КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

Ки­їв­ра­да зо­бов’яза­ла мі­ська­дмі­ні­стра­цію зна­йти спо­сіб, як бо­ро­ти­ся з роз­кле­ю­ва­н­ням ого­ло­шень. Під­при­єм­цям, які лі­пи­ти­муть ар­ку­ші на стов­пах чи пар­ка­нах, що дві хви­ли­ни над­хо­ди­ти­ме дзві­нок, який бло­ку­ва­ти­ме лі­нію. За роз­мі­ще­н­ня ре­кла­ми в не­від­ве­де­них для цьо­го мі­сцях пе­ред­ба­че­на адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність.

Ме­тро­по­лі­тен за­про­по­ну­вав аме­ри­кан­сько­му мі­льяр­де­ру Іло­но­ві Ма­ску вста­но­ви­ти еле­ктро­мо­біль Tesla на стан­ції Ар­се­наль­на. Во­на — най­глиб­ша у сві­ті — 105,5 м. Та­ке звер­не­н­ня опри­лю­дни­ли на сто­рін­ці під­зем­ки у ”Твіт­те­рі”.

На Со­фій­ській пло­щі го­рі­ла істо­ри­чна бу­дів­ля, з бал­ко­ну якої 1918 ро­ку Ми­хай­ло Гру­шев­ський за­чи­ту­вав IV Уні­вер­сал Укра­їн­ської на­ро­дної ре­спу­блі­ки про її не­за­ле­жність. Під час га­сі­н­ня во­гню ря­ту­валь­ни­ки ви­яви­ли ре­чі з се­конд-хен­ду. При­пу­ска­ють, у бу­дів­лі жи­ли без­дом­ні.

В ае­ро­пор­ту ”Київ” на кіль­ка го­дин за­три­ма­ли рей­си в єги­пет­ський Шарм-еш-Шейх і бі­ло­ру­ський Мінськ че­рез бій­ку па­са­жи­рів. Лі­так у Єги­пет по­ла­мав­ся. За­мість ньо­го по­да­ли той, що мав ле­ті­ти в Мінськ. Та гро­ма­дя­ни Бі­ло­ру­сі не по­сту­па­ли­ся мі­сця­ми. Зчи­ни­ли бій­ку, не пу­ска­ю­чи ін­ших па­са­жи­рів. По­лі­ція не втру­ча­ла­ся, бо кон­флікт ви­ник у тран­зи­тній зо­ні пі­сля па­спорт­но­го кон­тро­лю. Лю­дей роз­бо­ро­ня­ли при­кор­дон­ни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.