Япон­ську ай­ву са­дять на би­ту це­глу

РОСЛИНА КВІТНЕ МІ­СЯЦЬ

Gazeta po-ukrainsky - - САД-ГОРОД - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Са­дів­ник на ви­став­ці так на­хва­лю­вав ай­ву, що я не всто­яв і ку­пив. Ще й на­зи­вав її по-но­во­мо­дньо­му — хе­но­ме­лес. За фор­мою це кущ, — ка­же 43-рі­чний В’яче­слав ШВЕЦЬ із Кро­пив­ни­цько­го на Кі­ро­во­град­щи­ні. — Ку­пив­ся на те, що де­ре­во змо­же ро­сти 50 ро­ків. У ме­не з та­ких ре­корд­сме­нів тіль­ки го­ріх. Ви­хо­дить, при­дбав йо­му па­ру.

По­са­див у бе­ре­зні, до по­ча­тку со­ко­ру­ху. Узяв два са­джан­ці, бо во­ни один одно­го за­пи­лю­ють. Від­стань між ро­сли­на­ми має бу­ти від 3 м, щоб бу­ло ку­ди роз­ро­сти­ся.

Ай­ва не бо­ї­ться пе­ре­па­дів тем­пе­ра­ту­ри і ве­сня­них за­мо­роз­ків. Аби тіль­ки сон­ця бу­ло ба­га­то. Пло­ди схо­жі на яблу­ко. М’якуш та шкір­ка — жов­ті.

— Ін­стру­кцію про­дав­ця по ви­ро­щу­ван­ню за­пи­сав на па­пір­ці. Удо­ма ще по­шу­стрив по книж­ках. Ви­я­ви­ло­ся, що ві­та­мі­ну С у пло­дах ай­ви в кіль­ка ра­зів біль­ше, ніж у ли­мо­ні.

Хе­но­ме­лес квітне по­ма­ран­че­во-чер­во­ним або сві­тло-ро­же­вим цві­том. Кві­тки три­ма­ю­ться на гіл­ках близь­ко мі­ся­ця.

— На­зи­ваю її під­сні­жни­ком. За­цві­тає то­ді, ко­ли ре­шта де­рев у сад­ку тіль­ки ду­ма­ють, чи ви­ки­да­ти лис­тки.

Ви­ко­пує ям­ку тро­хи біль­шу за роз­мір ко­рі­н­ня, при­бли­зно 50 на 50 см.

— Хе­но­ме­лес про­па­дає від на­дли­шку во­ло­ги. То­му на дно ями на­си­паю би­ту це­глу або галь­ку ша­ром 15 сан­ти­ме­трів. Так во­да не бу­де за­сто­ю­ва­ти­ся бі­ля ко­рі­н­ня.

Змі­шує зем­лю з ями з від­ром пе­ре­гною або ком­по­сту. Пі­дмі­шує 150 г су­пер­фо­сфа­ту і 40 г сір­ча­но­ки­сло­го ка­лію. Са­джа­нець ста­вить по цен­тру ями і на­си­пає до се­ре­ди­ни ґрун­том. Ви­ли­ває від­ро во­ди, по­тім за­си­пає зем­лею до­вер­ху.

— Ко­рі­н­ня ай­ви йде гли­бо­ко в зем­лю, звід­ки й ви­тя­гує во­ду.

На­ве­сні ро­сли­ну піджив­лює азо­тним до­бри­вом. На один кущ роз­во­дить у 10 л во­ди 100 г ні­тро­фо­ски, се­чо­ви­ни або амі­а­чної се­лі­три. Во­се­ни по­трі­бне фо­сфор­но-ка­лій­не до­бри­во — 50 г на 10 л во­ди.

— Уро­жай ай­ви до­зрі­ває у ве­ре­сні-жов­тні. По­трі­бно всти­гну­ти зі­рва­ти пло­ди до за­мо­роз­ків. Во­ни не по­об­си­па­ю­ться з гі­лок, але бу­дуть не та­ки­ми аро­ма­тни­ми.

Пер­ший уро­жай мо­жна зі­бра­ти на че­твер­тий рік. З одно­го ку­ща ви­хо­дить 3–5 кг пло­дів близь­ко 50 г ко­жен.

На зи­му мо­ло­ді ро­сли­ни при­ги­нає до зем­лі й на­кри­ває гіл­ка­ми хвой­них де­рев. Із на­ста­н­ням ве­сня­но­го те­пла на­кри­т­тя зні­має, щоб ку­щі зни­зу не по­прі­ли.

Пер­ший уро­жай мо­жна зі­бра­ти на че­твер­тий рік

Япон­ська ай­ва — хе­но­ме­лес квітне по­ма­ран­че­во-чер­во­ним або сві­тло­ро­же­вим цві­том

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.