Трамп не змо­же зі­гра­ти на ру­ку Пу­ті­ну

Gazeta po-ukrainsky - - КОМЕНТАРІ - Ан­ге­лі­на КОВАНДА

Пе­ре­го­во­ри за­пла­но­ва­ні на 16 ли­пня. Трамп і Пу­тін зу­стрі­ча­ли­ся дві­чі в ку­лу­а­рах між­на­ро­дних са­мі­тів. Що­най­мен­ше ві­сім ра­зів роз­мов­ля­ли те­ле­фо­ном. Окре­мої зу­стрі­чі пре­зи­ден­ти РФ і США не ма­ли від по­ча­тку ане­ксії Кри­му.

У Гель­сін­кі обго­во­рю­ва­ти­муть еко­но­мі­чні зв’яз­ки двох кра­їн. А ще вій­ну в Укра­ї­ні та Си­рії, анон­су­вав аме­ри­кан­ський ві­це-пре­зи­дент Майк Пенс, 59 ро­ків.

— Сто­ро­ни та­кож по­ру­шать пи­та­н­ня мо­жли­во­го втру­ча­н­ня Ро­сії в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США, — до­дає Пенс.

У Шта­тах що­до цьо­го три­ває роз­слі­ду­ва­н­ня про­ку­ро­ра Ро­бер­та Мюл­ле­ра. Пе­ре­ві­ря­ють мо­жли­ву ко­ор­ди­на­цію дій між Крем­лем і ви­бор­чим шта­бом Трам­па по­за­то­рік.

— Ці про­бле­ми за­раз не­мо­жли­во розв’яза­ти в дво­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. Не че­каю на про­рив­ні до­мов­ле­но­сті що­до Дон­ба­су. А от що­до Си­рії уго­да ре­аль­на, — го­во­рить аме­ри­кан­ський по­лі­то­лог 42-рі­чний Рі­чард Вайц.

— Для Пу­ті­на сам факт зу­стрі­чі з пре­зи­ден­том США є по­лі­ти­чною пе­ре­мо­гою, — ка­же екс­перт із між­на­ро­дних від­но­син Сер­гій СОЛОДКИЙ, 38 ро­ків.

— Ро­сія ско­ри­ста­є­ться мо­мен­том, щоб на­го­ло­си­ти: з нею ра­ху­ю­ться про­від­ні по­лі­ти­ки сві­ту. Не­має зна­че­н­ня, чи бу­де якась до­мов­ле­ність між сто­ро­на­ми. Від по­ча­тку агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни Захід про­во­дить не­о­дно­зна­чну по­лі­ти­ку. Це — гой­дал­ки. Роб- лять крок упе­ред і за­про­ва­джу­ють сан­кції. По­тім два кро­ки на­зад — зу­стрі­ча­ю­ться з Пу­ті­ним, до­мов­ля­ю­ться про бу­дів­ни­цтво ”Пів­ні­чно­го по­то­ку-2” (га­зо­про­від із Ро­сії до Ні­меч­чи­ни в об­хід Укра­ї­ни. — ГПУ). Це дає не­пра­виль­ний си­гнал Крем­лю. Він спри­ймає Захід слаб­ким. Ду­має, що мо­же про­дов­жу­ва­ти агре­сив­ну по­лі­ти­ку.

Зу­стріч Трам­па й Пу­ті­на — це три кро­ки на­зад у бо­роть­бі з ро­сій­ським ім­пе­рі­а­лі­змом. З одно­го бо­ку, ви­си­ла­ють мо­сков­ських ди­пло­ма­тів че­рез отру­є­н­ня Скри­па­лів. З ін­шо­го — лі­де­ри Ні­меч­чи­ни й Фран­ції, а те­пер і США спо­кій­но зу­стрі­ча­ю­ться з Пу­ті­ним.

Трамп мо­же ба­га­то чо­го на­обі­ця­ти Пу­ті­ну. Але від ньо­го за­ле­жить да­ле­ко не все. Мо­же спро­бу­ва­ти по­вер­ну­ти РФ до ”Ве­ли­кої ві­сім­ки”, однак ін­ші лі­де­ри про­ти. Він мо­же на­ма­га­ти­ся зня­ти сан­кції, але Кон­грес не до­зво­лить. Це за­ва­жа­ти­ме йо­му гра­ти на ру­ку Крем­лю.

— Ре­зуль­та­ти зу­стрі­чі важ­ко пе­ред­ба­чи­ти, — го­во­рить між­на­ро­дний екс­перт 41-рі­чний Оле­ксандр Ха­ра. — Пі­сля пе­ре­го­во­рів мо­жуть зро­би­ти спіль­ну за­яву. За­фі­ксу­ють ба­жа­н­ня по­кра­щи­ти вза­є­ми­ни між кра­ї­на­ми. За­раз во­ни най­гір­ші з ча­сів Хо­ло­дної вій­ни. Вка­жуть, що РФ і США схо­же оці­ню­ють си­ту­а­цію в Си­рії. Го­во­ри­ти­муть про вста­нов­ле­н­ня пра­вил по­ве­дін­ки в кі­бер­про­сто­рі. За­раз ро­сі­я­ни в цій сфе­рі по­во­дя­ться агре­сив­но.

Ба­ла­ка­ти­муть і про еко­но­мі­чні пи­та­н­ня. Мо­сква хо­че по­ка­за-

Зу­стріч Трам­па й Пу­ті­на — це три кро­ки на­зад у бо­роть­бі з ро­сій­ським ім­пе­рі­а­лі­змом

ти, ні­би сан­кції їй не до­шку­ля­ють. Але це не так. Во­ни бо­ля­че б’ють по кра­ї­ні. Пу­тін під­ні­ма­ти­ме пи­та­н­ня ”Пів­ні­чно­го по­то­ку-2”, адже Ва­шинг­тон мо­же лег­ко йо­го за­бло­ку­ва­ти — шля­хом ти­ску на єв­ро­пей­ські ком­па­нії.

Трамп, мо­жли­во, не хо­че го­во- ри­ти про Укра­ї­ну. Але йо­го адмі­ні­стра­ція та Кон­грес США вва­жа­ють: по­кра­ще­н­ня вза­є­мин із РФ не­мо­жли­ве без ви­рі­ше­н­ня укра­їн­сько­го пи­та­н­ня. Мо­ва на­сам­пе­ред про Дон­бас. Крим, на жаль, ви­но­сять за дуж­ки.

Во­стан­нє пре­зи­дент США До­нальд Трамп зу­стрі­чав­ся з ро­сій­ським ко­ле­гою Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним 10 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у В’єтна­мі. Це від­бу­ло­ся під час це­ре­мо­нії фо­то­гра­фу­ва­н­ня в на­ціо­наль­них ко­стю­мах на са­мі­ті Азій­сько-Ти­хо­оке­ан­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва. Пре­зи­ден­ти обмі­ня­ли­ся ру­ко­сти­ска­н­ня­ми й кіль­ко­ма фра­за­ми. На уро­чи­сто­му ве­чо­рі не змо­гли про­дов­жи­ти спіл­ку­ва­н­ня — їх по­са­ди­ли окре­мо

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.