”Мир­го­род” оці­ни­ли сві­то­ві фа­хів­ці ку­рор­тної спра­ви

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я -

17 жов­тня 2013 року на се­сії Ге­не­раль­ної Асам­блеї Все­сві­тньої Фе­де­ра­ції Во­до­лі­ку­ва­н­ня та Клі­ма­то­лі­ку­ва­н­ня ”ФЕМТЕК” у Гре­ції ку­рорт ”Мир­го­род” отри­мав ви­со­ку на­го­ро­ду. Мі­жна­ро­дна спіль­но­та фа­хів­ців ку­рор­тної спра­ви на­го­ро­ди­ла оздо­ров­ни­цю зва­н­ням ”Кра­що­го ку­рор­ту світу”. Таку на­го­ро­ду вва­жа­ють най­ви­щою. Її визначають і при­су­джу­ють про­від­ні експерти з 90 кра­їн. Оці­ню­ють ку­рор­ти за рів­нем і які­стю ре­а­бі­лі­та­ції та об­слу­го­ву­ва­н­ня. — Але головний для нас по­ка­зник — це ши­ро­ке визнання ви­со­кої ефе­ктив­но­сті оздо­ров­ле­н­ня на курорті ”Мир­го­род”. Ми не зу­пи­ня­є­мо­ся на до­ся­гну­то­му, — го­во­рить Оле­ксандр Га­влов­ський. — Ана­лі­зу­ю­чи тен­ден­ції ро­сту за­хво­рю­вань в Укра­ї­ні та сві­ті, пра­цю­є­мо над роз­ши­ре­н­ням на­прям­ків і мо­жли­во­стей са­на­тор­но-ку­рор­тної ре­а­бі­лі­та­ції най­більш акту­аль­них із них. Якщо ра­ні­ше біль­ше ува­ги при­ді­ля­ли хро­ні­чним за­хво­рю­ва­н­ням, сьо­го­дні роз­ши­рю­є­мо мо­жли­во­сті існу­ю­чих ре­а­бі­лі­та­цій­них від­ді­лень для ре­а­бі­лі­та­ції у період пі­сля опе­ра­цій і травм. І це дій­сно ва­жли­во для лю­дей, що їдуть у Мир­го­род за здо­ров’ям. Ми роз­ви­ва­є­мо­ся і не­що­дав­но від­кри­ли ще три но­вих ре­а­бі­лі­та­цій­ні від­ді­ле­н­ня. Це ре­а­бі­лі­та­цій­не від­ді­ле­н­ня для па­ці­єн­тів із хво­ро­ба­ми нер­во­вої системи, ре­а­бі­лі- та­ції пі­сля опе­ра­тив­них втру­чань на ор­га­нах зору, від­ді­ле­н­ня ме­ди­ко-пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції уча­сни­ків АТО. Щоб зрозуміти, як ди­на­мі­чно сьо­го­дні жи­ве ”Мир­го­род­ку­рорт”, ва­жли­во зна­ти — 100-річ­чя ку­рор­ту, яке 2017-го ра­зом із нами свя­тку­ва­ла вся країна, не обме­жи­ло­ся ли­ше уро­чи­сто­стя­ми й на­го­ро­да­ми. Не обме­жи­ло­ся і ство­ре­н­ням алеї міжнародного визнання ку­рор­ту, на якій сьо­го­дні ма­йо­рять пра­по­ри де­ся­тків іно­зем­них дер­жав, чиї громадяни обрали для оздо­ров­ле­н­ня і від­по­чин­ку са­ме український ку­рорт ”Мир­го­род”. Ни­ні не­про­сто бу­ти лідером і за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку кон­ку­рен­то­зда­тність на сві­то­во­му рин­ку. То­му ке­рів­ни­цтво й ко­ле­ктив оздо­ров­ни­ці ста­вить пе­ред со­бою зав­да­н­ня — ви­со­ко не­сти зва­н­ня ”Кра­щий ку­рорт світу” і зро­би­ти його уні­вер­саль­ним цен­тром ком­пле­ксно­го оздо­ров­ле­н­ня, при­ва­бли­вим для де­ся­тків ти­сяч лю­дей, які що­ро­ку від­нов­лю­ють тут своє здо­ров’я. Всі ці на­прям­ки ре­а­бі­лі­та­ції сьо­го­дні є акту­аль­ні. Впро­ва­дже­но но­ві ме­то­ди­ки лі­ку­ва­н­ня, но­ве обладнання. Ва­жли­во те, що біль­ше 20 про­філь­них і ре­а­бі­лі­та­цій­них від­ді­лень ку­рор­ту за­без­пе­чу­ють са­ме ком­пле­ксне оздо­ров­ле­н­ня всього ор­га­ні­зму, що дає сут­тє­ве і три­ва­ле по­кра­ще­н­ня здо­ров’я.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.