Ко­ли­шній де­пу­тат роз­стрі­ляв ім­мі­гран­тів

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Дми­тро МАЛИШКО

П’ятьох чо­ло­ві­ків й одну жін­ку по­ра­нив 28-рі­чний Лу­ка ТРАЇНІ. Вла­шту­вав стрі­ля­ни­ну в іта­лій­сько­му мі­сті Ма­че­ра­та.

Траїні — ли­сий чо­ло­вік із та­ту­ю­ва­н­ням іта­лій­сько­го зе­ле­но-бі­ло-чер­во­но­го пра­по­ра на шиї. Їздив мі­стом в ав­то ”Аль­фа Ро­мео 147” і стрі­ляв у тем­но­шкі­рих пе­ре­хо­жих. Ви­тра­тив дві обойми. По­ки­нув пі­сто­лет у ма­ши­ні. Ко­ли до ньо­го під­бі­гли по­лі­цей­ські, Траїні під­няв ру­ку в на­цист­сько­му при­ві­тан­ні й ви­гу­кнув ”Не­хай жи­ве Іта­лія!”.

При­був до мі­ста із су­сі­дньо­го То­лен­ті­но, роз­по­вів у від­діл­ку. До­ро­гою зу­пи­нив­ся ви­пи­ти ка­ви на за­прав­ці. За­явив бар­ме­ну: ”Я їду в Ма­че­ра­та і бу­ду вби­ва­ти”, ка­жуть свід­ки.

Кіль­ка ро­ків то­му Траїні оби­ра­ли від іта­лій­ської пра­во­ра­ди­каль­ної пар­тії ”Лі­га Пів­но­чі” в мі­сце­ву ра­ду. Про­блем із за­ко­ном не мав.

Пра­во­охо­рон­цям по­яснив, що стрі­ля­ни­ну по­чав че­рез пом­сту. Кіль­ко­ма дня­ми ра­ні­ше ді­знав­ся про вбив­ство рим­лян­ки 18-рі­чної Па­ме­ли Ма­строп’єтро. Во­на лі­ку­ва­ла­ся від нар­ко­за­ле­жно­сті. Ра­пто­во по­ки­ну­ла за­клад, де пе­ре­бу­ва­ла, і зни­кла. На ві­део з ка­мер спо­сте­ре­же­н­ня її по­мі- ти­ли з не­ле­га­лом із Ні­ге­рії, нар­ко­тор­гов­цем 29-рі­чним Ін­но­сен­том Озен­га­ле. Пі­зні­ше ті­ло жін­ки зна­йшли роз­рі­за­ним на шма­тки та скла­де­ним у дві ва­лі­зи. Під час об­шу­ку в квар­ти­рі Озен­га­ле ви­яви­ли за­кри­вав­ле­ний жі­но­чий одяг і чек на при­дба­н­ня шпри­ца.

Траїні ка­же — но­ви­на йо­го зла­ма­ла. Пі­шов у мі­сце, де зна­йшли труп. За­па­лив там по­ми­наль­ну сві­чку. По­тім ви­рі­шив, що всі ”чор­ні” вин­ні в смер­ті жін­ки.

Пі­шов у мі­сце, де зна­йшли труп

— Не ка­ю­ся. Я хо­тів за­стре­ли­ти про­дав­ців нар­ко­ти­ків, — го­во­рить.

Чо­ло­вік си­дить в оди­но­чній ка­ме­рі в’язни­ці Мон­та­ку­то — в одній бу­дів­лі з Озен­га­ле. Іта­лій­ці під­три­ма­ли стріль­ця. Ви­ві­шу­ють на ву­ли­цях пла­ка­ти ”Сла­ва Лу­ці Траїні!”, по­ши­рю­ють цей за­клик в ін­тер­не­ті. Ма­ти Па­ме­ли по­дя­ку­ва­ла ме­сни­ко­ві, що вша­ну­вав пам’ять її донь­ки, за­па­лив­ши сві­чку. За­кли­ка­ла спів­гро­ма­дян при­пи­ни­ти на­си­л­ля.

Одя­гне­ні в ко­стю­ми тва­рин уча­сни­ки тра­ди­цій­ної ву­ли­чної ве­чір­ки Бі­ча­ра­да сто­ять пе­ред бу­дин­ком у бра­зиль­сько­му му­ні­ци­па­лі­те­ті Ка­ме­та, 8 лю­то­го 2018-го. По­дія пе­ре­дує що­рі­чно­му кар­на­ва­лу у Ріо-де-Жа­ней­ро. Цьо­го­річ він три­ва­ти­ме з 9 по 18 лю­то­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.