Мо­на­ха по­ка­ра­ли за геор­гі­їв­ську стрі­чку

Gazeta po-ukrainsky - - СКАНДАЛИ - Те­тя­на САРАХАН

Іє­ро­мо­на­ха 50-рі­чно­го Іо­ан­на з Туль­чин­ської єпар­хії Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту на Він­нич­чи­ні ви­клю­чи­ли зі спи­ску свя­ще­ни­ків. Та­ке рі­ше­н­ня прийня­ли, ко­ли той від­кри­то за­явив, що но­си­ти­ме геор­гі­їв­ську стрі­чку.

”В отно­ше­нии ме­ня открыли адми­ни­стра­тив­ное де­ло за то, что в про­шлом го­ду 9 мая на сво­ей стра­ни­це в ”Фейс­бу­ке” ра­зме­стил по­здра­ви­тель­ную открытку с изо­бра­же­ни­ем геор­ги­ев­ской лен­ты. Ко­гда за­пла­чу штраф, бу­ду но­сить геор­ги­ев­скую лен­ту открыто. До­би­ва­ться ма­те­ри­аль­ной и мо­раль­ной ком­пен­са­ции и изви­не­ний от СБУ”, — на­пи­сав у со­цме­ре­жі іє­ро­мо­нах Іо­анн (в ми­ру Дми­тро Кур­мо­я­ров. — ГПУ).

— Та­кож, іє­ро­мо­на­ху ска­су­ва­ли скит. Він уже не є на­шим свя­ще­ни­ком, і йо­му до­ве­де­ться шу­ка­ти ін­ше жи­тло. Має ви­зна­чи­ти­ся — чи бу­ти мо­на­хом, чи ін­тер­нет-ді­я­чем. По­ки що від Іо­ан­на не­має ре­а­кції, — го­во­рить отець Сер­гій Ані­цой із Туль­чин­ської єпар­хії.

Слу­жи­ти мо­на­ху не за­бо­ро­ни­ли. Він змо­же ста­ти свя­ще­ни­ком ін­шої єпар­хії.

— Вчи­нок отця Іо­ан­на з геор­гі­їв­ською стрі­чкою є від­вер­то про­во­ка­тив­ним. Одна спра­ва — до­во­ди­ти в по­лі­ції, що кар­тин­ку з геор­гі­їв­ською стрі­чкою роз­мі­стив до прийня­т­тя за­ко­ну, який за­бо­ро­няє це ро­би­ти. Дру­га — пу­блі­чно за­кли­ка­ти до по­ру­ше­н­ня. З вуст свя­ще­ни­ка — це не­при­пу­сти­мо, — ка­же се­кре­тар Він­ни­цької єпар­хії УПЦ Вла­ди­слав Дем­чен­ко, 40 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.