

— Тут ко­лись було кня­же місто. І це місце під­па­дає під за­хист ЮНЕСКО і є бу­фер­ною зо­ною Со­фії Ки­їв­ської, що вхо­дить до за­по­від­ни­ка ”Ста­ро­дав­ній Ки­їв” і є ар­хе­о­ло­гі­чною пам’яткою на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. Будувати тут су­во­ро за­бо­ро­не­но, — го­во­рить ар­хе­о­лог 55-рі­чний Володимир То­ло­пи­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.