КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ -

Хо­ре­о­граф Оле­на Шо­птен­ко, 30 ро­ків, че­кає на пер­віс­тка. Ви­пну­тий жи­віт по­ка­за­ла на фо­то з не­що­дав­ньо­го від­по­чин­ку на Шри-Лан­ці. У ли­сто­па­ді 2016-го ви­йшла за­між за під­при­єм­ця Оле­ксія Іва­но­ва. З пер­шим чо­ло­ві­ком, тан­ців­ни­ком Дми­тром Ді­ку­са­ром, пе­ред цим роз­лу­чи­ла­ся. Ра­зом бу­ли з 2013 ро­ку.

Аме­ри­кан­ська актри­са 50-рі­чна Па­ме­ла Ан­дер­сон за­кру­ти­ла ро­ман з на 18 ро­ків мо­лод­шим фут­бо­лі­стом Аді­лем Ра­мі. Він грає за фран­цузь­кий ”Олім­пік”. Кіль­ка мі­ся­ців то­му по­зна­йо­ми­ла чо­ло­ві­ка з си­на­ми та пе­ре­їха­ла до ньо­го з Лос-Ан­дже­ле­са до Фран­ції. ”Він на­зи­ває ме­не іно­пла­не­тян­кою, — го­во­рить Па­ме­ла. — Ка­же, що ме­ні має бу­ти 30 ро­ків, а не 50”. Ан­дер­сон бу­ла дві­чі одру­же­на з му­зи­кан­та­ми. Він пер­шо­го, ро­ке­ра Том­мі Лі, має двох до­ро­слих си­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.