Гля­да­чі не апло­ду­ва­ли жо­дно­го ра­зу

АВСТРІЄЦЬ ГРАЄ ЗАКАРПАТСЬКІ ПІ­СНІ

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА - Юлія БЛИЗНЮК

Чо­ти­ри ро­ки пра­цю­вав над аль­бо­мом ”Йо” гурт ”Гу­да­ки” з се­ла Ни­жнє Се­ли­ще Хуст­сько­го ра­йо­ну на За­кар­пат­ті. Це п’ята сту­дій­на пла­тів­ка ко­ле­кти­ву. 2001-го з мі­сце­вих му­зи­кан­тів йо­го зі­брав австрієць Юр­ґен Кре­фтнер. Гра­ють пі­сні укра­їн­сько­го етні­чно­го ре­гіо­ну Ма­ра­ма­рош.

— Ро­з­умі­ли, що ро­би­мо щось для істо­рії на­шо­го краю. Хо­ті­ли по­ка­за­ти рі­зно­ма­ні­т­тя і ба­гат­ство Ма­ра­мо­ро­шу, де укра­їн­ська куль­ту­ра пе­ре­плі­та­є­ться з ру­мун­ською та угор­ською. На­ша му­зи­ка — ста­ро­вин­на. Її цін­ність у то­му, що во­на збе­ре­гла емо­ції ба­га­тьох по­ко­лінь, — ка­же 56-рі­чний Юр­ґен Кре­фтнер.

— Пі­сня ”Три дні п’ю” роз­по­від­ає істо­рію то­го, як лю­ди по­тра­пля­ють у ха­ле­пи че­рез ал­ко­голь. Ра­ні­ше в на­шо­му се­лі всі кор­чми три­ма­ли єв­реї. Про­по­ну­ва­ли се­ля­нам ви­пи­ти в кре­дит. Якщо пла­ти­ти бу­ло ні­чим, зму­шу­ва­ли кіль­ка днів від­пра­цьо­ву­ва­ти ви­пи­те. У пі­сні ”Чор­на ко­за” є су­міш ма­дяр­ських і ром­ських мо­ти­вів. Ча­сти­ну ма­те­рі­а­лу зна­йшов наш ба­сист, на­по­ло­ви­ну уго­рець. Це жар­тів­ли­вий ве­сіль­ний та­нець. Мо­ло­да па­ра не­ща­сли­ва у шлю­бі. Чо­ло­вік б’є дру­жи- ну, бо та не го­дує йо­го улю­бле­ну ко­зу.

За­га­лом аль­бом ”Йо” гур­ту ”Гу­да­ки” на­лі­чує 17 пі­сень.

— В Укра­ї­ні ви­сту­па­є­мо не ча­сто. Єв­ро­пей­ці більш під­го­тов­ле­ні слу­ха­чі. Лег­ко спри­йма­ють і джаз, і етно, і рі­зні ви­ди ін­шої не­ко­мер­цій­ної му­зи­ки. На­при­клад, у Швей­ца­рії чи Ав­стрії в ко­жно­му се­лі є актив­ні жи­те­лі, які ор­га­ні­зо­ву­ють куль­тур­ні за­хо­ди для се­бе. Що­ти­жня за­про­шу­ють ко­гось ви­сту­па­ти й ре­гу­ляр­но від­ві­ду­ють кон­цер­ти. Гро­ма­да та­кі іні­ці­а­ти­ви по­ва­жає та під­три­мує фі­нан­со­во.

В Укра­ї­ні куль­ту­ра зо­се­ре­джу­є­ться у ве­ли­ких мі­стах. Якось зна­йо­мі за­про­си­ли зі­гра­ти в се­лі у Тя­чів­сько­му ра­йо­ні За­кар­пат­ської обла­сті. На ви­ступ при­йшли 30 лю­дей. Во­ни ні­ко­ли не бу­ли на кон­цер­тах, не зна­ли, як по­во­ди­ти­ся. На­віть не апло­ду­ва­ли жо­дно­го ра­зу.

Пі­сня ”Три дні п’ю” роз­по­від­ає, як лю­ди по­тра­пля­ють у ха­ле­пи че­рез ал­ко­голь

Гурт ”Гу­да­ки” із за­кар­пат­ською на­ро­дною му­зи­кою ви­сту­пає у Бер­лі­ні, Ні­меч­чи­на. За­снов­ник ко­ле­кти­ву Юр­ґен Кре­фтнер грає на клар­не­ті. Злі­ва на­пра­во во­ка­ліс­тки гру­пи Оль­га Се­ни­нець і Ка­те­ри­на Яри­нич, гі­та­рист Ві­та­лій Ко­вач, скри­паль Ми­хай­ло Шу­тко, ба­я­ніст Сер­гій Ко­вач

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.