Те­тя­на Дем­чен­ко ви­гра­ла мо­то­ко­су

Gazeta po-ukrainsky - - ЛЮДИ - Лю­бов КАРНАРУК

— Дзво­нить до ме­не ке­рів­ник на­шої по­шти Окса­на Гор­бань. Ка­же: ”Ві­таю. Ти вже ба­чи­ла се­бе у спи­ску при­зе­рів у ”Га­зе­ті по-укра­їн­ськи?” Я ще не зна­ла, бо по­вер­та­ла­ся ав­то­бу­сом з При­лук. Мо­то­ко­су з ре­да­кції ме­ні пе­ре­сла­ли по­штою, — роз­по­від­ає 54-рі­чна Те­тя­на ДЕМ­ЧЕН­КО з се­ла Ве­ли­ка Ді­ви­ця При­лу­цько­го ра­йо­ну на Чер­ні­гів­щи­ні.

Во­на пе­ред­пла­ти­ла ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” на рік. На­ді­сла­ла ко­пію кви­тан­ції на адре­су ре­да­кції і ви­гра­ла мо­то­ко­су.

— ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” пе­ред­пла­чую шість ро­ків, — ка­же Те­тя­на Гри­го­рів­на. — Я то­ді ще пра­цю­ва­ла ке­рів­ни­ком по­шти. Га­зе­та спо­до­ба­ла­ся і по­ча­ла її ви­пи­су­ва­ти. Ви­гра­ну мо­то­ко­су ви­рі­ши­ли з чо­ло­ві­ком від­да­ти си­ну В’яче­сла­во­ві. Він із сім’єю жи­ве в при­ват- но­му бу­дин­ку в Чер­ні­го­ві. А в нас є своя.

Те­тя­на Дем­чен­ко пра­цює бух­гал­те­ром Ма­ло­ді­ви­цької се­ли­щної ра­ди. На її ба­зі ство­ри­ли об’єд­на­ну те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду.

— Я є ко­рін­ною жи­тель­кою. А чо­ло­вік Ві­ктор Бо­ри­со­вич із су­сі­дньої Ма­лої Ді­ви­ці, — про­дов­жує. — У ли­сто­па­ді бу­де 24 ро­ки, як ми одру­жи­ли­ся. По­зна­йо­ми­ли­ся, ко­ли в на­ше се­ло при­їжджав із хлоп- ця­ми та дів­ча­та­ми. То­ді бу­ла мо­да їзди­ти гу­ля­ти в клуб су­сі­дньо­го се­ла. Ми з Ві­кто­ром по­ча­ли зу­стрі­ча­ти­ся. Я йо­го ви­про­ва­ди­ла в ар­мію і че­ка­ла два ро­ки. Ко­ли одру­жи­ли­ся, я жи­ла в све­кру­хи, бо Ві­ктор пра­цю­вав в мі­лі­ції Мо­скви. За­ли­шив­ся там пі­сля слу­жби. У нас на­ро­див­ся син Ген­на­дій. Ко­ли йо­му бу­ло 8,5 мі­ся­ця, то чо­ло­вік роз­ра­ху­вав­ся і при­їхав до нас. По­тім у нас на­ро­див­ся дру­гий син В’яче­слав.

1992 ро­ку в се­лі Ма­ла Ді­ви­ця по­бу­ду­ва­ли під­со­бне го­спо­дар­ство від При­лу­цько­го ком­бі­на­ту хлі­бо­про­ду­ктів.

— Там пра­ців­ни­кам на­да­ва­ли жи­тло. Пе­ре­бра­ли­ся ту­ди. За рік чо­ло­ві­ку за­про­по­ну­ва­ли ро­бо­ту на ком­бай­ні у Ве­ли­кій Ді­ви­ці. І ми по­вер­ну­ли­ся в моє се­ло. Ку­пи­ли тут ха­ту. Ді­ти вже одру­же­ні. Ма­є­мо двох ону­ків і вну­чку, — го­во­рить Те­тя­на Дем­чен­ко.

Те­тя­на Дем­чен­ко з се­ла Ве­ли­ка Ді­ви­ця При­лу­цько­го ра­йо­ну на Чер­ні­гів­щи­ні пе­ред­пла­чує ”Га­зе­ту по-укра­їн­ськи” шість ро­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.