Порт­рет Пу­ті­на зро­би­ли з п’яти ти­сяч гільз

Gazeta po-ukrainsky - - ДІАСПОРА - Юлія МЕЛЬНИК

35-рі­чна Да­рія МАРЧЕНКО й Да­ні­ел ГРІН, 35 ро­ків, про­сла­ви­ли­ся пі­сля ство­ре­н­ня се­рії кар­тин із гільз. Най­ві­до­мі­ша — порт­рет Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на під на­звою ”Облич­чя вій­ни”.

— Під час дру­го­го Май­да­ну Да­ні­ель став со­тни­ком дру­гої ба­ри­ка­ди на передовій. Утра­тив там дру­зів. Одно­го ра­зу по­вер­нув­ся до­до­му з гіль­зою. Три­мав у ру­ці й ка­зав, що лю­ди­ни не­має, а гіль­за за­ли­ши­ла­ся. Во­на ста­ла для нас сим­во­лом кра­що­го жи­т­тя, — роз­по­від­ає Да­рія Марченко. — В той мо­мент ви­рі­ши­ли зро­би­ти із ви­ко­ри­ста­них па­тро­нів порт­рет Пу­ті­на. По­ка­за­ти, що він скла­да­є­ться зі смер­тей. Пра­цю­ва­ли над цим пів­ро­ку. Най­дов­ше оби­ра­ли осві­тле­н­ня порт­ре­та — зав­дя­ки цьо­му з рі­зних бо­ків ви­раз йо­го облич­чя змі­ню­є­ться. Про­си­ли дру­зів три­ма­ти сві­тло, ра­зів п’ять пе­ре­ро­блю­ва­ли роз­та­шу­ва­н­ня очей. Усьо­го ви­тра­ти­ли п’ять ти­сяч гільз. Спо­ча­тку їх пе­ре­да­ва­ли з Май­да­ну, по­тім — із фрон­ту.

Ко­ли по­ба­чи­ли, який ре­зо­нанс порт­рет ви­кли­кав у сві­ті, зро­би­ли ще сім кар­тин. Ви­тра­ти­ли на це рік. Окрім гільз, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли та­кож улам­ки боє­при­па­сів, де­я­кі з них ва­гою по 40 кі­ло- гра­мів. Є ро­бо­ти зав­довж­ки по­над 5 ме­трів. Усі ра­зом ва­жать більш як тон­ну. Зго­дні про­да­ва­ти кар­ти­ни ли­ше му­зе­ям, де їх ба­чи­ти­муть лю­ди. Порт­рет Пу­ті­на хо­тів ку­пи­ти у при­ва­тну ко­ле­кцію бі­зне­смен. Про­сив на­зва­ти ці­ну, але ми від­мо­ви­ли­ся.

Хо­че­мо по­ка­за­ти, що кра­ї­на пе­ре­бу­ває у вій­ні, а пре­зи­дент — у шо­ко­ла­ді

Пі­сля то­го як про нас на­пи­са­ли у пре­сі, по­ча­ли над­хо­ди­ти по­гро­зи в со­цме­ре­жах. Бу­ва­ло йду ву­ли­цею, а хтось тор­ка­є­ться пле­ча й по­гро­жує вби­ти. Одно­го ра­зу ме­не на­ма­га­ли­ся ви­кра­сти, то­ді звер­ну­ли­ся за охо­ро­ною. Мі­сяць нас охо­ро­ня­ли пра­ців­ни­ки СБУ. По­тім зни­кли. Зро­зумі­ли, що за­хи­сти­ти нас ні­ко­му. Зі­бра­ли ре­чі й ви­їха­ли в Аме­ри­ку. Про­блем із в’їздом у кра­ї­ну не бу­ло, бо ма­ли за­про­ше­н­ня від кон­гре­су США, де ро­би­ли ви­став­ку.

Там про­бу­ли кіль­ка днів. По­тім їзди­ли Ла­тин­ською Аме­ри­кою — від­ві­да­ли Бо­лі­вію, Чи­лі, Пе­ру, Еква­дор, Ме­кси­ку. Ор­га­ні­зо­ву­ва­ли ви­став­ки, — го­во­рить Да­ні­ел Грін. — Тран­спор­ту­ва­ти кар­ти­ни до­по­міг аме­ри­кан­ський ін­ве­стор і ко­ле­кціо­нер Рей­монд Стей­плс, який за­ці­ка­вив­ся на­шою ро­бо­тою. Та­кож чи­та­ли курс ле­кцій у Ва­шинг­тон­сько­му уні­вер­си­те­ті в Сі­е­тлі про свої ро­бо­ти та ба­че­н­ня вій­ни. По­стій­но жи­ве­мо в рі­зних мі­стах. Востан­нє бу­ли в Лос-Ан­дже­ле­сі, Чи­ка­го, Нью-Йор­ку. Те­пер по­їде- мо до Лас-Ве­га­са. По­вер­та­ти­ся в Укра­ї­ну по­ки що не пла­ну­є­мо.

В Аме­ри­ці ху­до­жни­ки ство­ри­ли ще одну кар­ти­ну — порт­рет До­наль­да Трам­па з дрі­бних мо­нет.

— У Да­рії ви­ни­кла ідея на­сту­пним зро­би­ти Пе­тра По­ро­шен­ка з фан­ти­ків ”Ро­шен”, — ка­же Да­ні­ел Грін. — Фон бу­де з гільз. Хо­че­мо по­ка­за­ти, що кра­ї­на пе­ре­бу­ває у вій­ні, а пре­зи­дент — у шо­ко­ла­ді.

Ху­до­жни­ки Да­рія Марченко й Да­ні­ел Грін три мі­ся­ці пра­цю­ва­ли над порт­ре­том До­наль­да Трам­па із мо­нет. Зби­ра­ти цен­ти до­по­ма­га­ла укра­їн­ська ді­а­спо­ра в Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.