У БОРЖНИКІВ З АЛІМЕНТІВ ВІДБИРАТИМУТЬ ПРАВА

У БОРЖНИКІВ З АЛІМЕНТІВ ВІДБИРАТИМУТЬ ПРАВА

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Оле­ксан­дра КУСКОВЕЦЬ

6 лю­то­го на­був чин­но­сті за­кон про по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті ба­тьків, які не пла­тять ді­тям аліментів.

Їм мо­жуть за­бо­ро­ни­ти ви­їзд за кор­дон, по­зба­ви­ти права ке­ру­ва­ти ав­то­мо­бі­лем, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зброю. Тих, хто не має офі­цій­но­го до­хо­ду, при­му­сять до су­спіль­но-ко­ри­сних ро­біт.

Мі­ні­стер­ство юсти­ції від­кри­ло Єди­ний ре­єстр не­пла­тни­ків аліментів. У спи­ску по­над 82 тис. чо­ло­ві­ків і жі­нок, які не на­да­ва­ли гро­ші на утри­ма­н­ня ди­ти­ни по­над шість мі­ся­ців. Лю­ди­ну мо­жна зна­йти в ньо­му за прі­зви­щем, ім’ям й по ба­тько­ві та да­тою на­ро­дже­н­ня.

— Се­ред боржників є на­ро­дні де­пу­та­ти, ко­ли­шні мі­ні­стри, пред­став­ни­ки ор­га­нів цен­траль­ної ви­ко­нав­чої й мі­сце­вої вла­ди, си­ло­вих стру­ктур. При­вер­не­н­ня ува­ги до цьо­го ре­є­стру спри­я­ти­ме то­му, щоб лю­ди спла­ти­ли борг сво­їм ді­тям, — ка­же мі­ністр юсти­ції 38-рі­чний Пав­ло Пе­трен­ко.

У спи­ску є нар­деп Сер­гій Ка­плін, ко­ли­шній мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки Ігор Швай­ка. У ньо­го п’яте­ро ді­тей від чо­ти­рьох дру­жин. Борг з аліментів пе­ред дво­ма ді­тьми, за сло­ва­ми тре­тьої дру­жи­ни по­лі­ти­ка, ста­но­вить май­же 77 тис. грн, ста­ном на 1 лю­то­го 2018-го. Донь­ці Ган­ні він за­бор­гу­вав по­над 150 тис. грн.

У спи­ску є по­над 82 ти­ся­чі чо­ло­ві­ків і жі­нок

— За­кон змен­шить кіль­кість не­пла­тни­ків. Лю­ди осте­рі­га­ти­му­ться пу­блі­чно­го роз­го­ло­су, — ка­же го­ло­ва цен­тру сі­мей­но-пра­во­вих до­слі­джень Олег Про­сти­бо­жен­ко, 33 ро­ки. — У Ве­ли­кій Бри­та­нії й Ні­меч­чи­ні у боржників з аліментів від­би­ра­ють во­дій­ські права, і від­со­ток не­пла­тни­ків там зна­чно мен­ший. Але в нас за­кон ви­пи­са­ний так, аби за­ля­ка­ти. Він про­во­кує су­ди­тись, а не до­мов­ля­ти­ся. За­раз до адво­ка­тів сто­їть чер­га жі­нок, які хо­чуть отри­ма­ти рі­ше­н­ня су­ду, що во­ни є опі­ку­на­ми. Ра­ні­ше за рік роз­гля­да­ли близь­ко ти­ся­чі та­ких справ. Не­пла­тни­ків аліментів — 90 ти­сяч, з них ти­сяч 70 на­пев­не су­ди­ти­му­ться.

Який ефект ма­ти­ме цей за­кон?

— За­ро­бі­тча­ни зі спи­ску боржників не по­вер­ну­ться до­до­му, бо бо­я­ти­му­ться за­бо­ро­ни ви­їзду, — вва­жає Олег Про­сти­бо­жен­ко.

Су­спіль­ни­ми ро­бо­та­ми тре­ба ка­ра­ти, ро­зі­брав­шись у при­чи­ні не­спла­ти. Мо­жли­во, бор­жник пра­цює не­о­фі­цій­но або не міг цьо­го зро­би­ти за ста­ном здо­ров’я чи за ін­ших по­ва­жних при­чин. Та й на су­спіль­них ро­бо­тах не­мо­жли­во від­пра­цю­ва­ти борг за шість мі­ся­ців.

Чо­го не вра­ху­ва­ли за­ко­но­твор­ці?

— До­ку­мент не ре­гу­лює, як са­ме ска­со­ву­ва­ти­му­ться обме­же­н­ня пі­сля по­га­ше­н­ня бор­гу і як швид­ко. Та­кож не­зро­зумі­ло, як бор­жни­ки ді­зна­ва­ти­му­ться, що їх обме­жи­ли у пра­ві ке­ру­ва­ти транс­пор­том. Як за­хи­сти­ти­ся бор­жни­кам, яких зви­ну­ва­чу­ють у не­спла­ті аліментів?

— До­во­ди­ти свою пра­во­ту в су­ді. У мо­їй пра­кти­ці був ви­па­док, ко­ли чо­ло­вік на­да­вав 20 ти­сяч гри­вень аліментів. Але ко­ли­шня дру­жи­на вва­жа­ла, що має бу­ти 25. Суд змен­шив су­му до 10 ти­сяч. Якщо лю­ди­на спла­чує алі­мен­ти, а про­ти­ле­жна сто­ро­на за­яв­ляє в ор­га­ни ви­ко­нав­чої слу­жби, що це не так, спро­сту­ва­ти за­яву мо­жна тіль­ки до­ку­мен­таль­но. Якщо пла­ти­те алі­мен­ти го­тів­кою, не­об­хі­дно бра­ти роз­пи­ску. За ку­пле­ну ди­ти­ні річ — збе­рі­га­ти че­ки. Кра­ще спла­чу­ва­ти ко­шти по­што­вим пе­ре­ка­зом або кла­сти су­му на бан­ків­ський ра­ху­нок. При цьо­му слід вка­зу­ва­ти, що це — алі­мен­ти. Ра­джу спла­чу­ва­ти алі­мен­ти на ра­ху­нок дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, якщо ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня вже від­кри­ли.

На­ро­дний де­пу­тат Сер­гій Ка­плін ве­де до пер­шо­го кла­су си­на Мар­ка, 1 ве­ре­сня 2015 ро­ку. Вва­жає зви­ну­ва­че­н­ня у не­спла­ті аліментів про­во­ка­ці­єю по­лі­ти­чних опо­нен­тів. ”Я ви­ко­ную всі ба­тьків­ські обов’яз­ки, лю­блю і фі­нан­со­во під­три­мую трьох сво­їх ді­тей: Сер­гія, Ва­ле­рію і Мар­ка. По­при зайня­тість — про­во­джу з ни­ми час, ці­кав­люсь їхні­ми спра­ва­ми” — пи­ше у Фейс­бу­ці. У Єди­но­му ре­є­стрі боржників з ви­пла­ти аліментів за­зна­че­но, що Ка­плін за­бор­гу­вав алі­мен­ти в Кре­мен­чу­ці Пол­тав­ської обла­сті. Пра­цю­вав у цьо­му мі­сті з 2001-го до 2005 ро­ку і з 2008-го до 2011-го. ”Це, ма­буть, пов’яза­но з пе­ре­їздом ко­ли­шньої дру­жи­ни за кор­дон. І про­сто фі­зи­чно не­мо­жли­во зро­би­ти тран­за­кції”, ска­зав у ко­мен­та­рі 24 ка­на­лу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.