Мі­ні­стра фі­нан­сів за­су­ди­ли до во­сьми ро­ків за ко­ру­пцію

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Ва­ле­рія НОВІКОВА

До во­сьми ро­ків в’язни­ці за­су­ди­ли ру­мун­сько­го екс-мі­ні­стра фі­нан­сів 40-рі­чно­го Да­рі­у­са ВАЛКОВА. Зви­ну­ва­ти­ли в пе­ре­ви­щен­ні пов­но­ва­жень та від­ми­ван­ні гро­шей.

Обі­ймав по­са­ду дер­жав­но­го се­кре­та­ря і про­від­но­го ра­дни­ка прем’єр-мі­ні­стра. Є одним із го­лов­них роз­ро­бни­ків стра­те­гії прав­ля­чої Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії.

Вал­ков був мі­ні­стром з гру­дня 2014-го до бе­ре­зня 2015 ро­ку. То­ді ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра зви­ну­ва­ти­ла йо­го у ви­ма­ган­ні ха­ба­ра від бі­зне­сме­на. Той про­сив до­по­мог­ти ви­гра­ти пу­блі­чні тор­ги. Уря­до­вець за­хо­тів за це 20% вар­то­сті кон­тра­кту. Отри­ма­ні гро­ші ”від­мив”.

Про­ку­ро­ри кон­фі­ску­ва­ли три зо­ло­ті зли­тки, 172 тво­ри ми­сте­цтва вар­ті­стю близь­ко 1 млн єв­ро — при­бли­зно 33,2 млн грн. За­мо­ро­зи­ли ра­хун­ки для від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків, зав­да­них дер­жа­ві.

Під час слу­хань Вал­ков зви­ну­ва­тив ан­ти­ко­ру­пцій­них про­ку­ро­рів в обма­ні. Ні­би­то обі­ця­ли пом’якши­ти ви­рок, якщо ви­знає пе­ре­ви­ще­н­ня пов­но­ва­жень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.