Ти­мур Мі­ро­шни­чен­ко за­про­сив на весілля 150 го­стей

Gazeta po-ukrainsky - - ОДРУЖЕННЯ - Те­тя­на САРАХАН

21 сі­чня те­ле­ве­ду­чий 31-рі­чний Ти­мур Мі­ро­шни­чен­ко по­брав­ся з юрис­ткою Ін­ною Ру­дник, 30 ро­ків. Весілля свя­тку­ва­ли в одно­му зі сто­ли­чних ре­сто­ра­нів. За­мість за­сті­л­ля вла­шту­ва­ли фур­шет. За­про­си­ли 150 го­стей. — Зав­жди хо­тів, щоб моє весілля бу­ло схо­же на фе­сти­валь — без за­сті­л­ля, то­стів та кон­кур­сів, — го­во­рить Ти­мур. — Про­ве­ли йо­го у віль­но­му фор­ма­ті. Го­сті ро­би­ли те, що їм хо­ті­ло­ся: тан­цю­ва­ли, спіл­ку­ва­ли­ся, ку­ри­ли ка­льян. Дрес-ко­ду не бу­ло. Ка­зав дру­зям: якщо вам зру­чно у спор­тив­них шта­нях, то так і при­ходь­те. У за­про­ше­н­нях про­си­ли го­стей не при­но­си­ти кві­тів — на­сту­пно­го дня ле­ті­ли у ве­сіль­ну по­до­рож. На­тя­ка­ли, кра­щий по­да­ру­нок та­кий, що вмі­ща­є­ться в кон­верт. Мо­ло­дий був у чор­но­му ко­стю­мі, на­ре­че­на вдя­гла чор­ну су­кню з ла­ван­до­ви­ми встав­ка­ми. Її ши­ли на за­мов­ле­н­ня. — Пе­ре­мі­ря­ла з де­ся­ток су­конь — жо­дна не спо­до­ба­ла­ся, — роз­по­від­ає Ін­на. — Ви­рі­ши­ла обра­ти не­тра­ди­цій­ну мо­дель. Ко­ли ме­не у ве­сіль­но­му плат­ті по­ба­чи­ли ро­ди­чі, бу­ли в шо­ці. Ме­до­вий мі­сяць мо­ло­дя­та про­ве­ли у трьох кра­ї­нах — Та­ї­лан­ді, В’єтна­мі та Кам­бо­джі. — По­до­ро­жу­ва­ли два ти­жні, — ка­же Ти­мур. — Для ме­не це бу­ла пер­ша пов­но­цін­на від­пус­тка за 12 ро­ків.

Те­ле­ве­ду­чий Ти­мур Мі­ро­шни­чен­ко та юрис­тка Ін­на Ру­дник на­сту­пно­го дня пі­сля весілля ви­ру­ши­ли в по­до­рож. Бу­ли в Та­ї­лан­ді, В’єтна­мі й Кам­бо­джі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.