”Я б не до­зво­ли­ла вам до­гля­да­ти на­віть за мо­ї­ми со­ба­ка­ми”

ЛІКАР ЗБІРНОЇ США З ГІМНАСТИКИ ДОМАГАВСЯ 250 НЕПОВНОЛІТНІХ

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Ва­ле­рія НОВІКОВА

Ко­ли­шній лікар збірної США зі спор­тив­ної гімнастики Лар­рі Нас­сар від­си­дить 360 ро­ків у в’язни­ці. Чо­ло­ві­ка зви­ну­ва­чу­ють у до­ма­га­н­нях що­най­мен­ше до 250 неповнолітніх спортс­ме­нок. До по­пе­ре­дньо­го тер­мі­ну в 175 ро­ків за се­ксу­аль­не на­си­л­ля 5 лю­то­го до­да­ли ще 125. 2017-го отри­мав 60 ро­ків за збе­рі­га­н­ня ди­тя­чої пор­но­гра­фії. Про­ха­н­ня про ам­ні­стію змо­же по­да­ти не ра­ні­ше ніж че­рез 40 ро­ків.

Нас­сар на­ро­див­ся 1963-го в аме­ри­кан­сько­му шта­ті Мі­чи­ган. У там­те­шньо­му уні­вер­си­те­ті ви­вчав кі­не­зі­о­ло­гію — ди­сци­плі­ну про ру­хи м’язів. Па­ра­лель­но пра­цю­вав тре­не­ром. Пі­сля ви­пу­ску став тре­ну­ва­ти на­ціо­наль­ну збір­ну США з гімнастики. 1996 ро­ку обійняв там по­са­ду лі­ка­ря. Ві­дві­дав чо­ти­ри Олім­пі­а­ди.

Роз­слі­ду­ва­ти се­ксу­аль­ні до­ма­ган­н­ня Нас­са­ра по­ча­ли 2016-го. Жер­тви ка­жуть, звер­та­ли­ся до ке­рів­ни­цтва спор­тив­ної асо­ці­а­ції ра­ні­ше, однак їхні скар­ги не роз­гля­да­ли. 2015 ро­ку лі­ка­ря звіль­ни­ли зі збірної ”че­рез стур­бо­ва­ність атле­тів”.

Ко­ли­шня гім­нас­тка Рей­чел Ден­хол­лан­дер пер­шою від­кри­то зви­ну­ва­ти­ла Нас­са­ра. Роз­по­ві­ла: ста­ла йо­го жер­твою у 15 ро­ків. Ре­гу­ляр­но пе­стив її та по­дру­гу і схи­ляв до се­ксу в не­при­ро­дний спо­сіб.

— Він мав усе не­об­хі­дне, аби ста­ти не­пе­ре­вер­ше­ним лі­де­ром. Яскра­ву осо­би­стість. Умі­н­ня. Зна­н­ня. І все це він ви­ко­ри­став для пе­ре­слі­ду­ва­н­ня лю­дей. Яке мар­но­трат­ство, — за­яви­ла спортс­мен­ка.

Під час об­шу­ку у квар­ти­рі Нас­са­ра по­лі­ція зна­йшла на комп’юте­рі 37 тис. фо­то та ві­део з не­пов­но­лі­тні­ми пор­но­гра­фі­чно­го ха­ра­кте­ру. За це отри­мав 60-рі­чний тю­рем­ний тер­мін.

— То бу­ли про­сто пу­сто­щі, — ствер­джу­вав на су­ді.

Ма­со­ва хви­ля зви­ну­ва­чень про­ко­ти­ла­ся в жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку. Гім­нас­тка 22-рі­чна Ма­кКей­лі Ма­ро­ні, во­ло­дар­ка зо­ло­тої ме­да- лі Олім­пі­а­ди-2012, роз­по­ві­ла: Нас­сар чі­пляв­ся до неї, ко­ли їй бу­ло 13.

— Під час по­льо­ту в То­кіо на­ки­нув­ся і зну­щав­ся на­ді мною. То­ді ме­ні бу­ло вже 15 ро­ків, — при­га­дує.

— Лікар ча­сто ви­да­вав на-

Мав усе не­об­хі­дне, аби ста­ти не­пе­ре­вер­ше­ним лі­ка­рем Дру­жи­на офор­ми­ла на се­бе опі­ку над трьо­ма ді­тьми

ха­бні пе­сто­щі за ме­ди­чні про­це­ду­ри, — го­во­рить 23-рі­чна Елі Рей­сман. — Роз­пу­скав ру­ки не тіль­ки на тре­ну­валь­них ба­зах, а й під час зма­гань. Я не за­ми­слю­ва­ла­ся, що це бу­ли до­ма­га­н­ня. Він був лі­ка­рем. Я ні­ко­ли б не по­ду­ма­ла, що він так злов­жи­ва­ти­ме сво­єю вла­дою.

Кай­лі Сте­фенс зі­зна­ла­ся, що ста­ла жер­твою в 6-рі­чно­му ві­ці й тер­пі­ла до­ма­га­н­ня про­тя­гом ше­сти ро­ків. Ко­ли по­скар­жи­ла­ся ба­тькам, во­ни звер­ну­ли­ся до Нас­са­ра. Той від­по­вів, що дів­чин­ка бре­ше.

Май­же 170 осіб да­ли свід­че­н­ня про­тя­гом слу­хань. Во­ни є свід­ка­ми у спра­ві та жер­тва­ми. Се­ред них — гім­нас­тки рі­зно­го ві­ку та сту­ден­тки.

Нас­сар ви­знав се­бе вин­ним у 10 ви­пад­ках до­ма­гань до неповнолітніх спортс­ме­нок. У сі­чні чо­ло­ві­ка за­су­ди­ли до 175 ро­ків в’язни­ці. Ще 125 отри­мав пі­сля то­го, як суд за­слу­хав но­вих уча­сни­ків про­це­су.

— Ва­ші свід­че­н­ня зав­жди бу­дуть у мо­їх дум­ках. Не­має слів, щоб опи­са­ти, на­скіль­ки я шко- дую про те, що тра­пи­ло­ся, — ска­зав Нас­сар пі­сля ви­не­се­н­ня остан­ньо­го ви­ро­ку.

— Сум­ні­ва­ю­ся в то­му, що ви до кін­ця ро­зу­мі­є­те, яко­го руй­нів­но­го впли­ву за­вда­ли по­тер­пі­лим, їхнім сім’ям та дру­зям. Я щой­но під­пи­са­ла ваш смер­тний ви­рок. Ви так і не усві­до­ми­ли, що са­ме ви зро­би­ли. Я б не до­зво­ли­ла вам на­віть до­гля­да­ти за мо­ї­ми со­ба­ка­ми, — від­по­ві­ла на це су­д­дя Ро­зма­рі Акві­лі­но.

Пі­зні­ше Нас­сар опу­блі­ку­вав від­кри­то­го ли­ста. Пе­ре­ко­ну­вав, що зви­ну­ва­че­н­ня сфа­бри­ку­ва­ли. Мов­ляв, жін­ки спо­ді­ва­лись так за­ро­би­ти гро­ші та сла­ву:

— Я був хо­ро­шим лі­ка­рем і домагався не­по­га­них ре­зуль­та­тів. Па­ці­єн­ти, які те­пер ви­сту­па­ють про­ти ме­не, — це ті ж лю­ди, які ра­ні­ше ме­не хва­ли­ли і по­вер­та­ли­ся на про­це­ду­ри зно­ву і зно­ву.

— Нас­сар, мо­жли­во, був за всю істо­рію най­гір­шим із тих, хто роз­бе­щу­вав ді­тей. Він не ща­див ні­ко­го, — за­зна­чи­ла на слу­ха­н­нях по­мі­чни­ця про­ку­ро­ра.

Під час про­це­су Нас­са­ра по­ки­ну­ла дру­жи­на Сте­фа­ні. Офор­ми­ла на се­бе пов­ну опі­ку над трьо­ма ді­тьми.

Ко­ли­шньо­го лі­ка­ря збірної США зі спор­тив­ної гімнастики 55-рі­чно­го Лар­рі Нас­са­ра за­су­ди­ли до 300 ро­ків ув’язне­н­ня — за роз­бе­ще­н­ня неповнолітніх спортс­ме­нок і ще до 60 — за збе­рі­га­н­ня ди­тя­чої пор­но­гра­фії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.