”На ку­рорт ”Мир­го­род” варто їха­ти з ін­шо­го кін­ця світу”

РИЗИК РОЗ­ВИ­ТКУ ДІАБЕТУ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗА КІЛЬ­КА РО­КІВ ДО ПОЯВИ СИМПТОМІВ

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Ма­рія ПЕТРУШКО

— Ко­ли по­вер­та­ю­ся до­до­му пі­сля лі­ку­ва­н­ня в Мир­го­ро­ді, то по­чу­ва­ю­ся мо­ло­дою лю­ди­ною, — роз­по­від­ає 50-рі­чний Ло­рен­цо МАДЖОЛЛІ з Іта­лії. Де­кіль­ка ро­ків він лі­ку­є­ться та від­по­чи­ває на Пол­тав­щи­ні. Го­во­рить іта­лій­ською. Пе­ре­кла­дає дру­жи­на — ро­дом із України. — Пі­сля не­га­ра­здів у житті по­чав сер­йо­зно хво­рі­ти. Лі­ку­вав­ся у на­ших клі­ні­ках, пе­ре­брав кіль­ка ві­до­мих ку­рор­тів. Але са­ме в Мир­го­ро­ді зна­йшов усе те, що ме­ні було потрібно. Дру­жи­на до­по­мо­гла. Тут су­ча­сна ді­а­гно­сти­ка, хо­ро­ші лі­ка­рі, а го­лов­не — ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до лю­ди­ни.

Лі­ку­валь­но-оздо­ров­чий комплекс ”Мир­го­род” на Пол­тав­щи­ні — одна з най­ві­до­мі­ших оздо­ров­ниць і ві­зи­тів­ка ку­рор­тної України у сві­ті. Тут по­кра­щу­ють здо­ров’я лю­дей із хво­ро­ба­ми ен­до­крин­ної та се­чо­ста­те­вої системи, сер­це­во-су­дин­ни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, по­ру­ше­н­ня­ми обмі­ну ре­чо­вин, ор­га­нів трав­ле­н­ня та ру­ху.

Ку­рорт на­зи­ва­ють ”укра­їн­ською Швей­ца­рі­єю” за єв­ро­пей­ський рі­вень об­слу­го­ву­ва­н­ня, ці­лю­щі мі­не­раль­ні во­ди й уні­каль­ні лі­ку­валь­ні гря­зі. Тут про­по­ну­ють більш як 300 ви­дів ді­а­гно­сти­чних до­слі­джень і лі­ку­валь­них про­це­дур. Зру­чне роз­та­шу­ва­н­ня і транс­порт­не спо­лу­че­н­ня до­зво­ля­ють швид­ко ді­ста­ти­ся до комплексу.

Єди­ний Все­укра­їн­ський центр са­на­тор­но-ку­рор­тно­го лі­ку­ва­н­ня цукро­во­го діабету в са­на­то­рії ”Бе­ре­зо­вий гай” успі­шно лі­кує й використовує ме­то­ди­ки, що здатні роз­пі­зна­ти його тип за кіль­ка ро­ків до клі­ні­чних про­я­вів.

— Я при­їхав сю­ди втре­тє. Дов­го шу­кав місце, де не ли­ше лі­ку­ють ді­а­бет, а й за­без­пе­чу­ють три­ва­ле по­кра­ще­н­ня здо­ров’я. Бо сучасні пре­па­ра­ти це до­бре, до­ки при­йма­єш їх, — ка­же 40-рі­чний Едвард Прі­чард із Пен­сіль­ва­нії, США. — Дру­зі по­ра­ди­ли цей ку­рорт. І я зна­йшов тут те, що шу­кав. Хо­ро­ші ме­то­ди­ки лі­ку­ва­н­ня, про­це­ду­ри, ді­є­та, а го­лов­не — мир­го­род­ська во­да. Во­на кра­ща за будь-які ліки. Я по­тім рік ста­біль­но по­чу­ва­ю­ся. Тут є чу­до­ва шко­ла, де все про­сто по­я­сню­ють про ді­а­бет. І по­чи­на­єш ро­зу­мі­ти, що справ­ді потрібно змі­ни­ти стиль життя, щоб по­чу­ва­ти­ся як ра­ні­ше. Сю­ди варто їха­ти на­віть з ін­шо­го кін­ця світу.

Для від­по­чи­валь­ни­ків із ді­тьми є дві ди­тя­чі ігро­ві кім­на­ти

Генеральний ди­ре­ктор ”Мир­го­род­ку­рор­ту”, кан­ди­дат ме­ди­чних на­ук і за­слу­же­ний лі­кар України Оле­ксандр Га­влов­ський активно роз­ви­ває лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чну ба­зу за­кла­ду й по­стій­но роз­ши­рює на­прям­ки оздо­ров­ле­н­ня та ре­а­бі­лі­та­ції.

Комплекс має ви­щий рі­вень акре­ди­та­ції. У чо­ти­рьох своїх са­на­то­рі­ях: ”Бе­ре­зо­вий гай”, ”Мир­го­род”, ”Пол­та­ва”, ”Хо­рол”, ку­рор­тній по­лі­клі­ні­ці та баль­нео­гря­зе­лі­кар­ні, па­ці­єн­там про­по­ну­ють ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід, га­ран­то­ва­но то­чні ді­а­гно­сти­чні об­сте­же­н­ня і со­тні про­це­дур. Тра­ди­цій­ні й не­тра­ди­цій­ні ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня, кон­суль­та­ції про­філь­них лі­ка­рів. Ре­зуль­та­том пе­ре­бу­ва­н­ня на курорті є то­чний ді­а­гноз та ін­ди­ві­ду­аль­на про­гра­ма, в якій ви­ко­ри­сто­ву­ють усі мо­жли­во­сті са­на­тор­но-ку­рор­тної ре­а­бі­лі­та­ції.

— Ко­лись я бу­ла тут у від­ді­лен­ні оздо­ров­ле­н­ня ва­гі­тних у са­на­то­рії ”Хо­рол”. Ду­же спо­до­ба­ло­ся, — го­во­рить ки­ян­ка Лю­дми­ла Бал­ко, 27 ро­ків. — Для ва­гі­тних це зов­сім ін­ший світ. За­ти­шно під опі­кою лі­ка­рів, во­да і про­це­ду­ри зна­чно до­по­мо­гли. Скла­дно пе­ре­но­си­ла ва­гі­тність, а пі­сля ку­рор­ту все про­йшло до­бре. Тепер із си­ном при­їха­ли під­лі­ку­ва­ти шлун­ко­во-ки­шко­вий тракт. Та й на при­ро­ду, бо по­ві­тря тут чи­сте і є всі умо­ви. Ма­є­мо, де по­гу­ля­ти і з ким. Ба­га­то лю­дей із ді­тьми сю­ди їдуть.

— Ме­ні по­трі­бна бу­ла про­гра­ма ко­ре­кції ва­ги, що в са­на­то­рії ”Пол­та­ва”. По­дзво­ни­ла, при­їха­ла. Не ві­ри­ла, що в нас є та­кий ку­рорт, — роз­по­від­ає 25-рі­чна Сві­тла­на із Дні­пра. — Тут ти не сам на сам зі сво­єю про­бле­мою. Пе­ре­ко­на­ла­ся, що на­віть до­по­мо­га пси­хо­ло­га не зай­ва. З ко­жною лю­ди­ною пра­цю­ють за ін­ди­ві­ду­аль­ною про­гра­мою. Результат кра­щий, ніж у ві­до­мих те­ле­шоу. Ще ку­па рі­зних про­це­дур, уні­каль­на мі­не­раль­на во­да, гар­на те­ри­то­рія. Ре­ко­мен­дую всім зна­йо­мим.

Ку­рорт на­пря­му пра­цює з про­від­ни­ми на­у­ко­во-до­слі­дни­цьки­ми цен­тра­ми НАН України в на­прям­ках га­стро­ен­те­ро­ло­гії, ен­до­кри­но­ло­гії, кар­діо­ло­гії, гі­н­еко­ло­гії, он­ко­ло­гії та ін­ших.

— Крім най­по­ту­жні­шої лі­ку­валь­но-ді­а­гно­сти­чної ба­зи, наш ку­рорт має роз­ви­не­ну ін­фра­стру­кту­ру від­по­чин­ку. Сво­їм го­стям про­по­ну­є­мо ши­ро­кий вибір но­ме­рів від ”еко­ном-класу”, до класу ”люкс” і апар­та­мен­ти, — ка­же Оле­ксандр Га­влов­ський. — Для від­по­чи­валь­ни­ків із ді­тьми є дві ди­тя­чі ігро­ві кім­на­ти. Па­лац культури ку­рор­ту пропонує ці­ка­ву й на­си­че­ну куль­тур­ну про­гра­му. Ор­га­ні­за­то­ри вла­што­ву­ють у са­на­то­рі­ях рі­зно­ма­ні­тні роз­ва­жаль­ні за­хо­ди. Є кон­фе­ренц-сер­віс для по­дій будь-якого рів­ня. Це іде­аль­ний варіант, ко­ли крім виконання про­гра­ми кон­фе­рен­цій і се­мі­на­рів, уча­сни­ки мо­жуть оздо­ро­ви­ти­ся та від­по­чи­ти.

До по­слуг та­кож є лі­ку­валь­ний пляж, чов­но­ва стан­ція, від­кри­ті та за­кри­ті ба­сей­ни, спортивні й ди­тя­чі май­дан­чи­ки, за­ли тре­на­же­рів і фі­тне­су. А ще чи­слен­ні жи­ві ку­то­чки з ек­зо- ти­чни­ми пта­ха­ми й фон­та­ни, — до­да­ють у ”Мир­го­род­ку­рор­ті”.

— Кіль­кість на­ших при­хиль­ни­ків як в Укра­ї­ні, так і за її ме­жа­ми, по­стій­но зро­стає. Люди пе­ре­ко­ну­ю­ться в го­лов­но­му, що мир­го­род­ська оздо­ров­ни­ця за­без­пе­чує зна­чне і три­ва­ле по­кра­ще­н­ня здо­ров’я. А ще да­рує впев­не­ність у май­бу­тньо­му та мо­жли­вість пов­ною мі­рою від­чу­ти ра­дість життя. За­про­шу­є­мо всіх пе­ре­ко­на­ти­ся в цьо­му.

Лі­ку­валь­но-оздо­ров­чий комплекс ”Мир­го­род” на Пол­тав­щи­ні — одна з най­ві­до­мі­ших оздо­ров­ниць і ві­зи­тів­ка ку­рор­тної України у сві­ті. Ку­рорт на­зи­ва­ють ”укра­їн­ською Швей­ца­рі­єю” за єв­ро­пей­ський рі­вень об­слу­го­ву­ва­н­ня, ці­лю­щі мі­не­раль­ні во­ди й уні­каль­ні лі­ку­валь­ні гря­зі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.