”Зая, ви­ки­даю сніг із тран­шеї. На­бе­ру за дві го­ди­ни”

В ОЛЕ­КСАН­ДРА РИБАЛЬЧЕНКА ЗА­ЛИ­ШИ­ЛА­СЯ ВАГІТНА ДРУ­ЖИ­НА

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС - Ми­хай­ло УХМАН

1 лю­то­го під Ма­рі­у­по­лем пі­ді­рвав­ся на во­ро­жій роз­тяж­ці роз­ві­дник 93-ї бри­га­ди Зброй­них сил України 24-рі­чний Оле­ксандр ”Плом­ба” РИ­БАЛЬ­ЧЕН­КО.

На­ро­див­ся 11 сі­чня 1994 року в се­лі Кор­жо­ве Сва­тів­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні. У ро­ди­ні було п’яте­ро ді­тей. 2015-го во­ю­вав у по­лі­цей­сько­му ба­таль­йо­ні ”Лу­ганськ 1”. Ко­ли бачив пі­до­зрі­лий ав­то­мо­біль на блок­по­сту, зри­вав плом­би з две­рей, щоб не пропу­сти­ти кон­тра­бан­ду, зга­ду­ють по­бра­ти­ми. Че­рез це да­ли по­зив­ний ”Плом­ба”.

Ті­тка На­дя не хотіла слухати про похо­рон. Кри­ча­ла, що це наш ар­мій­ський гу­мор

У бе­ре­зні 2016-го мо­бі­лі­зу­ва­ли у 93-тю бри­га­ду. Дру­жи­на Оле­на та­кож слу­жи­ла там.

— В листопаді 2015-го при­їха­ла до них на по­зи­ції. Він та­кий жит­тє­ра­ді­сний: ”Я ”Плом­ба” — і про­стя­гує ру­ку. За­пи­тав у ”Про­фе­со­ра”, сво­го то­ді­шньо­го ко­ман­ди­ра, де те­ле­ві­зор, і по­біг у спра­вах. Таке було на­ше пер­ше по­ба­че­н­ня, — роз­ка­зує Оле­на. — 2016-го бри­га­ду ви­ве­ли. Я го­ту­ва­ла їсти і зв’яз­ків­цем бу­ла. Як ста­ло мен­ше ро­бо­ти, до­по­ма­га­ла в ді­ло­вод­стві. Хло­пці почали під­пи­су­ва­ти кон­тра­кти. Пер­ши­ми бу­ли Са­шко та його друг. На­га­да­ла про зу­стріч то­рік. Почали зу­стрі­ча­ти­ся. Са­шко в Сі­вер­сько­до­не­цьку при­му­дряв­ся зво­ди­ти ме­не в кіно, ка­фе. По­тім ішли важ­кі бої. Я слу­жи­ла на другій лі­нії. На початку сі­чня звіль­ни­ла­ся із ЗСУ. Бу­ла вагітна.

7 сі­чня подружжя ба­чи­ло­ся востан­нє.

— Близь­ко 14:00 1 лю­то­го по­дзво­ни­ла йо­му: ”Ки­цю­ня, що ти ро­биш?” — ”Зая, ви­ки­даю сніг з тран­шеї. На­бе­ру за дві го­ди­ни”. Це було за го­ди­ну до смер­ті. Сто­я­ла в ма­га­зи­ні, ко­ли по­дзво­нив друг, що із Са­шком бі­да. По­ду­ма­ла, знову кон­ту­зи­ло. Ко­ли ска- зав, що за­ги­нув, в очах по­тем­ні­ло. Не ві­ри­ла, до­ки не по­ба­чи­ла тру­ну. Ті­тка На­дя, яка ви­хо­ва­ла Са­шень­ку, ду­же лю­би­ла його. Дов­го кри­ча­ла в те­ле­фон. Не хотіла слухати про похо­рон. Кри­ча­ла, що це наш ар­мій­ський гу­мор, — зга­дує Оле­на.

4 лю­то­го ”Плом­бу” по­хо­ва­ли в рі­дно­му се­лі.

Оле­ксандр Ри­баль­чен­ко ро­дом із се­ла Кор­жо­ве Сва­тів­сько­го ра­йо­ну на Лу­ган­щи­ні. Слу­жив роз­ві­дни­ком у 93-й бри­га­ді Зброй­них сил

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.