Лі­кар про­ше­по­тів: ”Ди­ти­на зараз по­мре, а спи­шуть на ме­не”

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Іри­на БАБЕНКО

— Лі­ка­рі ска­лі­чи­ли мою ди­ти­ну. Ви­зва­ли по­ло­ги на 39-му ти­жні, хо­ча схва­ток не було, во­ди не оді­йшли. Ма­ли б зро­би­ти ке­са­рів роз­тин, бо за­плі­дне­н­ня було шту­чне, ва­гі­тність — пі­зня. До то­го ж маю вузь­кий таз. На­то­мість на­чмед Ла­ри­са При­ту­ляк, не ви­вчив­ши істо­рію хво­ро­би, ма­хну­ла на ме­не рукою: ”Ро­дит сама”, — зга­дує 36-рі­чна Алі­на ЛОЄВСЬКА із Хмель­ни­цько­го.

19 вересня 2017 року в обла­сно­му пе­ри­на­таль­но­му цен­трі на­ро­ди­ла си­на — Оре­ста Си­тя­ка. Че­рез складний про­цес по­ло­гів ди­ти­на пе­ре­жи­ла гі­по­ксію — брак ки­сню.

— По­ту­ги бу­ли ду­же слаб­кі. Си­на ви­тя­гну­ли ва­ку­ум­ним екс­тра­кто­ром. Хо­ча, за ін­стру­кці­я­ми МОЗ, ва­ку­ум мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки як до­по­мі­жний за­сіб. У жи­во­ті ди­ти­на ле­жа­ла тро­хи бо­ком — так і тя­гну­ли, — роз­по­від­ає по­ро­ді­л­ля. — Тепер лі­ва ру­ка й но­га си­на ска­лі­че­ні. Кіс­тки че­ре­па над­то за­йшли одна на одну, зрі­за­ли верх­ні ша­ри моз­ку. Від такої де­фор­ма­ції об’єм го­ло­ви з на­ро­дже­н­ня не збіль­шу­є­ться.

4-мі­ся­чний Орест має ком­бі­но­ва­не ура­же­н­ня цен­траль­ної нер­во­вої системи, су­до­ми, ру­хо­ві порушення, по­шко­дже­н­ня ший­но­го від­ді­лу хреб­та.

— У ро­дза­лі си­на по­кла­ли на гру­ди. Він по­чав одно­тон­но ни­ти. Так три­ва­ло 5 го­дин. Не­о­на­то­лог (лі­кар, що опі­ку­є­ться но­во­на­ро­дже­ни­ми. — ГПУ) не зна­йшла від­смо­кту­ва­ча, щоб звіль­ни­ти від сли­зу рот і ніс не­мов­ля­ти. Ки­сне­ва ма­ска не пра­цю­ва­ла. Кра­пель­ни­цю зі зне­бо­лю­валь­ним одразу не змо­гли по­ста­ви­ти, бо но­во­на­ро­дже­ним це ро­блять че­рез спе­ці­аль­ний при­стрій. Він не ді­ста­вав до ро­зе­тки. Зре­штою при­йшов ре­а­ні­ма­то­лог Ва­силь Чо­лій. Гля­нув на Оре­ста і спи­тав у ко­ле­ги, чи ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ва­ку­ум. Ко­ли та кив­ну­ла го­ло­вою, про­ше­по­тів: ”Він зараз по­мре, а спи­шуть на ме­не”. До від­ді­ле­н­ня ре­а­ні­ма­ції си­на за­бра­ли тіль­ки вран­ці. Мав зу­пин­ку сер­ця, п’ять днів був у ко­мі. Лі­ка­рі, які не пов’яза­ні з пе­ри­на­таль­ним цен­тром, в один го­лос ка­жуть: це ро­до­ві трав­ми. Але офі­цій­но та­кий ді­а­гноз ніхто не ста­вить, — го­во­рить Алі­на Лоєвська.

Жін­ка по­да­ла на ме­ди­ків скар­гу до по­лі­ції — за не­на­ле­жне виконання про­фе­сій­них обов’яз­ків.

— У Ло­єв­ської — нор­маль­ний за роз­мі­ра­ми таз. Його ви­мі­рю­ва­ли при оформ­лен­ні в ста­ціо­нар, — ка­же лі­кар-гі­н­еко­лог Ал­ла Кро­пив­ни­цька, яка при­йма­ла по­ло­ги в Алі­ни Ло­єв­ської. — Ніхто не бачив жо­дно­го під­твер­джу­ю­чо­го до­ку­мен­та, що справ­ді є по­ло­го­ва трав­ма, в якій во­на ме­не зви­ну­ва­чує. Це її фан­та­зія. Че­ка­є­мо на ре­зуль­та­ти екс­пер­ти­зи.

Оре­сту Си­тя­ку не­об­хі­дне лі­ку­ва­н­ня в Ки­таї. Один курс коштує по­над $11 тис. За­га­лом їх тре­ба прой­ти шість.

Чо­ти­ри­мі­ся­чний Орест Си­тяк із Хмель­ни­цько­го від на­ро­дже­н­ня має кіль­ка скла­дних ді­а­гно­зів. Щоб зміг роз­ви­ва­ти­ся, са­мо­стій­но ру­ха­ти­ся та ков­та­ти їжу, хло­пчи­ку не­об­хі­дне лі­ку­ва­н­ня в Ки­таї

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.