По­га­на гра

Gazeta po-ukrainsky - - СПОРТ - Ми­ко­ла НЕСЕНЮК

Най­ви­щим взір­цем жур­на­ліст­ської май­стер­но­сті для ме­не вже по­над 20 ро­ків за­ли­ша­є­ться за­го­ло­вок, який з’явив­ся в одній із до­не­цьких га­зет у жов­тні 1995-го. То­ді на ста­діо­ні ”Ша­хтар” від ви­бу­ху за­ги­нув то­ді­шній вла­сник до­не­цької ко­ман­ди та ще чи­ма­ло лю­дей. За­го­ло­вок був та­кий: ”Хо­ро­шая ми­на при пло­хой игре”. Ав­тор ті­єї за­мі­тки, прі­зви­ще яко­го я, на жаль, за­був, і не здо­га­ду­вав­ся, на­скіль­ки він був пра­вий. То­му що ”пло­хая игра”, яка ве­лась то­ді в До­не­цьку, зго­дом пе­ре­ки­ну­ла­ся на всю кра­ї­ну. По­ча­ло­ся з то­го, що за­мов­ни­ків ви­бу­ху на ста­діо­ні ні­хто не зби­рав­ся шу­ка­ти. У ті ча­си там чи не щодня ко­гось вби­ва­ли, ко­гось ви­кра­да­ли, хтось зни­кав на­зав­жди. Як на­слі­док, уже за кіль­ка ро­ків по­ді­бні за­го­лов­ки в до­не­цькій пре­сі ста­ли не­мо­жли­ви­ми — ти або про­слав­ля­єш ”Ша­хтар” і йо­го вла­сни­ка, або те­бе не­має. Пра­ви­ла ”по­га­ної гри” по­сту­по­во змі­ню­ва­ли­ся — вби­ва­ли все мен­ше, ча­сті­ше ку­пу­ва­ли. Тим біль­ше, що гро­шей бу­ло вдо­сталь. На­при­кін­ці 1990-х сфор­му­ва­ла­ся ці­ла чер­га з ко­ли­шніх ”не­за­ле­жних жур­на­лі­стів”, які пра­гну­ли по­пра­цю­ва­ти на ”до­не­цьких”. Осо­бли­во ба­га­то бу­ло охо­чих зве­ли­чу­ва­ти фут­боль­ну ко­ман­ду ”Ша­хтар”. Чо­му ні? Фут­бол же по­за по­лі­ти­кою, чи не так? Тим ча­сом ви­сту­пи ко­ман­ди, май­же пов­ні­стю зі­бра­ної з при­ве­зе­них за ша­ле­ні гро­ші іно­зем­ців, про­хо­ди­ли на тлі по­стій­них ава­рій на там­те­шніх ша­хтах із де­ся­тка­ми за­ги­блих. Мо­жли­во, ко­лись під­ра­ху­ють, у скіль­ки ша­хтар­ських жит­тів обі­йшов­ся ко­жен з іно­зем­них фут­бо­лі­стів, на яких ви­тра­ча­ли со­тні міль­йо­нів до­ла­рів. То­ді про це ні­хто не ду­мав. Усі оспі­ву­ва­ли пе­ре­мо­ги, рі­вень яких аж ні­як не від­по­від­ав вкла­де­ним у це ко­штам. Са­мі ж до­не­цькі ша­хта­рі зви­ну­ва­чу­ва­ли у сво­їх бі­дах ”бан­де­рів­ців”. Ті, на їхню дум­ку, по­зба­ви­ли їх гі­дних зар­плат, умов для жи­т­тя та пра­ці. Ко­ли я востан­нє був у До­не­цьку во­се­ни 2009-го, не­на­висть до всьо­го укра­їн­сько­го про­сто ви­сі­ла в по­ві­трі. Але й то­ді ми цьо­го ”не по­мі­ча­ли”. Бо не до то­го бу­ло — ”по­га­на гра” вже роз­пов­зла­ся по всій Укра­ї­ні. Ми ще не здо­га­ду­ва­ли­ся, до чо­го це при­зве­де. Із ко­жним но­вим ро­ком до­не­цько­го до­мі­ну­ва­н­ня укра­їн­ський фут­бол втра­чав свої по­зи­ції. По­сту­по­во єди­ною ме­тою чи не всіх на­ших юних фут­бо­лі­стів та їхніх тре­не­рів ста­ло по­тра­пля­н­ня на кон­тракт до ”Ша­хта­ря”. Пі­сля цьо­го мо­жна бу­ло ні­чо­го не ро­би­ти. Бо ж гра­ти­муть усе одно бра­зиль­ці. Тож ми ма­є­мо ни­ні май­же ні­ко­му не по­трі­бний фут­боль­ний чем­піо­нат з усім ві­до­мим лі­де­ром, під яко­го під­ла­што­ву­ють усе, не­хту­ю­чи пра­ви­ла­ми та ре­гла­мен­та­ми. До­гра­ли­ся до то­го, що роз­да­є­мо укра­їн­ські па­спор­ти бра­зиль­цям ”для уси­ле­ния сбор­ной”. Ми ні­би не ба­чи­мо, що за цих бра­зиль­ців лю­ди ги­нуть те­пер не в ша­хтах, а на вій­ні, яка при­йшла до нас услід за ”по­га­ною грою”. Зві­сно, ми ба­чи­мо все. Але вслід за по­лі­ти­ка­ми до­зво­ля­є­мо се­бе ”за­слі­пи­ти”, вда­є­мо, що в на­шо­му фут­бо­лі все че­сно й спра­ве­дли­во. А де­хто на­віть убо­лі­ває чи вдає, що вбо­лі­ває, за тих, хто біль­ше за всіх пла­тить. І пла­ти­ти­ме, аж по­ки дов­ко­ла три­ва­ти­ме оця ”по­га­на гра”, де фут­бол є ли­ше тлом на­ба­га­то тра­гі­чні­ших по­дій. За­пи­та­є­те, чо­му я все про ”по­га­ну гру” і ні­чо­го про ”мі­ну”? То­му що мі­ни зав­жди при­хо­дять услід за ”по­га­ною грою”. Во­ни вже ста­ли бу­ден­ни­ми для До­не­цька, яко­му дав­но не­має ді­ла до фут­бо­лу. І всі ми на­справ­ді си­ди­мо на мі­ні, що мо­же ви­бу­хну­ти в бу­дья­кий мо­мент. І так бу­де до­ти, до­ки ми не при­пи­ни­мо оцю ”по­га­ну гру”, що три­ває вже по­над 20 ро­ків. І не ли­ше у фут­бо­лі.

Ми ні­би не ба­чи­мо, що за цих бра­зиль­ців лю­ди ги­нуть те­пер не в ша­хтах, а на вій­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.