Пам’ятни­ку Та­ра­со­ві Шев­чен­ку від­би­ли го­ло­ву

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на КНЯЖИК

Пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку по­шко­ди­ли не­ві­до­мі в рай­цен­трі Стрий Львів­ської обла­сті. Від вкри­то­го брон­зою бе­тон­но­го мо­ну­мен­та від­би­ли го­ло­ву.

По­шко­дже­н­ня по­мі­ти­ли мі­сце­ві 11 лю­то­го. За­я­ви­ли в по­лі­цію.

— Гро­ма­дя­ни хо­ди­ли то­го дня на зу­стріч із ке­рів­ни­цтвом по­лі­ції. Пам’ятник Шев­чен­ко­ві в нас руй­ну­ють не впер­ше, — го­во­рить де­пу­тат Стрий­ської мі­ськра­ди Ан­дрій Пав­ро­зник, 36 ро­ків. — По­пе­ре­дній ви­па­док тра­пив­ся три-чо­ти­ри мі­ся­ці то­му. Лю­ди обди­ра­ли брон­зо­ве по­кри­т­тя і зда­ва­ли йо­го на брухт.

— За­раз із гро­мад­ські­стю роз­шу­ку­є­мо вин­них, — ка­же 36-рі­чна Оль­га Мир­ци­нюк зі Стрий­сько­го від­ді­ле­н­ня по­лі­ції. — По­ки що пі­до­зрю­ва­них не ма­є­мо. Пе­ре­ві­ря­є­мо пун­кти при­йо­му ме­та­лу.

Пам’ятник Ко­бза­рю від­кри­ли в стрий­сько­му мі­сько­му пар­ку 1958 ро­ку. Та­рас Шев­чен­ко сто­їть на по­ста­мен­ті у пов­ний зріст. Одя­гну­тий у дов­гий плащ. У лі­вій ру­ці три­має книж­ку.

Пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку в рай­цен­трі Стрий Львів­ської обла­сті вста­но­ви­ли 1958-го. За остан­ні чо­ти­ри мі­ся­ці йо­го по­шко­ди­ли вдру­ге

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.