Свя­ще­ник Ан­дрій Ле­ви­цький два ро­ки був при­ку­тий до ліж­ка

Gazeta po-ukrainsky - - НЕКРОЛОГИ - Ін­на УДО­ВЕН­КО

31 сі­чня в Іва­но-Фран­ків­ську по­хо­ва­ли гре­ко-ка­то­ли­цько­го свя­ще­ни­ка 43-рі­чно­го Ан­дрія ЛЕВИЦЬКОГО. У ньо­го за­ли­ши­ли­ся дру­жи­на та двоє ді­тей.

— Отець Ан­дрій остан­ні 15 ро­ків мав про­бле­ми з кіс­тка­ми, — роз­по­від­ає свя­ще­ник Ру­слан Пі­а­ста. — Остан­ні два ро­ки са­мо­стій­но пе­ре­су­ва­ти­ся не міг, ле­жав удо­ма. Там і по­мер.

Ан­дрій Ле­ви­цький на­ро­див­ся в Іва­но-Фран­ків­ську. За­кін­чив мі­сце­вий тео­ло­гі­чно-ка­те­хи­ти­чний ду­хов­ний ін­сти­тут і фа­куль­тет пси­хо­ло­гії При­кар­пат­сько­го уні­вер­си­те­ту. Був ка­пе­ла­ном у ди­тя­чій лі­кар­ні. Ви­кла­дав ре­лі­гі­є­знав­ство в тео­ло­гі­чній ака­де­мії Іва­но-Фран­ків­ська.

— Отець Ан­дрій зро­бив ба­га­то хо­ро­ших справ. Він умів вті­ши­ти до­брим сло­вом і да­ти слу­шну по­ра­ду, — ка­же Ру­слан Пі­а­ста.

Свя­ще­ник Ан­дрій Ле­ви­цький був ка­пе­ла­ном у ди­тя­чій лі­кар­ні в Іва­но-Фран­ків­ську

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.