Від пер­шо­го шлю­бу має двоє ді­тей

Gazeta po-ukrainsky - - РОЗМОВА -

Ана­то­лій Матіос 20 ро­ків пра­цює в ор­га­нах про­ку­ра­ту­ри та Слу­жби без­пе­ки. Пі­сля ар­мії за­кін­чив юри­ди­чний фа­куль­тет Чер­ні­ве­цько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Юрія Федь­ко­ви­ча. Кар’єру по­чи­нав по­мі­чни­ком про­ку­ро­ра. 2007 ро­ку по­ру­шив кри­мі­наль­ну спра­ву що­до мі­ні­стра юсти­ції Оле­ксан­дра Лав­ри­но­ви­ча. 2008-го за­три­мав суд­дю-”ко­ля­дни­ка” Іго­ря Зва­ри­ча. 26 сер­пня 2014 ро­ку при­зна­чи­ли го­лов­ним вій­сько­вим про­ку­ро­ром Укра­ї­ни. Ана­то­лій Матіос ро­дом із се­ла Роз­то­ки Пу­тиль­сько­го ра­йо­ну Чер­ні­ве­цької обла­сті. Там за­раз жи­ве ма­ти Пав­ли­на Вла­сі­їв­на. Ба­тько Ва­силь Ону­фрі­йо­вич — по­мер. Має бра­та-бли­зню­ка Оле­га. Стар­ша се­стра Ма­рія Матіос — пи­сьмен­ни­ця, на­ро­дний де­пу­тат від ”Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка”. Одру­же­ний із Іри­ною Ба­рах. По­бра­ли­ся 2014 ро­ку. Во­на за­йма­є­ться аграр­ним бі­зне­сом на Хер­сон­щи­ні. У ньо­го від пер­шо­го шлю­бу двоє ді­тей. Ін­фор­ма­цію про них не роз­кри­ває.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.