Був ка­ца­по­мов­ним ди­тям

Gazeta po-ukrainsky - - КІНО -

У до­ку­мен­таль­но­му філь­мі ”Міф” є ані­ма­цій­ні встав­ки. Ва­си­ля Слі­па­ка зо­бра­зи­ли в обра­зі Джель­со­мі­но — ге­роя каз­ки Джан­ні Ро­да­рі. Хло­пчик мав уні­каль­ний го­лос — до­по­ма­гає ви­гна­ти з кра­ї­ни са­мо­про­го­ло­ше­но­го ко­ро­ля. Ав­то­ром муль­ти­плі­ка­ції є рів­нен­ський му­зи­кант і ху­до­жник Юрій Жу­ра­вель, 45 ро­ків. — Увесь про­цес філь­му, як і на­зва — мі­фі­чні. У день за­ги­бе­лі Ва­си­ля по­чав шу­ка­ти в со­цме­ре­жах йо­го порт­рет, щоб на­ма­лю­ва­ти для се­рії ге­ро­їв Укра­ї­ни ”Знай на­ших”. До то­го, на свій со­ром, не чув про спів­а­ка Ва­си­ля Слі­па­ка. Ста­ло ще більш со­ром­но й при­кро, ко­ли по­ба­чив, що він дав­но є в мо­їх дру­зях у ”Фейс­бу­ку”. І на­віть за пів­то­ра мі­ся­ця до сво­єї смер­ті при­ві­тав ме­не з днем на­ро­дже­н­ня. Тим па­че я му­сив від­да­ти ша­ну Ва­си­ле­ві та зро­би­ти ча­сти­ну ро­бо­ти для філь­му, — роз­по­від­ає Юрій Жу­ра­вель. — Зав­дя­ки муль­тфіль­мам Во­ло­ди­ми­ра Да­хна про ко­за­ків я іден­ти­фі­ку­вав се­бе як укра­ї­нець. Був ка­ца­по­мов­ним ди­тям. У 5 ро­ків за­пи­тав у ма­ми про за­по­рож­ців: ”Кто это та­кие, где жи­вут?” То­ді впер­ше зро­зу­мів, що я не про­сто ”гра­ж­да­нин Со­вет­ско­го Со­ю­за”. В ме­не є своя на­ціо­наль­ність — укра­ї­нець. На­сту­пно­го дня на­грів пла­сти­ко­вий ігра­шко­вий меч на га­зу, й він пе­ре­тво­рив­ся на ша­блю. З то­го ча­су був упев­не­ний — за­йма­ти­му­ся ані­ма­ці­єю. Ство­рив муль­тфільм ”Як ко­за­ки ком­бри­гу танк по­да­ру­ва­ли”. Ко­ли в ре­жи­се­рів ви­ни­кла ідея зня­ти ”Міф”, во­ни по­ди­ви­ли­ся, що я ро­бив па­трі­о­ти­чні муль­ти — й за­про­си­ли до спів­пра­ці. Га­сло філь­му ”Міф” — ”За що за­ги­нув Ва­силь Сліпак?”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.