КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

Із па­труль­ної по­лі­ції Лу­цька звіль­ни­ла­ся по­ло­ви­на пра­ців­ни­ків. За­мість 12 екі­па­жів мі­сто па­тру­лю­ють не більш як чо­ти­ри. Про це ка­же на­чаль­ник На­ціо­наль­ної по­лі­ції обла­сті Пе­тро Шпи­га. По­лі­цей­ські звіль­ня­ю­ться, бо не ви­три­му­ють на­ван­та­же­н­ня, при­пу­скає. Штат па­труль­них пла­ну­ють по­пов­ни­ти до кін­ця бе­ре­зня.

Осе­ре­док Все­укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства ”Про­сві­та” у Дні­прі про­по­нує пе­ре­йме­ну­ва­ти Дні­про­пе­тров­ську область у Сі­че­слав­ську. Ор­га­ні­зу­ва­ли гро­мад­ські слу­ха­н­ня. Дні­про не­о­фі­цій­но на­зи­ва­ли Сі­че­сла­вом у 1918– 1919 ро­ках.

80 укра­їн­ських ми­ро­твор­ців по­вер­ну­ли­ся до­до­му з Лі­бе­рії 10 лю­то­го. Бо в кра­ї­ні при­пи­ня­ють ми­ро­твор­чу опе­ра­цію. Ще 25 вій­сько­вих і три вер­то­льо­ти Мі-8 по­вер­ну­ться на­сту­пно­го ти­жня. За­галь­на кіль­кість укра­їн­ських ми­ро­твор­ців у се­ми кра­ї­нах сві­ту ста­но­вить 539 осіб. Із них — 489 вій­сько­вих і 50 по­лі­цей­ських.

У дні­пров­ській ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів АТБ пе­ре­ста­ли при­йма­ти мо­не­ти но­мі­на­лом 1, 2 і 5 коп. Окру­гле­н­ня сум здій­сню­ють на ко­ристь по­ку­пців. Спи­са­ні ко­пій­ки в че­ку по­зна­ча­ють, як зниж­ку.

Най­ча­сті­ше в Укра­ї­ні під­ро­бля­ють ку­пю­ри но­мі­на­лом 200 і 500 грн. Та­кож 100 до­ла­рів і 100 єв­ро. Про це роз­по­від­ає Ру­слан Стрем­бі­цький із Де­пар­та­мен­ту за­хи­сту еко­но­мі­ки На­ціо­наль­ної по­лі­ції. Най­біль­ше під­ро­бле­них гро­шей ви­яв­ля­ють у Оде­ській обла­сті й ре­гіо­нах За­хі­дної Укра­ї­ни. 80% фаль­ши­вих ку­пюр по­тра­пля­ють у кра­ї­ну з Єв­ро­пи та дер­жав Близь­ко­го Схо­ду. Пі­дроб­ки не ма­ють во­дя­них зна­ків. Але на до­тик мо­жуть не від­рі­зня­ти­ся від справ­жніх гро­шей. Їх ча­сто про­пу­ска­ють тер­мі­на­ли й апа­ра­ти з пе­ре­вір­ки гро­шей, го­во­рять у по­лі­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.