На­йма­ний убив­ця вря­ту­вав жи­т­тя донь­ці сво­єї жер­тви

Gazeta po-ukrainsky - - КІНО - Ган­на ЩОКАНЬ

На озе­рі Си­не­вир у Мі­жгір­сько­му ра­йо­ні За­кар­пат­ської обла­сті зні­ма­ти­муть укра­їн­сько-фран­цузь­кий три­лер ”Остан­ній крок”. У ньо­му зі­грає фран­цузь­кий актор 69-рі­чний Жан РЕНО. Він за­явив, що це мо­же бу­ти йо­го оста­н­ня роль у кар’єрі.

Ген­рі — са­мо­тній чо­ло­вік се­ре­дньо­го ві­ку, який жи­ве на бе­ре­зі озе­ра в Ка­на­ді. Не­по­да­лік сво­го бу­дин­ку зна­хо­дить по­ра­не­ну жін­ку. Ген­рі за­би­рає її до се­бе й лі­кує. Жін­ка стає пер­шою лю­ди­ною, з якою він спіл­ку­є­ться за два ро­ки, за сю­же­том.

Про­тя­гом філь­му стає зро­зумі­ло, що Ген­рі — на­йма­ний убив­ця в роз­шу­ку. Остан­ньою йо­го жер­твою був ба­тько по­ра­не­ної жін­ки. В ка­над­ську глу­ши­ну во­на ді­ста­ла­ся для пом­сти. Спе­ці­аль­но вла­шту­ва­ла ава­рію на мо­то­са­нях бі­ля до­му Ген­рі. Жін­ка не знає, що вбив­ці за­мо­ви­ли її жи­т­тя та­кож.

Одно­го з по­лі­сме­нів, які роз­шу­ку­ють Ген­рі, зі­грає ке­рів­ник ки­їв­сько­го ми­сте­цько­го цен­тру ”Бра­ма” Ігор Ци­шке­вич. Актор на­ро­див­ся в Бель­гії, то­му до­бре знає фран­цузь­ку. Нав­чав­ся в те­а­траль­но­му ін­сти­ту­ті в Лон­до­ні, пра­цю­вав у США, Ве­ли­кій Бри­та­нії, Поль­щі. З 1994-го жи­ве в Укра­ї­ні. Та­кож на роль дру­го­го пла­ну за­твер­ди­ли укра­їн­ку 29-рі­чну Мар­га­ри­ту Бур­ков­ську.

Ре­жи­се­ром укра­їн­сько-фран­цузь­ко­го три­ле­ра ”Остан­ній крок” бу­де Фре­де­рік Пе­ті­жан. Крім За­кар­па­т­тя, стрі­чку зні­ма­ти­муть у Ки­є­ві, Нью-Йор­ку, США та Ка­на­ді.

Бю­джет філь­му — 73,9 млн грн. Ви­хід у про­кат за­пла­но­ва­ний на 2019 рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.