Ре­ци­ди­віст утік із в’язни­ці вер­то­льо­том

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ - Д. М.

Фран­цузь­кий зло­дій-ре­ци­ди­віст 46-рі­чний Ре­ду­ан ФАЇД утік вер­то­льо­том із в’язни­ці Рео в пе­ред­мі­сті Па­ри­жа 1 ли­пня. Там від­бу­вав 25-рі­чне по­ка­ра­н­ня за озбро­є­не по­гра­бу­ва­н­ня 2010-го. То­ді за­ги­нув по­лі­цей­ський.

Вер­то­літ сів у по­двір’ї в’язни­ці. З ньо­го ви­бі­гли троє. За­па­ли­ли ди­мо­ві ша­шки. Спи­ля­ли бол­гар­кою зам­ки на две­рях. Увір­ва­ли­ся до бу­дів­лі. По­тра­пи­ли в кім­на­ту для по­ба­чень, де на них че­кав Фаїд. Ра­зом із ним ско­чи­ли у вер­то­літ. Він при­зем­лив­ся в му-

На­ди­хнув­ся сти­лем ганг­стер­ських бо­йо­ви­ків

ні­ци­па­лі­те­ті Гес­се за 16 км від Па­ри­жа. Там пе­ре­сі­ли на ав­то. Йо­го зна­йшли на пар­ков­ці бі­ля тор­го­вель­но­го цен­тру.

У день вте­чі злов­ми­сни­ки за­хо­пи­ли при­ва­тний вер­то­літ. При­му­си­ли пі­ло­та ле­ті­ти в бік в’язни­ці. До то­го кіль­ка мі­ся­ців за­пу­ска­ли над її те­ри­то­рі­єю без­пі­ло­тник.

2013 ро­ку Фаїд упер­ше ті­кав із в’язни­ці. Узяв чо­ти­рьох охо­рон­ців у за­ру­чни­ки. Про­бив сті­ну за до­по­мо­гою са­мо­ро­бно­го ви­бу­хо­во­го при­строю. Йо­го зна­йшли за шість ти­жнів.

Кри­мі­наль­на кар’єра Ре­ду­а­на по­ча­ла­ся у 1990-х. На­ди­хнув­ся сти­лем ганг­стер­ських бо­йо­ви­ків із Ро­бер­том де Ні­ро, роз­по­від­ав на су­ді. Жур­на­лі­сти на­зи­ва­ють Ре­ду­а­на Фа­ї­да най­ві­до­мі­шим фран­цузь­ким бан­ди­том. Пер­ший тю­рем­ний тер­мін він отри­мав 1997 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.