У Поль­щі по­га­ні від­но­си­ни з пар­тне­ра­ми по Єв­ро­со­ю­зу

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ -

По­над 100 поль­ських ін­те­ле­кту­а­лів під­пи­са­ли від­кри­тий лист про­ти за­ко­ну. Його опу­блі­ку­ва­ла ”Га­зе­та Ви­бор­ча”: ”Змі­ни умо­жлив­лять тав­ру­ва­н­ня до­віль­но обра­них осіб та етні­чних груп. Укрі­плять ксе­но­фоб­ські по­зи­ції, спро­во­ку­ють зло­чи­ни на ґрун­ті не­на­ви­сті, по­гли­блять пра­во­ву, су­спіль­ну, політичну, ди­пло­ма­ти­чну та ін­фор­ма­цій­ну кри­зу”, — іде­ться в ли­сті. — Під пи­та­н­ням опи­ни­ли­ся наші най­ва­жли­ві­ші на­прям­ки між­на­ро­дної по­лі­ти­ки. За­сто­су­ва­н­ня цьо­го за­ко­ну, а та­кож по­ня­т­тя ”пропаганда бан­де­ри­зму” бу­дять сум­ні­ви. Як це по­ня­т­тя має ви­зна­чи­ти суд? — ка­же ко­ли­шній прем’єр Поль­ші Ян Олшев­ський, 87 ро­ків.

Радіо ”То­ке­фем” опу­блі­ку­ва­ло від­кри­тий лист поль­ських ди­пло­ма­тів: ”Від­но­си­ни з пар­тне­ра­ми по Єв­ро­со­ю­зу — по­га­ні. Руй­ну­ва­н­ня сто­сун­ків з Укра­ї­ною по­зба­ви­ло Поль­щу по­лі­ти­чної си­ли на Схо­ді. Міністерство закордонних справ ста­ло за­ру­чни­ком по­лі­ти­чних тор­гів у прав­ля­чо­му та­бо­рі, у ди­пло­ма­тії па­нує ха­ос. За­кли­ка­є­мо змі­ни­ти курс і пе­ре­ста­ти під­три­му­ва­ти екс­тре­міст­ські си­ли”. — Якщо українці в Поль­щі уни­ка­ти­муть по­лі­ти­чних тем, їм нічого не за­гро­жу­ва­ти­ме. Якщо їха­ти­муть ту­ди з по­лі­ти­чною ме­тою, де­мон­стру­ва­ти свою по­зи­цію що­до Дру­гої сві­то­вої й укра­їн­сько-поль­ських про­блем, мо­жуть під­да­ва­ти­ся го­ні­н­ням, — го­во­рить ди­пло­мат 46-рі­чний Бо­г­дан Яременко. — За­кон за­че­пив ба­га­тьох. Є ре­а­кція ін­ших кра­їн, для яких від­но­си­ни з Поль­щею ма­ють мен­ше зна­че­н­ня, ніж для України, — Ізра­ї­лю, США, на­віть Ні­меч­чи­ни. Во­ни на­ма­га­ти­му­ться впли­ну­ти. У нас ре­сур­су не­має. У на­ших ін­те­ре­сах зо­се­ре­ди­ти­ся на по­зи­тив­них мо­мен­тах у відносинах. Їх є ба­га­то. Не варто за­го­стрю­ва­ти стосунки з ті­єю ча­сти­ною поль­ської шо­ві­ні­сти­чної еліти. На Поль­щу ти­сну­ти­муть і без нас. Мо­же­мо ско­ри­ста­ти­ся ді­я­ми ін­ших, не на­шко­див­ши вла­сним ін­те­ре­сам. Росіяни ті­ша­ться з укра­їн­сько-поль­ських чвар. В України є певні до­ся­гне­н­ня у зма­лю­ван­ні Росії, як кра­ї­ни-агре­со­ра й по­ру­шни­ка міжнародного пра­ва. Крем­лю ви­гі­дно, ко­ли чу­жи­ми ру­ка­ми з Укра­ї­ною роз­прав­ля­ю­ться в імі­дже­во­му пла­ні. Змен­шу­є­ться мо­жли­вість України ве­сти свою ін­фор­ма­цій­ну кам­па­нію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.