У ”сі­рій зо­ні” про­ва­лю­є­ться се­ло

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС - Оль­га БОРИСЮК

У се­лі Чи­га­рі бі­ля То­ре­цька на До­неч­чи­ні ста­ли­ся обва­ли зем­лі гли­би­ною 5 м і 6–7 м у ді­а­ме­трі. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва гу­ма­ні­тар­ної мі­сії ”Про­лі­ска” 29-рі­чний Єв­ген КА­ПЛІН.

Він при­пу­стив, що обвал став­ся че­рез про­сі­да­н­ня ви­ро­бок ша­хти іме­ні Юрія Га­га­рі­на, що роз­та­шо­ва­на на не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії.

”За сло­ва­ми мі­сце­вих, пер­ший про­вал ґрун­ту став­ся ти­ждень то­му на гли­би­ну май­же ме­тра. За день до нашого ві­зи­ту ґрунт про­ва­лив­ся вдру­ге у то­му ж мі­сці. За 20 ме­трів від про­ва­лу сто­їть бу­ди­нок, в яко­му жи­вуть люди. За 100–150 ме­трів — про­ля­гає во­до­про­від, що по­дає во­ду з не­під­кон­троль­ної ча­сти­ни До­не­цької обла­сті до низ­ки на­се­ле­них пун­ктів на під­кон­троль­ній ча­сти­ні обла­сті з на­се­ле­н­ням в кіль­ка­сот ти­сяч лю­дей”, — на­пи­сав Ка­плін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.