Най­по­пу­ляр­ні­ші га­ман­ці з те­ля­чої шкі­ри

Gazeta po-ukrainsky - - ГРОШІ - На­та­лія ПЕЧИБОРЩ

— У то­ва­ри­ша був день на­ро­дже­н­ня. Гро­шей не мав. Ви­рі­шив зро­би­ти по­да­ру­нок сам. Узяв свій ста­рий га­ма­нець, ро­зі­брав йо­го і по­шив за­но­во. По­тім зна­йо­ма ді­зна­ла­ся про це, за­мо­ви­ла со­бі. ”Са­ра­фан­не ра­діо” ста­ло най­кра­щою ре­кла­мою для мо­го бі­зне­су, — роз­по­від­ає 28-рі­чний Оле­ксандр ЦАР. Від­крив май­стер­ню шкі­ря­них ви­ро­бів у Чер­ка­сах. Ви­го­тов­ляє га­ман­ці, сум­ки, бра­сле­ти.

— Це бу­ло шість ро­ків то­му. Вла­сну май­стер­ню від­крив че­рез пів­то­ра ро­ку, — про­дов­жує Оле­ксандр. — За осві­тою я ху­до­жник-кон­стру­ктор. Із ди­тин­ства мав тя­гу до ма­лю­ва­н­ня. Ви-

Най­гір­ші для ро­бо­ти — сі­чень, кві­тень і сер­пень

го­тов­ля­ти шкі­ря­ні ви­ро­би ні­де не вчив­ся. Про­чи­тав дві стат­ті та книж­ку про це ре­ме­сло. До­мо­вив­ся з ди­ре­кто­ром пла­не­та­рію, він до­зво­лив орен­ду­ва­ти не­ве­ли­кий під­вал під май­стер­ню.

Ко­ли за­мов­лень ста­ло біль­ше, по­чав на­би­ра­ти пра­ців­ни­ків. Пе­ре­їхав у но­ве при­мі­ще­н­ня. По­тім роз­ча­ру­вав­ся в цьо­му бі­зне­сі — за­крив май­стер­ню. Зго­дом зно­ву по­вер­нув­ся до спра­ви. Орен­ду­вав сту­дію на 50 ”ква­дра­тів”. Ще кіль­ка ра­зів ду­мав за­кри­ва­ти­ся. До­сі роз­пла­чу­ю­ся з кре­ди­та­ми.

У вар­тість ви­ро­бу вхо­дить ці­на ма­те­рі­а­лу та ро­бо­ти май­стра по­го­дин­но. Го­ди­на ко­штує 10 до­ла­рів. Най­ча­сті­ше за­мов­ля­ють чо­ло­ві­чі пор­тмо­не за вла­сним ма­люн­ком. Все під­га­ня­є­мо під по­ба­жа­н­ня за­мов­ни­ка. Стан­дар­тний шкі­ря­ний га­ма­нець у ма­га­зи­нах у се­ре­дньо­му ко­штує 450 гри­вень. Це ма­шин­ний шов і то­нень­ка де­ше­ва шкі­ра, яка швид­ко про­тре­ться. У ме­не по­ді­бний га­ма­нець ма­ти­ме ці­ну 600 гри­вень. Ро­блю ру­чний шов, бе­ру до­рож­чу шкі­ру. Во­на ви­три­ва­лі­ша, ви­ріб дов­ше не втра­чає ви­гля­ду. Даю га­ран­тію чо­ти­ри-п’ять ро­ків.

За мі­сяць за­ро­бляю до ти­ся­чі до­ла­рів. Най­гір­ші для ро­бо­ти — сі­чень, кві­тень і сер­пень. Най­кра­щі — ли­сто­пад, гру­день, тра­вень. То­ді ку­пу­ють більш як 100 ви­ро­бів за мі­сяць. У по­га­ні мі­ся­ці — не біль­ше де­ся­тка.

Най­по­пу­ляр­ні­ші га­ман­ці з те­ля­чої шкі­ри. З екс­клю­зив­них ма­те­рі­а­лів ви­ко- ри­сто­вую ва­ра­на, пі­то­на, ін­дій­ську ко­бру, кро­ко­ди­ла. Якщо клі­єнт хо­че та­кий га­ма­нець, ку­пую шкі­ру спе­ці­аль­но під одне за­мов­ле­н­ня. На­при­клад, шма­ток кро­ко­ди­ля­чої роз­мі­ром 30 на 80 сан­ти­ме­трів ко­штує 800–900 єв­ро. Якщо клі­єн­ту не під­хо­дить, про­по­ную рі­зні ва­рі­ан­ти — де­шев­ші або до­рож­чі. Ре­мі­нець для го­дин­ни­ка мо­жу зро­би­ти з п’яти рі­зних ви­дів шкі­ри.

Чер­ка­ща­нин Оле­ксандр Цар по­ка­зує шку­ру кро­ко­ди­ла, з якої ви­го­тов­ляє га­ман­ці. За­ле­жно від роз­мі­ру ко­штує 26–29 ти­сяч гри­вень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.