Cтан­цію ме­тро Пе­трів­ка пе­ре­йме­ну­ва­ли на По­чай­ну

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ - Оле­ксан­дра КУСКОВЕЦЬ

8 лю­то­го стан­цію ме­тро Пе­трів­ка Ки­їв­ра­да пе­ре­йме­ну­ва­ла на По­чай­ну. Змі­ни­ли й на­зву ”си­ньої” гіл­ки з Ку­ре­нів­сько-Чер­во­но­ар­мій­ської на Обо­лон­сько-Те­рем­ків­ську.

Цю стан­цію ме­тро­по­лі­те­ну від­кри­ли 19 гру­дня 1980 ро­ку. На­зва­на на честь ра­дян­сько­го пар­тій­но­го ді­я­ча, одно­го з ор­га­ні­за­то­рів Го­ло­до­мо­ру Гри­го­рія Пе­тров­сько­го. По­чай­ною на­зи­ва­ла­ся рі­чка, яку зга­ду­ють у лі­то­пи­сах. У ній хре­сти­ли ки­ян за кня­зя Во­ло­ди­ми­ра в X ст. Во­до­йма роз­ді­ляє Обо­лонь і По­діл.

— Ідея пе­ре­йме­ну­ва­н­ня з’яви­ла­ся кіль­ка ро­ків то­му, — ка­же ки­є­во­зна­вець 40-рі­чна Ана­бел­ла Мо­рі­на. — На сай­ті Ки­їв­ра­ди ре­є­стру­ва­ли від­по­від­ні пе­ти­ції. Про­те до­ста­тньої кіль­ко­сті го­ло­сів во­ни не на­би­ра­ли. Бо про істо­ри­чну рі­чку ба­га­то хто за­був. То­ді по­про­си­ли ме­ра ви­кре­сли­ти з то­по­гра­фії кри­ва­во­го Пе­тров­сько­го, за­мі­нив­ши на істо­ри­чну на­зву лі­то­пи­сної рі­чки. Во­на те­че по­ряд із ме­тро. Кли­чко нас під­три­мав.

У ме­тро­по­лі­те­ні зби­ра­ю­ться за­мі­ни­ти бу­кви на пе­ро­ні, пе­ред­ру­ку­ва­ти всі кар­ти, схе­ми, змі­ни­ти на­ві­га­цію і вка­зів­ни­ки на ін­ших стан­ці­ях.

Окрім цьо­го де­пу­та­ти да­ли на­зви во­сьми но­вим ву­ли­цям у По­діль­сько­му ра­йо­ні. Їх най­ме­ну­ва­ли на честь ге­не­рал-хо­рун­жо­го Ар­мії УНР Все­во­ло­да Змі­єн­ка, пи­сьмен­ни­ка Оле­ксан­дра Оле­ся, ге­не­рал-хо­рун­жо­го Ар­мії УНР Оле­ксан­дра Гре­ко­ва, ро­ди­ни Крі­сте­рів. Остан­ні бу­ли са­ксон­ськи­ми під­при­єм­ця­ми-са­дів­ни­ка­ми, у XIX– XX ст. во­ло­ді­ли са­ди­бою в мі­сті, про­па­гу­ва­ли куль­тур­не са­дів­ни­цтво. Від вул. Си­ре­цько-Са­до­вої до просп. Прав­ди ве­сти­ме вул. Се­ве­ри­на На­ли­вай­ка — на честь ко­за­цько­го ва­таж­ка, який ке­ру­вав пов­ста­н­ням 1594–1596 ро­ків у Ре­чі По­спо­ли­тій. Та­кож на кар­ті мі­ста з’яви­ли­ся вул. Кві­тни­кар­ська, Га­ван­ська та За­ру­би­не­цька, де у 1970-х роз­ко­па­ли по­се­ле­н­ня за­ру­би­не­цької куль­ту­ри.

— Це квар­тал но­во­бу­дов. Лю­ди про­си­ли на­зва­ти ву­ли­ці, щоб офор­ми­ти сві­до­цтво, вво­ди­ти в екс­плу­а­та­цію бу­дів­лі й ре­є­стру­ва­ти ме­шкан­ців, — го­во­рить де­пу­тат Ки­їв­ра­ди 50-рі­чний Оле­ксандр Бе­ре­зні­ков.

З’яви­ли­ся ву­ли­ці Кві­тни­кар­ська, Га­ван­ська та За­ру­би­не­цька

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.