КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ -

На 78-му ро­ці у хо­спі­сі в Чи­ка­го по­мер аме­ри­кан­ський актор Джон Ма­хо­ні. У ньо­го був рак. Джон Ма­хо­ні 39 ро­ків пра­цю­вав у мі­сце­во­му те­а­трі ”Сте­пен­волф”. Зняв­ся у по­над 60 філь­мах. Най­ві­до­мі­ші — ”Пер­ві­сний страх”, ”Аме­ри­кан­ський пре­зи­дент”, ”На лі­нії во­гню” та ”За­ко­ха­ти­ся в на­ре­че­ну бра­та”. Одру­же­ний не був. — Мав кіль­ка ро­ма­нів, але жо­ден не за­кін­чив­ся шлю­бом, — ка­зав Джон Ма­хо­ні.

8 лю­то­го у мі­сті Ро­жи­ще на Во­ли­ні по­хо­ва­ли 30-рі­чну Те­тя­ну Са­дік. Ма­ла рак мо­ло­чної за­ло­зи. — Про свій ді­а­гноз Те­тя­на ді­зна­ла­ся 2013-го, — роз­по­від­а­ють у бла­го­дій­но­му фон­ді ”Хел­пус”. — Пі­сля опе­ра­ції та кур­су хі­міо­те­ра­пії її стан по­кра­щив­ся. Та за рік став­ся ре­це­див. Лі­ку­ва­н­ня зу­пи­ни­ло хво­ро­бу на два ро­ки. А кіль­ка мі­ся­ців то­му не­ду­га по­вер­ну­ла­ся в агре­сив­ні­шій фор­мі. Те­тя­на лі­ку­ва­ла­ся в Бі­ло­ру­сі. Рі­дні зби­ра­ли гро­ші, аби по­вез­ти її у Ні­меч­чи­ну. Та во­на не до­жи­ла до цьо­го. Те­тя­на Са­дік ра­ні­ше пра­цю­ва­ла ме­не­дже­ром. У неї за­ли­ши­ли­ся двоє до­ньок.

У Рів­но­му справ­ля­ти­муть со­ро­ко­ви­ни за прес-се­кре­та­рем гро­мад­ської ме­ре­жі ”Опо­ра” 32-рі­чним Оле­ксан­дром Мель­ни­чу­ком. Хво­рів на брон­хі­аль­ну астму. Пі­сля чер­го­во­го на­па­ду йо­го за­бра­ли в лі­кар­ню у ста­ні клі­ні­чної смер­ті. По­мер че­рез сер­це­во-ле­ге­не­ву не­до­ста­тність. Оле­ксандр Мель­ни­чук за­кін­чив фі­ло­ло­гі­чний фа­куль­тет Рів­нен­сько­го уні­вер­си­те­ту. Пра­цю­вав по­за­шта­тним ко­ре­спон­ден­том мі­сце­вої га­зе­ти ”Че­твер­та вла­да”. Дру­жи­ни не мав. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся ма­тір, стар­ший брат і ба­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.