ЖУРНАЛ ”КРА­Ї­НА” У ПРОДАЖУ ЩОЧЕТВЕРГА

У НОМЕРІ ЗА 5 ЛИ­ПНЯ

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

”Ко­ха­н­ня — це мо­мент, ко­ли втра­ча­єш се­бе ста­ро­го і мо­жеш здо­бу­ти се­бе но­во­го” Та­рас ЛЮТИЙ, фі­ло­соф і пи­сьмен­ник

”Сін­га­пур не має при­ро­дних ре­сур­сів. Ім­пор­тує на­віть пі­сок і во­ду. Ко­ли пер­ший прем’єр-мі­ністр ре­спу­блі­ки Лі Ку­ан Ю по­чи­нав ство­рю­ва­ти Сін­га­пур, ва­ло­вий вну­трі­шній про­дукт на ду­шу на­се­ле­н­ня ста­но­вив 400 до­ла­рів на рік. А за­раз — 80 ти­сяч. Лі Ку­ан Ю ска­зав, що по­до­ла­ти ко­ру­пцію ду­же про­сто. Тре­ба по­са­ди­ти трьох сво­їх дру­зів, які намагаються кра­сти. Під час йо­го прав­лі­н­ня ко­ру­пції вза­га­лі не бу­ло. Мі­ні­стра вну­трі­шньо­го роз­ви­тку спі­йма­ли на ха­ба­рі. Лі Ку­ан Ю ви­кли­кав йо­го до се­бе. Про що во­ни го­во­ри­ли — ні­хто не знає, але по­тім ха­бар­ник пі­шов до­до­му і по­ві­сив­ся. Мо­же­те уяви­ти спі­йма­но­го на ха­ба­рі укра­їн­сько­го мі­ні­стра, який на­кла­де на се­бе ру­ки?” Оле­кса ПІДЛУЦЬКИЙ, пу­блі­цист

”Пі­шов від­по­чи­ва­ти пі­сля ні­чно­го чер­гу­ва­н­ня. В обід про­ки­нув­ся, а ко­ри­до­ром хо­дять ро­сій­ські під­пол­ков­ни­ки” Ро­ман КУЗЬМЕНКО, стар­ший пра­пор­щик

”Зять, что­бы взять”, — ка­за­ла ма­ма про мо­го пер­шо­го чо­ло­ві­ка” Ла­ри­са РЕУТОВА, кон­церт­мей­стер

”В одно­му се­лі на Хер­сон­щи­ні за­пи­сав та­кий ве­сіль­ний обряд. На­ре­че­ні ма­ли бу­ти за­пну­ті. Мо­ло­дий ра­зом із бо­я­ри­ном пив во­ду з ве­ли­ко­го ку­хля — сим­вол до­ста­тку. На дні був клю­чик, яким ”за­кри­та” мо­ло­да. Бо­я­рин зу­ба­ми той ключ ді­ста­вав, і ним мо­ло­ді ”прив’язу­ва­ли­ся” один до одно­го. А ще пе­ред на­ре­че­ним став­лять яблу­ко, на­шпи­го­ва­не сір­ни­ка­ми. Він по чер­зі ді­стає їх. За ко­жним ра­зом має пі­ді­бра­ти епі­те­ти, які опи­су­ють йо­го обра­ни­цю” Ві­ктор КИСІЛЬ, му­зи­кант, етно­граф

Пе­ред­пла­тний ін­декс 37278 Вар­тість пе­ред­пла­ти — 53 грив­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.