”Па­рі Сен-Жер­мен” зда­тен ви­гра­ти Лі­гу чем­піо­нів

ТРЕНЕРА ”ЧЕЛСІ” МО­ЖУТЬ ЗВІЛЬ­НИ­ТИ МІЖ МАТЧАМИ ПРО­ТИ ”БАРСЕЛОНИ”

Gazeta po-ukrainsky - - ФУТБОЛЬНІ ЄВРОКУБКИ - Ро­ман ШАХРАЙ

13 лю­то­го від­нов­лю­ю­ться зма­га­н­ня у фут­боль­ній Лі­зі чем­піо­нів. Час ви­рі­шаль­них ма­тчів — на ви­літ. Шан­си ко­манд у 1/8 фі­на­лу ана­лі­зує 38-рі­чний Сер­гій БАБАРИКА, ко­ре­спон­дент жур­на­лу ”Фут­бол”.

”Ювен­тус”, Ту­рин, Іта­лія — ”Тот­тен­хем”, Лон­дон, Ан­глія

50 на 50. В іта­лій­ської ко­ман­ди біль­ше до­сві­ду, але ба­га­то трав­мо­ва­них. А ”Тот­тен­хем” цьо­го се­зо­ну по­ка­зав не­по­га­ний про­грес. Зокре­ма, обі­грав ”Ре­ал” удо­ма. У пер­шо­му ма­тчі го­сті ді­я­ти­муть за­кри­то, роз­ра­хо­ву­ю­чи на кон­тра­та­ки. Під­су­мок ду­е­лі то­чно ви­зна­чи­ться в по­втор­ній грі. ”Ба­зель”, Швей­ца­рія — ”Ман­че­стер Сі­ті”, Ан­глія

Жо­дних шан­сів у швей­цар­ців. Во­ни про­гра­ють на­віть до­ма­шній матч.

”Ре­ал”, Ма­дрид, Іспа­нія — ”Па­рі Сен-Жер­мен”, Па­риж, Фран­ція

”Ре­ал” про­ва­лю­є­ться в чем­піо­на­ті Іспа­нії, ба­га­то про­пу­скає і за­га­лом пе­ре­бу­ває в по­га­ній фор­мі. Але шан­си ”Па­рі Сен-Жер­мен” ви­щі не че­рез це. Па­ризь­кий клуб із ко­жним се­зо­ном до­дає. За­раз це ко­ман­да зда­тна ви­гра­ти Лі­гу чем­піо­нів — із Не­йма­ром та Мбап­пе, які при­йшли влі­тку. Ду­маю, у Ма­дри­ді бу­де від­кри­тий ре­зуль­та­тив- ний матч. 2:1 на ко­ристь ”Ре­а­ла” або 2:2. А до чвер­тьфі­на­лу прой­де Па­риж — 55 на 45.

”Пор­ту”, Пор­ту­га­лія — ”Лі­вер­пуль”, Ан­глія

Пор­ту­галь­ці мо­жуть ство­ри­ти су­пер­ни­ку про­бле­ми в пер­шо­му ма­тчі. На­віть ви­гра­ти йо­го. Але не біль­ше. 80 на 20 на ко­ристь ”Лі­вер­пу­ля” як уча­сни­ка чвер­тьфі­на­лу від ці­єї па­ри.

”Челсі”, Лон­дон, Ан­глія — ”Бар­се­ло­на”, Іспа­нія

Чем­піон Ан­глії ми­ну­ло­го се­зо­ну слаб­ко грає в ни­ні­шньо­му. Го­лов­на про­бле­ма — не­вда­лі та­кти­чні рі­ше­н­ня, слаб­ка гра в обо­ро­ні та по­га­на фі­зи­чна під­го­тов­ка. Ін­три­га тут бу­де тіль­ки в то­му ви­пад­ку, якщо ”Бар­се­ло­на” са­ма її ство­рить. 70 на 30 — іспан­ський клуб пі­де да­лі. А тренера ”Челсі” Кон­те звіль­нять між пер­шим та по­втор­ним по­єдин­ком.

”Ба­ва­рія”, Мюн­хен, Ні­меч­чи­на — ”Бе­ши­кташ”, Стам­бул, Ту­реч­чи­на

Май­же все ясно. 90 на 10 — ”Ба­ва­рія”.

”Ша­хтар”, До­нецьк, Укра­ї­на — ”Ро­ма”, Рим, Іта­лія

Рів­на па­ра — 50 на 50. Ска­зав би, що в ”Ша­хта­ря” шан­си біль­ші, але ко­ман­да два мі­ся­ці не гра­ла офі­цій­них ма­тчів. На­то­мість ”Ро­ма” не­ста­біль­на. Го­лов­ний її ко­зир — силь­ний во­ро­тар.

”Се­ві­лья”, Іспа­нія — ”Ман­че­стер Юнай­тед”, Ан­глія

Ма­тчі бу­дуть ну­дни­ми та не­ці­ка­ви­ми. ”МЮ” тренера Жо­зе Мо­у­рінь­йо вміє та­кі ви­гра­ва­ти. 70 на 30.

”Ро­ма” не­ста­біль­на. Го­лов­ний її ко­зир – силь­ний во­ро­тар

Бра­зиль­ський на­па­да­ю­чий Не­ймар — но­вий лі­дер ”Па­рі Сен-Жер­мен”. Улі­тку він пе­ре­йшов з іспан­ської ”Барселони” за 222 міль­йо­ни єв­ро

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.