100

Gazeta po-ukrainsky - - РОБОТА -

ти­сяч гривень зар­пла­ти на мі­сяць отри­мує зва­рю­валь­ник у ні­ме­цько­му мі­сті Гам­бург. Під­при­єм­ство опла­чує спе­ці­а­лі­сту жи­тло, слу­жбо­ве ав­то. У Ве­ли­кій Бри­та­нії зва­рю­валь­ник отри­мує до 120 тис. грн. Кан­ди­да­ти на ро­бо­ту ма­ють скла­сти іспит, на яко­му показати свої вмі­н­ня. Кожен тре­тій українець не може впо­ра­ти­ся з зав­да­н­ня­ми, бо ма­ло пра­цю­ють із ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чни­ми апа­ра­та­ми. У Поль­щі кур­си для зва­рю­валь­ни­ків ко­шту­ють близь­ко 24 тис. грн. Три­ва­ють два ти­жні. Пі­сля них спе­ці­а­ліст отри­мує сер­ти­фі­кат. Із ним можна пра­цю­ва­ти в будь-якій країні Єв­ро­со­ю­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.