До­звіл на се­зон­ну ро­бо­ту ви­да­ють на дев’ять мі­ся­ців

Gazeta po-ukrainsky - - РОБОТА - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

Із 1 сі­чня в Поль­щі діють но­ві правила пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців. Від­те­пер є два до­ку­мен­ти, що на­да­ють пра­во ле­галь­ної пра­ці — до­звіл на ро­бо­ту та до­звіл на се­зон­ну ро­бо­ту. Їх ви­да­ють на під­ста­ві за­я­ви ро­бо­то­дав­ця про на­мір найня­ти іно­зем­ця.

— Пер­ший до­звіл ви­да­ють на шість мі­ся­ців, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор по­ві­то­во­го управ­лі­н­ня пра­ці в мі­сті Ґру­єц Ма­зо­ве­цько­го воє­вод­ства Ма­жан­на Ско­чек. — До­звіл на се­зон­ну ро­бо­ту — ма­кси­мум на дев’ять мі­ся­ців про­тя­гом ка­лен­дар­но­го року. Якщо іно­зе­мець пе­ре­бу­ває за ме­жа­ми Поль­щі, ро­бо­то­да­вець має по­да­ти за­яву. На під­ста­ві неї пра­ців­ник змо- же від­кри­ти ві­зу. Ті, хто має біо­ме­три­чний паспорт, змо­жуть в’їха­ти з та­ким до­зво­лом у Поль­щу без віз. Ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний за­ре­є­стру­ва­ти іно­зем­но­го пра­ців­ни­ка в мі­сце­во­му управ­лін­ні пра­ці.

Та­кож у Поль­щі пла­ну­ють ство­ри­ти за­галь­ний ре­єстр іно­зем­ців, які при­їха­ли на ро­бо­ту. Там бу­де ін­фор­ма­ція про за­ре­є­стро­ва­ні та ви­да­ні до­зво­ли.

— Ма­є­мо ви­со­кий по­пит на пра­ців­ни­ків з України та Бі­ло­ру­сі. З цих кра­їн до нас най­біль­ше при­бу­ває лю­дей. Хо­че­мо ма­кси­маль­но спро­сти­ти оформ­ле­н­ня на ро­бо­ту, — ка­же ві­це-мі­ністр із пи­тань ро­ди­ни, пра­ці й со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ста­ні­слав Швед. — Но­вий тип до­зво­лу на се­зон­ну ро­бо­ту сто­су­ва­ти­ме­ться сіль­сько­го го­спо­дар­ства, са­дів­ни­цтва й ту­ри­зму.

До­зво­ли на ро­бо­ту ви­да­ні до 31 гру­дня 2017-го бу­дуть чин­ні до кін­ця 2018 року. За­ро­бі­тча­ни, які пра­цю­ють офі­цій­но, ма­ють пра­во на со­ці­аль­ний за­хист, стра­ху­ва­н­ня життя та ме­ди­чну допомогу.

Пла­ну­ють ство­ри­ти за­галь­ний ре­єстр іно­зем­ців

Узим­ку українців запрошують пра­цю­ва­ти в поль­ських те­пли­цях. Про­по­ну­ють зар­пла­ту від 18 ти­сяч гривень. Жи­тло без­ко­штов­не, та­кож до­зво­ля­ють бра­ти ово­чі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.