”Від Льо­шки за­ли­ши­ла­ся тіль­ки права ру­ка з обру­чкою”

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Іри­на БАБЕНКО

— Льо­шка го­ту­вав­ся бра­ти участь у чер­го­вій ми­ро­твор­чій мі­сії ООН. Ра­зом із хло­пця­ми мав від­пра­цю­ва­ти по­льо­ти у тем­ря­ві на низь­кій ви­со­ті. Че­рез ту­ман не по­мі­ти­ли трос те­ле­ве­жі. Ге­лі­ко­птер за­го­рів­ся. Від Льо­шки за­ли­ши­ла­ся тіль­ки права ру­ка з обру­чкою, — роз­по­від­ає ко­ли­шній пі­лот 62-рі­чний Ігор ЗОНОВ про то­ва­ри­ша-борт­ін­же­не­ра Оле­ксія БЛІНКОВА, 53 ро­ки, з Бер­ди­че­ва на Жи­то­мир­щи­ні. За ним спра­ви­ли дев’яти­ни.

25 сі­чня Оле­ксій Блін­ков за­ги­нув в авіа­ка­та­стро­фі ге­лі­ко­пте­ра в Кре­мен­чу­ку на Пол­тав­щи­ні ра­зом із ко­ман­ди­ром су­дна Сер­гі­єм Шев­чен­ком, дру­гим пі­ло­том Ми­ко­лою На­у­мен­ком та борт­ін­же­не­ром Оле­ксі­єм Ов­ча­ру­ком.

— Льо­шка був пун­кту­аль­ний і від­по­від­аль­ний, — го­во­рить Ігор Зонов. — По­ча­ті спра­ви зав­жди до­во­див до кін­ця. Лю­бив ав­тів­ки. У сво­є­му га­ра­жі по­стій­но до­три­му­вав­ся чи­сто­ти й по­ряд­ку. Був хо­ро­ший спе­ці­а­ліст і щи­рий друг. Якось при­йшов на мій день на­ро­дже­н­ня з ка­ме­рою. За кіль­ка днів змон­ту­вав і по­да­ру­вав ко­ро­ткий фільм. Бу­ло не­о­чі­ку­ва­но і при­єм­но.

Оле­ксій Блін­ков мав дру­жи­ну та двох ді­тей. Остан­ні 20 ро­ків брав участь у ми­ро­твор­чих мі­сі­ях ООН. На ге­лі­ко­пте­рі га­сив лі­со­ві по­же­жі, ви­во­зив по­ра­не­них і до­став­ляв гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу.

— На­ших пі­ло­тів в ООН ці­ну­ють, — ка­же Зонов. — Во­ни го­то­ві ле­ті­ти за та­ких по­го­дних умов, ко­ли іно­зем­ці від­мов­ля­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.