”У нас є кра­ї­на, але не­має дер­жа­ви”

ЛЕДЬ НЕ ЩОДНЯ ПОБУТОВІ РОЗБОРКИ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ГРАНАТОМЕТАННЯМ

Gazeta po-ukrainsky - - РОЗМОВА - Іри­на ПАТЛАТЮК На­зар ВАЛЬЧУК

— Лю­ди ду­ма­ють, що всі 300 ти­сяч чи­нов­ни­ків у кра­ї­ні — ха­бар­ни­ки. Не тре­ба ви­га­ду­ва­ти ко­ле­со, щоб по­бо­ро­ти ко­ру­пцію. Вар­то усу­ну­ти її пе­ред­умо­ви. Ін­стру­мен­ти для цьо­го є. Не­ма во­лі. І не во­лі пре­зи­ден­та. А за­ко­но­дав­ця, який при­ймає ін­ко­ли аб­сур­дні за­ко­ни, — ка­же го­лов­ний вій­сько­вий про­ку­рор 48-рі­чний Ана­то­лій МАТІОС.

За­про­шує до ка­бі­не­ту на сьо­мо­му по­вер­сі Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри на вул. Рі­зни­цькій у Ки­є­ві. У при­ймаль­ні на сті­ні ви­сить пла­кат із Не­бе­сною со­тнею, зо­бра­же­н­ня геть­ма­на Пи­ли­па Ор­ли­ка. У ка­бі­не­ті — ко­пія текс­ту пер­шої укра­їн­ської Кон­сти­ту­ції 1710 ро­ку, порт­рет пи­сьмен­ни­ка Ва­си­ля Сту­са з вір­шем ”Тер­пи, тер­пи — тер­пець те­бе шлі­фує”. На під­ло­зі на зе­ле­ній де­рев’яній ко­роб­ці сто­їть ку­ле­мет ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. На сто­лі — ста­ту­е­тка бі­лої со­ви, книж­ка ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка і нар­де­па Му­ста­фи Найє­ма ”По оби­два бо­ки ко­лю­чо­го дро­ту”.

Які зло­чи­ни най­ча­сті­ше чи­нять вій­сько­ві?

— За 2017 рік вій­сько­ві про­ку­ро­ри за­ре­є­стру­ва­ли 4719 про­ва­джень по всій Укра­ї­ні. Їх ско­ї­ли 7352 вій­сько­вих. Най­біль­ше зло­чи­нів — про­ти вста­нов­ле­но­го по­ряд­ку не­се­н­ня вій­сько­вої слу­жби: де­зер­тир­ство, са­мо­віль­не за­ли­ше­н­ня мі­сця слу­жби, пе­ре­ви­ще­н­ня пов­но­ва­жень, по­ру­ше­н­ня ста­ту­тних пра­вил у вза­є­мо­від­но­си­нах, не­по­ко­ра, по­гро­за або на­силь­ство що­до на­чаль­ни­ка й без­ді­яль­ність вій­сько­вої вла­ди.

Зі спра­ва­ми ми­ну­лих ро­ків ми то­рік роз­слі­ду­ва­ли по­над 20 ти­сяч кри­мі­наль­них про­ва­джень. Їх ма­ли би пе­ре­да­ти в Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань.

При­га­да­є­те якийсь уні­каль­ний зло­чин?

— 2014-го ма­со­вий ха­ра­ктер ма­ло де­зер­тир­ство або са­мо­віль­не за­ли­ше­н­ня мі­сця слу­жби. У сер­пні мі­ністр обо­ро­ни на­дав ін­фор­ма­цію про са­мо­віль­не зня­т­тя ці­ло­го під­роз­ді­лу з АТО і дрейф у бік гли­бо­ко­го ти­лу. Це був ба­таль­йон ”При­кар­па­т­тя”. 259 осіб без будь-яких ре­аль­них за­гроз зі збро­єю ого­ли­ли фронт і по­їха­ли до­до­му че­рез всю Укра­ї­ну. Ко­ли їх спро­бу­ва­ли зу­пи­ни­ти, на­па­ли на пред­став­ни­ків вій­сько­вої слу­жби пра­во­по­ряд­ку. Ме­ні до­ве­ло­ся сі­сти в ге­лі­ко­птер і ви­са­ди­ти­ся се­ред по­ля. Ви­ма­гав зу­пи­ни­ти­ся. Нас бу­ло троє — пред­став­ник Су- хо­пу­тних військ, мій за­сту­пник і я. Бу­ло не­ве­се­ло. А по­тім усі 259 чо­ло­вік отри­ма­ли ста­тус уча­сни­ка бо­йо­вих дій. Во­ни не бра­ли уча­сті в бо­ях, жо­дно­го по­ра­не­но­го.

Які на­слід­ки бу­ли?

— Ого­ло­си­ли пі­до­зру ко­ман­ди­рам ро­ти і ба­таль­йо­ну. Від­пра­ви­ли кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня в суд. До цьо­го ча­су не­має рі­ше­н­ня. То­му що суд бо­ї­ться. Але ко­ли в ар­мії не­має ди­сци­плі­ни, на­стає ха­ос. Від­су­тність не­від­во­ро­тно­сті по­ка­ра­н­ня тя­гне за со­бою про­дов­же­н­ня зло­чи­нів і руй­ну­ва­н­ня за­сад дер­жав­но­сті.

Чи бу­дуть ство­ре­ні вій­сько­ві су­ди й по­лі­ція? Во­ни по­трі­бні?

— Як при су­до­вій ре­фор­мі не зга­да­ли про вій­сько­ві су­ди? Їх лі­кві­ду­ва­ли 2012 ро­ку. То­ді ро­би­ло­ся все, щоб дер­жа­ва не ма­ла ін­стру­мен­тів за­без­пе­че­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті че­рез до­три­ма­н­ня вій­сько­вої ди­сци­плі­ни. Але ко­ли вій­сько­ву про­ку­ра­ту­ру по­нов­лю­ва­ли 2014-го, ні­хто і сло­ва не ска­зав, бо всі ба­чи­ли — у нас вій­на.

Су­ди — це дах всі­єї вій­сько­вої пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми. Ізра­їль де­ся­тки ро­ків пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни. Там ство­ре­но все: вій­сько­ву по­лі­цію, про­ку­ра­ту­ру. Вій­сько­во­слу­жбов­цю адво­ка­та дер­жа­ва дає за свій кошт, суд у скла­ді суд­ді, пред­став­ни­ка вій­сько­вої ча­сти­ни і про­ку­ро­ра, який під­три­мує обви­ну­ва­че­н­ня. До ви­ро­ків цих су­дів у вій­сько­вих є до­ві­ра. Ви хо­ди­ли з та­ки­ми іні­ці­а­ти­ва­ми до пре­зи­ден­та?

— До всіх без ви­ня­тку, і де­кіль­ка ра­зів. Про­те дер­жа­ва у про­це­сі су­ціль­них ре­форм, і ко­жен ду­має, що йо­го пи­та­н­ня — най­го­лов­ні­ше.

Кіль­кість не­бо­йо­вих втрат се­ред на­ших вій­сько­вих із 2014 ро­ку, за ва­ши­ми сло­ва­ми, — більш як 10 ти­сяч. По­над шість ти­сяч із них по­ра­не­ні й не змо­жуть слу­жи­ти, ін­ші — вби­ті. Чо­му так ба­га­то?

— 10 ти­сяч лю­дей бу­ли не го­то­ві до жорс­тких умов ар­мії, умов вій­ни. Фа­кти­чно, по кіль­ко­сті це — три пов­но­цін­ні бри­га­ди. Хво­ро­би, ал­ко­голь, не­обе­ре­жне по­во­дже­н­ня зі збро­єю, уми­сні зло­чи­ни що­до сво­їх же спів­слу­жбов­ців. Був ви­па­док, ко­ли у ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня гра­на­ту ки­ну­ли в бур­жуй­ку — 13 лю­дей по­стра­жда­ли в на­ме­ті. Ін­ший роз­стрі­ляв сво­їх — троє за­ги­ну­ли. ДТП, по­ру­ше­н­ня пра­вил по­во­дже­н­ня з те­хні­кою. Плюс не­які­сний до­бір лю­дей під час мед­ко­мі­сії при при­зо­ві. За­раз си­ту­а­ція по­кра­щи­лась.

Чи вда­сться за­су­ди­ти ва­таж­ків ЛНР і ДНР?

— Про­це­ду­ра про­пи­са­на за­ко­ном. Не мо­жна скли­ка­ти трій­ку з акти­ві­стів чи не­бай­ду­жих гро­ма­дян і ска­за­ти: ”Ви­нен, то­му що ти — у ДНР”. Тре­ба зі­бра­ти до­ка­зи їхньої ді­яль­но­сті. Як це зро­би­ти? За їхні­ми ін­терв’ю? Це не до­ста­тня до­ка­зо­ва ба­за. Тре­ба час і мо­жли­вість зі­бра­ти до­ка­зи в за­кон­ний спо­сіб. По­ча­ти про­це­ду­ру спе­ці­аль­но­го до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня і су­ди­ти за­о­чно. Цей ін­сти­тут за­про­ва­ди­ли по­за­то­рік. До­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня ми за­кін­чи­ли, однак че­рез не­ком­плект суд­дів спра­ва за­тя­гну­ла­ся.

У гро­ма­дян за­раз на ру­ках від двох до трьох міль­йо­нів оди­ниць зброї. Як розв’яза­ти цю про­бле­му?

— Зброї на ру­ках справ­ді ба­га­то. Скіль­ки то­чно — ні­хто не знає. Її тре­ба зда­ва­ти, щоб не при­тя­гну­ли до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. А що ро­бить укра­ї­нець? Тя­гне до­до­му все, а з ха­ти — ні­чо­го. Гра­на­та, па­тро­ни, пі­сто­лет — про всяк ви­па­док. Ледь не щодня побутові розборки закінчуються гранатометанням. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, тре­ба ле­га­лі­зу­ва­ти ри­нок і об­сяг зброї. Зро­би­ти це за при­том­ни­ми пра­ви­ла­ми. Ко­ли гра­бі­жник зна­ти­ме, що йо­му в ло­ба мо­жуть ви­стрі­ли­ти, то не пі­де на зло­чин. Мол­до­ва ухва­ли­ла та­кий за­кон. За пер­ший рік йо­го дії рі­вень ву­ли­чної зло­чин­но­сті впав на 40 від­со­тків.

Чи вста­нов­ле­ні вин­ні у ви­бу­хах на арт­скла­дах у Ба­ла­клії та Ка­ли­нів­ці?

— Ро­зу­мі­н­ня ме­ха­ні­зму і при­чи­ни ви­бу­ху в Ба­ла­клії вста­нов­ле­ні. Три­ває обра­ху­ва­н­ня зав­да­них зби­тків. Але до від­по­від­аль­но­сті не при­тя­гу­ють кра­ї­ну чи вір­ту­аль­них лю­дей. Ви­бу­хи вчи­ни­ли лю­ди не з Укра­ї­ни.

У Ка­ли­нів­ці про­во­ди­мо чер­го­ву екс­пер­ти­зу. При­чи­ни ви­бу­ху по­ки що не вста­но­ви­ли ні екс­пер­ти, ні слід­чі.

Ви­снов­ки вар­то ро­би­ти ор­га­нам вій­сько­во­го управ­лі­н­ня й ко­ман­ду­ва­н­ня, Ге­не­раль­но­му шта­бу. Він має пе­ре­гля­ну­ти ще ра­дян­ські нор­ма­тив­ні до­ку­мен­ти з охо­ро­ни, за­без­пе­че­н­ня і фун­кціо­ну­ва­н­ня вій­сько­вих скла­дів та ар­се­на­лів. Щось по­ча­ли ро­би­ти, але цьо­го не­до­ста­тньо.

Ра­ху­ю­ться з тим, хто силь­ний. Укра­ї­ні тре­ба ста­ти силь­ною

Чи від­кри­ті про­ва­дже­н­ня про­ти укра­їн­ських вій­сько­вих, які ли­ши­ли­ся в Кри­му?

— Там за­ли­шив­ся вій­сько­вий кон­тин­гент — по­над 20 ти­сяч осіб. Їх мо­жна при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті тіль­ки че­рез суд. Як за­су­ди­ти, ко­ли во­ни там? За­о­чно. Ці спра­ви ми за­ре­є­стру­ва­ли, роз­слі­ду­є­мо. Те­пер ма­є­мо пе­ре­да­ти ДБР. Бю­ро ни­ми за­йма­ти­ме­ться да­лі.

Які ви­кли­ки сто­ять пе­ред Укра­ї­ною 2018 ро­ку?

— Пе­ред кра­ї­ною чи дер­жа­вою? У нас є кра­ї­на, але не­має дер­жа­ви. На­ма­га­є­мо­ся її бу­ду­ва­ти ін­ко­ли аб­сур­дним шля­хом: спер­шу дах, а по­тім — фун­да­мент.

Го­лов­ний ви­клик — це вій­на в цен­трі Єв­ро­пи, якій ско­ро ви­пов­ни­ться чо­ти­ри ро­ки. Укра­ї­ні тре­ба ста­ти суб’єктом між­на­ро­дної по­лі­ти­ки. А не бу­ти те­ри­то­рі­єю і по­лі­го­ном для екс­пе­ри­мен­тів, для ви­про­бу­вань по­зи­цій тих чи ін­ших дер­жав. Ра­ху­ю­ться з тим, хто силь­ний. Укра­ї­ні тре­ба ста­ти силь­ною.

Го­лов­ний вій­сько­вий про­ку­рор Ана­то­лій Матіос: ”У Кри­му за­ли­шив­ся вій­сько­вий кон­тин­гент — по­над 20 ти­сяч осіб. Їх мо­жна при­тя­гну­ти до від­по­від­аль­но­сті тіль­ки че­рез суд. Як за­су­ди­ти, ко­ли во­ни там? За­о­чно”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.