”Ди­на­мо” зі­грає про­ти ко­ман­ди Чи­грин­сько­го

Gazeta po-ukrainsky - - ФУТБОЛЬНІ ЄВРОКУБКИ - Єв­ген САВЧУК

У сти­ко­вих ма­тчах Лі­ги Єв­ро­пи Укра­ї­ну пред­став­ля­ти­ме один клуб — ки­їв­ське ”Ди­на­мо”. У че­твер пі­до­пі­чні Оле­ксан­дра Ха­цке­ви­ча про­ве­дуть ви­їзний по­єди­нок 1/16 фі­на­лу про­ти гре­цько­го АЕКа.

— Най­го­лов­ні­ша ка­дро­ва втра­та для ”Ди­на­мо” — те, що взим­ку пі­шов До­ма­гой Ві­да. Клю­чо­вий гра­вець за­хи­сту, лю­ди­на з ха­ра­кте­ром, яку важ­ко бу­де за­мі­ни­ти, — ка­же 47-рі­чний Ан­дрій Ша­хов, за­сту­пник го­лов­но­го ре­да­кто­ра жур­на­лу ”Фут­бол”. — До­да­мо до цьо­го по­стій­ні трав­ми Ха­че­рі­ді. При­йшли два но­ва­чки — Ар­тем Ша­ба­нов і Кар­лос Сам­бра­но. Остан­ній — пе­ред дру­гим збо­ром. Йо­му по­трі­бен час, щоб зви­кну­ти до пар­тне­рів

АЕК іде дру­гим у чем­піо­на­ті Гре­ції. Ви­йшов до пів­фі­на­лу Куб­ка Гре­ції, обі­грав­ши за су­мою двох ма­тчів ”Олім­пі­а­кос”. Оха­ра­кте­ри­зуй­те май­бу­тньо­го су­пер­ни­ка ”Ди­на­мо”.

— Ко­ман­да ду­же мі­цна, ди­сци­плі­но­ва­на, з ха­ра­кте­ром, уміє тер­пі­ти. Усе це при­ще­пив іспан- ський тре­нер Ма­но­ло Хі­ме­нес. У ма­тчі з ”Олім­пі­а­ко­сом” за­фі­ксу­ва­ли 50 фо­лів на дві ко­ман­ди, во­ни би­ли один одно­го. Це бу­ло ви­про­бу­ва­н­ня ха­ра­кте­рів, осо­бли­во в пер­шо­му тай­мі: на 28 фо­лів бу­ло 36 уда­рів по во­ро­тах. ”Ди­на­мо” тре­ба бу­ти го­то­вим до то­го, що до­ве­де­ться про­я­ви­ти ха­ра­ктер.

Гре­цькі вбо­лі­валь­ни­ки — одні з най­га­ря­чі­ших у Єв­ро­пі. Чи важ­ко бу­де гра­ти в Афі­нах?

— Не ска­жу, що в АЕКа над­по­ту­жна під­трим­ка. В се­ре­дньо­му на ма­тчі ко­ман­ди в чем­піо­на­ті кра­ї­ни за­раз хо­дять не біль­ше 8 ти­сяч лю­дей. Ни­ні­шній ре­корд — 25 ти­сяч. На ма­тчі з ”Олім­пі­а­ко­сом”, на ста­діо­ні, що вмі­щує май­же 70 ти­сяч. На­віть на Лі­гу Єв­ро­пи хо­дять близь­ко 17 ти­сяч. Лі­че­ні ра­зи про­да­ва­ли­ся квит- ки на верх­ній ярус. На ”Ди­на­мо” ту­ди ви­рі­ши­ли про­да­ти тіль­ки чо­ти­ри се­кто­ри. Ще одна осо­бли­вість ”Спі­ро­са Лу­ї­са” — ста­рий ста­діон, із бі­го­ви­ми до­ріж­ка­ми, із три­бу­на­ми, які ду­же да­ле­ко від по­ля.

АЕК не має по­ту­жної під­трим­ки на до­ма­шніх ма­тчах

У скла­ді АЕКа грає укра­ї­нець Дми­тро Чи­грин­ський. Яка йо­го роль у ко­ман­ді?

— Лі­дер ко­ман­ди, най­силь­ні­ший за­хи­сник АЕКа. Ко­ли здо­ро­вий, то зав­жди в основ­но­му скла­ді. За­раз у цьо­му пла­ні все га­разд.

Та­кти­чно АЕК діє по-рі­зно­му. Мо­же зі­гра­ти в три за­хи­сни­ки. Мо­же — у чо­ти­ри, як це бу­ло в остан­ніх ма­тчах і, оче­ви­дно, про­ти ”Ди­на­мо” — та­кож.

Та­кож мо­жли­ві ва­рі­ан­ти з на­па­дни­ка­ми — один чи два.

Дми­тро Чи­грин­ський — гра­вець основ­но­го скла­ду гре­цько­го АЕКа

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.